Üldtingimused

ÕIGUSTEENUSE OSUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

Käesolev dokument sätestab üldised tingimused, mille alusel Advokaadibüroo Walless OÜ
osutab õigusteenust.

1. LEPINGU POOLED

1.1. Õigusteenuse osutaja on Advokaadibüroo Walless OÜ, registrikoodiga 14024560, asukoht Liivalaia 45, Tallinn (edaspidi Büroo).

1.2. Õigusteenuse saaja ehk klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kellega on Büroo sõlminud lepingu õigusteenuse osutamiseks (edaspidi Kliendileping) või kellele Büroo osutab teenust muul õiguslikul alusel (edaspidi Klient). Kliendilepingu võib sõlmida ka kolmanda isiku (edaspidi Soodustatud isik) kasuks.

1.3. Bürood ja Klienti nimetatakse edaspidi ka kui Pool või ühiselt Pooled.

2. KLIENDILEPINGU SÕLMIMINE

2.1. Bürool on õigus otsustada, kas ta võtab õigusteenuse saamiseks pöördunud isiku ülesande vastu või mitte.

2.2. Büroo ei võta ülesannet vastu, kui on ilmne, et õigusteenust tellitakse seadusega vastuolus oleva huvi kaitseks või kui Kliendi nõue ei põhine seadusel või kui puudub protsessuaalne võimalus Kliendi huvide kaitsmiseks.

2.3. Büroo ei tohi samas asjas esindada või kaitsta kahte või enamat Klienti või osutada neile muud õigusteenust, kui nende isikute huvid on vastuolus. Büroo ei või osutada Kliendile õigusteenust juhul, kui esineb asjaolu, mis kahjustab või võib kahjustada advokaadi võimet tegutseda üksnes Kliendi huvides (huvide konflikt), välja arvatud juhul, kui Büroo on sellisest asjaolust Klienti teavitanud ja Klient siiski soovib, et advokaat talle õigusteenust osutaks.

2.4. Huvide konflikti ilmnemisel keeldub Büroo õigusteenuse saamiseks pöördunud isiku ülesannet vastu võtmast.

2.5. Büroo on kohustatud kohaldama rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusest ning selle alusel antud õigusaktidest tulenevaid hoolsusmeetmeid. Klient on kohustatud andma Büroole kogu Büroo poolt nõutud teabe, mis on Büroole vajalik hoolsusmeetmete täitmiseks.

2.6. Büroo on ülesande vastu võtnud, kui selle kohta on sõlmitud Kliendileping.

2.7. Üldjuhul sõlmivad Büroo ja Klient Kliendilepingu kirjalikus vormis, kasutades Büroo kliendilepingu vormi (edaspidi „Vorm”).

2.8. Kliendilepingu võib sõlmida ka kirjalikult taasesitatavas vormis või suulises vormis. Kliendilepingu sõlmimist suulises vormis tõendab muuhulgas Kliendipoolne informatsioon õigusteenuse osutamiseks või arve väljastamiseks, samuti Kliendile või tema poolt nimetatud isikule väljastatud arve tasumine.

3. TEENUSE OSUTAMISE KORD

3.1. Kliendilepingu alusel osutab Büroo Kliendile või Kliendi poolt näidatud isikutele õigusteenust, järgides Kliendi kirjalikke ja suuliseid juhiseid. Õigusteenuse osutamise konkreetse viisi ja tingimuste üle otsustab Büroo ning Klient ei või nõuda üksikasjalike juhiste täitmist Büroo poolt.

3.2. Õigusteenuse sisu, mida Büroo Kliendile pakub, lepitakse kokku Kliendilepingu sõlmimisel. Poolte kokkuleppel võib õigusteenuse sisu teenuse osutamise kestel muutuda.

3.3. Kliendilepingust tulenevaid ülesandeid täidetakse Eesti Advokatuuri liikme poolt (edaspidi: “õigusteenust osutav advokaat“), kes on kohustatud täitma advokaadi tegevust reguleerivaid õigusakte. Õigusteenust osutab vandeadvokaat iseseisvalt, vandeadvokaadi abi osutab õigusteenust vandeadvokaadi juhendamisel. Vajadusel on õigusteenust osutaval advokaadil õigus dokumentide ettevalmistamisel ja muudes lihtsamates toimingutes kasutada Büroo koosseisuliste juristide abi, kelle tegevuse eest vastutab õigusteenust osutav advokaat.

