Vispārīgie noteikumi

Šie vispārīgie noteikumi ir spēkā no 2023.gada 8.februāra.

1. Piemērošana

1.1.    Šie vispārīgie noteikumi (turpmāk – “Vispārīgie noteikumi”) attiecas uz visiem pakalpojumiem, ko sniedz zvērinātu advokātu birojs WALLESS (turpmāk – “Advokātu birojs” vai personas vietniekvārds “mēs” dažādos locījumos). Šie Vispārīgie noteikumi uzskatāmi par līguma par juridiskajiem pakalpojumiem sastāvdaļu. Nolīgstot mūs, uzskatāms, ka klients ir akceptējis šos Vispārīgos noteikumus.

1.2 Šie Vispārīgie noteikumi ir noteicošie salīdzinājumā ar visiem klienta tipveida vai citiem noteikumiem. Vispārīgie noteikumi attiecas uz katru klientu un katru mūsu pakalpojumu, ja vien mēs ar klientu neesam skaidri rakstiski vienojušies citādi.

1.3. Parasti klients mūs nolīgst un mēs noslēdzam līgumu par juridiskajiem pakalpojumiem, parakstot īpašos noteikumus (turpmāk – “Īpašie noteikumi”). Īpašie noteikumi ir noteicošie salīdzinājumā ar šo Vispārīgo noteikumu normām. Konkrētās situācijās un ja tas ir atļauts saskaņā ar attiecīgās zvērinātu advokātu kolēģijas profesionālās ētikas noteikumiem vai citiem noteikumiem un piemērojamiem tiesību aktiem, Advokātu biroja nolīgšana un līguma par juridiskajiem pakalpojumiem noslēgšana var notikt arī citā veidā, piemēram, apmainoties ar e-pastiem vai izmantojot tamlīdzīgu saziņu.

1.4. Dažu uzdevumu veikšanai klientam var būt jāpiešķir mums papildu pilnvaras, izsniedzot mums pilnvaru vai noslēdzot ar mums atsevišķu pārstāvības līgumu, kas pēc formas un satura atbilst mūsu noteiktajam.

1.5. Šo Vispārīgo noteikumu izpratnē WALLESS (vai Advokātu birojs, vai attiecīgais vietniekvārds) nozīmē vai nu Advokaadibüroo WALLESS OÜ, kas reģistrēts Igaunijā, vai zvērinātu advokātu biroju WALLESS, kas reģistrēts Latvijā, vai arī  Lietuvā reģistrētu Advokatų profesinę bendrija WALLESS, atkarībā no tā, kurš Advokātu birojs ir noslēdzis līgumu par juridiskajiem pakalpojumiem vai kuru klients ir nolīdzis citā veidā. Visi trīs minētie biroji ir atsevišķas juridiskas personas un neveido vienu uzņēmumu vai apvienību CCBE (Eiropas Advokātu un juristu biedrību padomes) Ētikas kodeksa 3.2.4. panta izpratnē.

1.6. Mēs darbojamies saskaņā ar Igaunijas, Latvijas un Lietuvas advokātu kolēģiju attiecīgi noteiktajām normām. Sniedzot pakalpojumus saviem klientiem, mēs ievērojam attiecīgās advokātu kolēģijas ētikas kodeksus un citus noteikumus. Mums nav jāsniedz pakalpojumi veidā, kas būtu pretrunā ar attiecīgās advokātu kolēģijas profesionālās ētikas noteikumiem vai citiem noteikumiem, vai piemērojamiem tiesību aktiem.

2. MŪSU PAKALPOJUMI

2.1. Mēs sniedzam tikai un vienīgi juridiskus pakalpojumus, tādus kā juridiskās konsultācijas, līgumu vai citu dokumentu sagatavošanu, juridisku atzinumu, pārskatu, komentāru vai memorandu sniegšanu, pārstāvību sarunās, tiesās, šķīrējtiesas procesos vai citur. Mūsu pakalpojumi neietver finanšu, grāmatvedības, tehniskās, vides un citas nejuridiskas konsultācijas, ja vien nav noslēgta skaidra rakstiska vienošanās par šādiem pakalpojumiem. Mēs sniedzam konsultācijas nodokļu jautājumos tikai tad, ja un ciktāl esam par to vienojušies ar klientu Īpašajos noteikumos.

2.2. Mūsu konsultācijas balstās uz faktiem un norādījumiem, ko klients mums ir sniedzis konsultāciju laikā. Klients iesniedz mums visu būtisko informāciju un dokumentus, kas var būt nepieciešami uzdevuma izpildei, un informē mūs par visām būtisko faktu vai apstākļu izmaiņām. Mēs nodrošinām juridiskos pakalpojumus, pieņemot, ka klienta sniegtā informācija un dokumenti saistībā ar uzdevumu ir pamatoti, precīzi un pareizi, ja vien klients nav skaidri norādījis citādi.

