Majandus- ja ametialased süüteod ning nende uurimine

Tuginedes oma peaaegu 20-aastasele kogemusele, kaitsevad meie advokaadid klientide huve kriminaalasjades ja muudes menetlustes. Pakume klientidele abi ametiasutuste tegevuse korral, nõustame ettevõtteid uurimistes ja kohtumenetluste jaoks faktide kogumisel. Meie meeskonnal on praktilised kogemused ja oskused klientide kaitsmisel ja esindamisel kriminaalasjades, mis nõuavad rahvusvahelist koostööd ja piiriülest kriminaalmenetlust puudutavaid teadmisi. Meie teenused hõlmavad klientide esindamist ja kaitsmist kohtueelsetes menetlustes ja kohtumenetlustes, teenistuskohustuste rikkumise asjades, täitetoimingute korral, hoolsuskohustuse täitmise ja pettuste asjades.