3.4. Õigusteenuse osutaja määramisel arvestab Büroo Kliendi soovi, advokaatide spetsialiseerumist, kogemust, töökoormust jms.

3.5. Büroo osutab õigusteenust üldiselt tunnustatud kutseoskuste tasemel Kliendi jaoks parima kasuga ning hoiab ära kahju tekkimise Kliendi varale.

3.6. Büroo kohustub õigusteenuse osutamisel tegema tulemuse saavutamiseks kõik mõistlikult võimaliku, järgides seejuures kutse-eetika nõudeid. Üldjuhul ei saa Büroo Kliendile garanteerida soovitud tulemuse saavutamist.

3.7. Büroo teatab Kliendile kõigist õigusteenuse osutamisega seotud olulistest asjaoludest, eelkõige nendest, mis võivad ajendada Klienti juhiseid muutma, samuti annab Kliendi nõudmisel talle teavet Kliendilepingu täitmise kohta.

3.8. Klient on kohustatud tegema Bürooga ülesandega seoses koostööd, sealhulgas andma Büroole õiget ja täielikku informatsiooni ja dokumente ning Büroo palvel andma täiendavaid selgitusi.

3.9. Kui Klient ei esita Büroole ülesande täitmiseks vajalikke andmeid või muud infot, mis on vajalik õigusteenuse pakkumiseks, on Bürool õigus peatada Kliendilepingu täitmine või Kliendileping üles öelda punkti 8.3(1)(e) alusel.

3.10. Õigusteenuse osutamisel on Bürool õigus teha kõiki seaduslikke toiminguid ja tegusid, millised on vajalikud Kliendi poolt antud ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks, sealhulgas koostada dokumente, esindada Klienti Eesti kohtutes, kohtueelses menetluses ja riiklikes ning kohalikes asutustes ning teha Kliendi huvides muid õigustoiminguid. Vajadusel vormistatakse Kliendi volitus Kliendilepingu lisana.

3.11. Büroo on kohustatud Kliendilt saadud ülesande täitma hoolikalt ja täpselt vastavalt Kliendiga sõlmitud Kliendilepingule. Kliendilepingu piirest väljuvaid ülesandeid, mida Klient on Büroole andnud või mis on Kliendi huvide kaitseks vajalikud, võib Büroo kas kokkuleppel kliendiga täita või nende ülesannete täitmisest loobuda.

3.12. Büroo peab Kliendi kohta õigusteenuse osutamisega seoses toimikut, kuhu koondatakse õigusteenuse osutamisega seotud dokumendid. Dokumente jm teabekandjaid võib hoida ja säilitada ka elektroonilisel kujul. Büroo on kohustatud hoidma Kliendi asja materjale eraldi muudest dokumentidest ja materjalidest ning tagama nende säilimise ja konfidentsiaalsuse.

3.13. Büroo on kohustatud saladuses hoidma mistahes teavet, mida ta on seoses õigusteenuse osutamisega saanud ja samuti selle teabe allikat, välja arvatud juhul, kui seadusest tuleneb otsene kohustus teavet avaldada või kui Kliendi poolt antud volitustest või ülesandest tuleneb Kliendi nõusolek teabe avaldamiseks.

3.14. Konfidentsiaalsus laieneb ka Büroo poole õigusteenuse saamiseks pöördumise faktile, samuti õigusteenuse sisule ja Tasu suurusele. Konfidentsiaalsuse rikkumiseks ei ole Tasu suurus teatamine kohtule kohtukulude väljamõistmiseks.

3.15. Büroo ei tohi advokaadi kutsetegevusega seotud dokumente ja muid teabekandjaid anda kõrvalistele isikutele, samuti ametiasutustele, kellele need dokumendid ja teabekandjad ei ole adresseeritud, välja arvatud juhul, kui seadusest tuleneb otsene kohustus taoliseks andmekandjate esitamiseks või kui Kliendi poolt antud volitustest või ülesandest tuleneb Kliendi nõusolek taoliseks andmekandjate esitamiseks. Konfidentsiaalsuse rikkumiseks ei ole nimetatud dokumentide ja teabekandjate andmine ja neis sisalduvate andmete avaldamine järelevalvet teostavale advokatuuri juhatusele ja advokaadi distsiplinaarasja arutavale aukohtule. Kõrvalisteks isikuteks ei loeta Büroole IT-, arhiveerimis- raamatupidamis-, tõlke- jm teenuseid osutavaid isikuid, kellel on Büroo ees konfidentsiaalsuskohustus.

3.16. Pärast Kliendilepingu lõppemist säilib Bürool konfidentsiaalsuskohustus ulatuses, mis on vajalik Kliendi õigustatud huvide kaitseks.

3.17. Büroo võib avaldada Büroo tutvustamise eesmärgil oma materjalides Kliendi nime, kui selleks on Kliendi nõusolek, samuti juhul, kui kliendiks olemise fakt on avalik teave, s.t Klient on ise avalikustanud, et kasutab Büroo teenuseid või on muul viisil avalikult teada Kliendi poolt Büroo teenuste kasutamise fakt, või kui majandus- ja kutsetegevuses tegutseva Kliendi puhul võib mõistlikult eeldada tema poolt Büroo teenuste kasutamist.

3.18. Büroo on kohustatud Kliendile välja andma Kliendilepingu alusel tehtud töö, samuti Kliendi poolt edastatud toimikud, dokumendid ja muu üleantu. Bürool on õigus tehtud töö ja/või Kliendi antud või tema huvides tehtud või kogutud materjalid kinni pidada, kui Klient ei ole Büroo ees täitnud oma kohustusi, sh osutatud õigusteenuse eest tasunud.

3.19. Büroo on avatud ja osutab Kliendile õigusteenust tööpäevadel (emaspäevast reedeni, välja arvatud riiklikel pühadel) kella 9.00-st hommikul kuni 17.00-ni õhtul (edaspidi „Tööaeg“). Vajadusel või Kliendiga kokkuleppel võib õigusteenust osutada ka muul ajal.

4. TASU OSUTATUD TEENUSTE EEST

4.1. Igal konkreetsel juhul lepitakse Kliendiga Kliendilepingus kokku Büroo poolt õigusteenuse osutamise tasu (edaspidi „Tasu“) arvestamise põhimõtetes. Tasu arvutatakse tunnihinna alusel ja/või lepitakse kokku kindla summana. Tunnihinna alusel kokku lepitud Tasu suurus võib olla erinev Büroo partnerite, vandeadvokaatide ja advokaatide poolt osutatud õigusteenuste puhul.

4.2. Tunnihinna arvestamisel lähtutakse Büroo poolt kinnitatud eeldatavatest tunnitasu määradest. Kliendilepingus võib tunnihindes leppida kokku ka teisiti. Igal konkreetsel juhul sõltub tunnihinde suurus osutatava õigusteenuse iseloomust, keerukusest, tähtajast, mahust jm.

4.3. Lisaks Tasule hüvitab Klient Büroole õigusteenuse osutamisega seonduvad üldkulud (näiteks sidekulud, paljundamine, kullerteenused jmt) summas, mis moodustab 3% (kolm protsenti) õigusteenuse maksumusest. Tasule ja üldkuludele lisandub käibemaks.

4.4. Lisaks Tasule ja üldkuludele kohustub Klient hüvitama Büroole õigusteenuse osutamise raames kantud otsesed kulud, sealhulgas riigilõivud, notaritasud ja muud Kliendi eest tasutud lõivud ning maksed, transpordi- ja majutuskulud, tõlkekulu, spetsialisti, eksperdi, konsultandi vms abi, tehnikavahendite kasutamise kulud ja muud õigusteenuse raamest tavapäraselt väljuvate toimingutega seotud kulud.

4.5. Kliendi soovil esitatud esialgsed hinnapakkumised Tasu kogusumma osas antakse ainult eeldatava maksumusena, lähtudes sellel ajal Büroole teadaolevatest andmetest ja neid ei tohi käsitleda lõplike ja siduvate hinnapakkumistena, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Kliendi taotlusel muudab Büroo esialgset hinnapakkumist, kui on ilmne, et tegelik Tasu suurus erineb oluliselt esialgsest hinnapakkumisest.

4.6. Bürool on õigus nõuda Kliendilt enne ülesande täitmisele asumist mõistlikus ulatuses ettemakset Tasu ja hüvitamisele kuuluvate kulude eest.

4.7. Büroo peab Kliendile osutatava õigusteenuse üle elektroonilist arvestust, kus on välja toodud tehtud tööde ajaline kestvus ning selgitus tööde iseloomu kohta. Väljavõte vastavast programmist lisatakse Kliendile esitatavale arvele. Kliendil on õigus nõuda Büroolt Tasu ja esitatud arve kohta selgitusi.

4.8. Bürool on õigus ühepoolselt muuta Tasu (sh tunnihindu) üks kord aastas, teatades sellest Kliendile ette 30 (kolmkümmend) kalendripäeva. Lisaks on Bürool õigus muuta Tasu, kui muutuvad Kliendilepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolud või kui Poolte vahel Kliendilepingus kokkulepitud õigusteenus osutub oluliselt keerulisemaks ja mahukamaks kui Pooled Kliendilepingu sõlmimisel võisid ette näha. Tasu muutumisega mittenõustumise korral on Kliendil õigus Kliendileping üles öelda.

4.9. Klient kohustub tasuma arved 7 (seitsme) päeva jooksul arve esitamise kuupäevast arvates. Tasumisega hilinemisel on Bürool õigus nõuda Kliendilt tasumata summalt viivist 0,1% päevas.

4.10. Kui Büroo on peatanud Kliendilepingu täitmise või Kliendilepingu üles öelnud, on Bürool õigus saada Tasu juba osutatud õigusteenuse eest.

5. KLIENDI MUUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Kliendil on õigus nõuda:

a) et õigusteenust osutataks professionaalselt, asjakohaselt, õigeaegselt ning lähtuvalt advokaadi kutse-eetika nõuetest;

b) infot õigusteenuse osutamise kohta, sh infot õigusteenuse osutamisega seotud asjaoludest, infot Tasu kujunemise kohta;

c) et Kliendi poolt Büroole ülesande täitmiseks usaldatud või ülesande täitmisel Kliendi nimel saadud raha, väärtpabereid ja muud vara hoitakse eraldi Büroo või advokaatide varast ning selle üle peetakse eraldi arvestust.

5.2. Klient on kohustatud teavitama Bürood oma kontaktandmete muutumisest.

5.3. Kui Kliendiks on juriidiline isik ning Kliendilepingu kehtivuse ajal valitakse selles juriidilises isikus uus juhatus, on Klient kohustatud viivitamatult Bürood teavitama, kas ta soovib jätkata Kliendilepingust tulenevat suhet.

6. BÜROO ÕIGUSED JA KOHUSTUSED RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMISE TÕKESTAMISEL

6.1. Büroo ja õigusteenust osutav advokaat täidavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevaid kohustusi Kliendi nimel ja arvel finants- või kinnisvaratehingus tegutsemisel.

6.2. Büroo ja õigusteenust osutav advokaat täidavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevaid kohustusi, kui Büroo või õigusteenust osutav advokaat teeb Kliendi nimel ja arvel või juhendab Kliendi tehingu kavandamist või elluviimist või teeb ametitoimingut, mis on seotud:

a) kinnisasja, ettevõtte või äriühingu ostu või müügiga;

b) kliendi raha, väärtpaberite või muu vara haldamisega;

c) panga- või väärtpaberikontode avamise või haldamisega;

d) äriühingu asutamiseks, tegevuseks või juhtimiseks vajalike vahendite hankimisega;

e) usaldusfondi, äriühingu või muu sellise üksuse asutamise, tegevuse või juhtimisega.

6.3. Bürool on kõik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevad õigused, sh õigusaktides sätestatud juhtudel teenuse osutamisest keeldumise ja ärisuhte lõpetamise õigus.

7. VASTUTUS

7.1. Büroo ja õigusteenust osutav advokaat ei ole kohustatud kontrollima Kliendi poolt talle usaldatud teabe õigsust. Büroo ja õigusteenust osutav advokaat ei vastuta Kliendi poolt talle esitatud andmete tõelevastavuse eest.

7.2. Kui õigusteenuse osutamise käigus tekib vajadus kasutada väljaspool Bürood tegutsevaid teise valdkonna eksperte, konsultante, spetsialiste vms, ei vastuta Büroo ja õigusteenust osutav advokaat nende isikute antud analüüside, hinnangute, selgituste ja muu antud informatsiooni tõelevastavuse eest.

7.3. Büroo ja õigusteenust osutav advokaat ei vastuta Kliendilt saadud informatsiooni ebaõigsusest või vajalike juhiste puudumisest tulenevate negatiivsete tagajärgede eest.

7.4. Pooled ja õigusteenust osutav advokaat ei vastuta saamata jäänud tulu või ettevõtte tegevuse takistustest tekkinud kahju eest.

7.5. Pooled ja õigusteenust osutav advokaat vastutavad oma Kliendilepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest ja õigusteenuse osutamisel tekitatud kahju eest ainult raske hooletuse või tahtluse korral.

8. LEPINGU LÕPPEMINE

8.1. Kliendileping lõpeb, kui Büroo on täitnud Kliendilepinguga ettenähtud ülesande.

8.2. Kliendil on õigus igal ajal Kliendileping üles öelda, saates sellekohase teate kirjalikus vormis mõistliku aja jooksul enne järgmist Büroo poolt tehtavat toimingut. Kui Büroo esindab Klienti kohtus, eeldatakse, et Klient on kohustatud Kliendilepingu ülesütlemisest ette teatama vähemalt 5 (viis) päeva.

8.3. Büroo võib oma algatusel loobuda endale Kliendilepinguga võetud ülesande täitmisest -ja/või Kliendilepingu üles öelda, kui:

a) Kliendi ülesande täitmisel ilmneb huvide konflikt;

b) Klient ei täida Kliendilepingust tulenevat kohustust või rikub Kliendilepingu olulist tingimust;

c) Klient tegutseb Büroo juhiste vastaselt või muul viisil väljendab selgelt, et ta on kaotanud usalduse Büroo või õigusteenust osutava advokaadi vastu;

d) Klient annab advokaadile Kliendi huve kahjustavaid või ülesande täitmiseks ilmselt kasutuid juhiseid ning hoolimata Büroo selgitusest, ei loobu nende juhiste järgimise nõudmisest;

e) Klient ei esita pikema aja jooksul, vaatamata Büroo korduvatele meeldetuletustele, Kliendilepingu alusel õigusteenuse osutamiseks vajalikke andmeid ja/või informatsiooni ning sellest tulenevalt on õigusteenuse osutamine takistatud või võimatu;

f) Klient on jätnud kokkulepitud tingimustel Tasu maksmata;

g) majandus- või kutsetegevuses tehtavas tehingus osalev Klient ei esita, hoolimata sellekohasest nõudmisest, dokumente ja asjakohast teavet või kui esitatud dokumendid ja andmed ei kõrvalda Büroo kahtlust, et tehingu või ärisuhte eesmärgiks võib olla rahapesu või terrorismi rahastamine.

h) büroo tuvastab Kliendi majandus- või kutsetegevuse või ametitoimingu käigus tegevuse või asjaolud, mille tunnused osutavad rahapesule või terrorismi rahastamisele või mille puhul on Bürool kahtlus, et tegemist on rahapesu või terrorismi rahastamisega.

i) büroo ja Klient ei jõua kokkuleppele punktis 4.8. sätestatud Tasu muutmises.

8.4. Büroo on kohustatud loobuma Kliendilepingus ettenähtud ülesande täitmisest ja Kliendilepingu üles ütlema, kui Klient:

a) esitab võltsitud tõendeid ja advokaat on tõendi võltsimisest teadlik;

b) nõuab, vaatamata advokaadi selgitusele, et advokaat kasutaks seadusega vastuolus olevaid vahendeid või viise Kliendi huvide kaitsmiseks;

c) nõuab, et advokaat tegutseks viisil, mis ei ole kooskõlas advokaadi au ja väärikusega või kutse-eetika nõuetega.

9. MUUD SÄTTED

9.1. Lisaks Kliendilepingule juhinduvad Büroo ja Klient omavahelistes suhetes Eesti Vabariigi õigusaktidest, sh võlaõigusseadusest, Büroo ja kliendi vahelistest lepingutest, headest äritavadest ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.