2.3. Mūsu konsultācijas un darba rezultāti tiek sniegti tikai un vienīgi klienta vajadzībām un tikai tiem mērķiem, kuriem mēs esam nolīgti. Ja vien nav panākta cita vienošanās, klients tos neizmanto citiem mērķiem, kam tie nav paredzēti. Ja vien nav panākta cita rakstiska vienošanās, neviena cita persona nedrīkst izmantot mūsu sniegtās konsultācijas vai jebkuru citu mūsu darba rezultātu vai paļauties uz tiem.

2.4. Advokātu birojs sniedz konsultācijas tikai saistībā ar tās jurisdikcijas tiesību aktiem, kurā tas ir reģistrēts. Ja klients pieprasa, mēs varam sniegt savu viedokli par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar citām jurisdikcijām. Tomēr šāda viedokļa sniegšana neietilpst mūsu juridiskajos pakalpojumos, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šādu viedokli.

2.5. Ar klienta piekrišanu mēs varam piesaistīt ārējos konsultantus, tostarp ārvalstu advokātu birojus, kuru pakalpojumi var būt nepieciešami klienta interešu pienācīgai aizsardzībai un klienta uzdevuma izpildei. Tomēr mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šādu ārēju konsultantu ieteikumiem vai pakalpojumiem. Klients saglabā atbildību par norādījumiem, kas sniegti šādiem ārējiem konsultantiem, un par viņu pakalpojumu un citu izdevumu apmaksu. Mēs neuzņemamies atbildību par šādu konsultantu noteiktajām cenām, aplēsēm vai atlīdzību. Tiesības sniegt ārējiem konsultantiem norādījumus klienta vārdā ietver tiesības akceptēt atbildības ierobežojumus klienta vārdā.

2.6. Mums nav pienākuma atjaunināt vai grozīt konsultāciju saturu, dokumentus, atzinumus vai citus materiālus, kas izstrādāti mūsu juridisko pakalpojumu rezultātā, lai atspoguļotu izmaiņas tiesību aktos, to interpretācijā vai citos apstākļos.

2.7. Mums ir pienākums sniegt pakalpojumus tikai tādā gadījumā, ja uzskatāms, ka mēs un klients esam noslēguši līgumu par juridiskajiem pakalpojumiem.

2.8. Mūsu apņemšanās sniegt pakalpojumus ir līgums starp klientu un attiecīgo Advokātu biroju, nevis ar kādu fizisku personu, kas strādā Advokātu birojā vai ir saistīta ar to. Klienta norādījumi ir norādījumi attiecīgajam Advokātu birojam, nevis fiziskai personai, kas strādā Advokātu birojā vai ir saistīta ar to, pat ja bija paredzēts, ka darbu veiktu konkrēta persona. Šie noteikumi, tostarp 14. sadaļā noteiktie atbildības ierobežojumi, attiecas uz visiem Advokātu biroja partneriem un visām tajā strādājošajām vai mūsu nolīgtajām personām (ieskaitot partnerus un bijušos partnerus, darbiniekus, zvērinātus advokātus, citus juristus, piemēram, padomniekus (of counsel) vai juristus, ar kuriem noslēgts apakšuzņēmuma līgums par atsevišķiem vienreizējiem vai vairākiem uzdevumiem).

2.9. Mūsu klients ir persona, kas kā tāda ir norādīta Īpašajos noteikumos vai, ja tādu nav, līgumā par juridiskajiem pakalpojumiem. Mūsu šeit minētās saistības, kā arī profesionālos pienākumus, ko advokāts parasti pilda attiecībā uz klientu, mēs pildām tikai un vienīgi attiecībā uz personu, kas ir norādīta minētajā veidā.

2.10. Mēs rīkojamies kā klienta konsultanti. Mēs neesam atbildīgi par klienta pieņemtajiem lēmumiem vai to sekām.

2.11. Ja rakstiski nav skaidri noteikts citādi, intelektuālā īpašuma tiesības, kas radušās mūsu darbības laikā, pieder mums. Mēs nenododam klientam savas intelektuālā īpašuma tiesības. Klientam ir tiesības izmantot šādas intelektuālā īpašuma tiesības tikai tiem mērķiem, kādiem tās ir radītas.

2.12. Uzskatāms, ka klients ir akceptējis mūsu sniegtos pakalpojumus vai darba rezultātus, ja klients 5 darbdienu laikā pēc nodošanas neizvirza pamatotus iebildumus par pakalpojuma kvalitāti, atbilstību vai citiem aspektiem.

3. INTEREŠU KONFLIKTS 

3.1.     Pirms jauna uzdevuma pieņemšanas no klienta mēs veicam iekšēju interešu konflikta pārbaudi, lai apstiprinātu, ka saskaņā ar mūsu pakalpojumiem piemērojamiem profesionālās ētikas noteikumiem mēs varam rīkoties klienta interesēs. Neskatoties uz šādām pārbaudēm, var rasties apstākļi, kas neļauj mums rīkoties klienta labā pašreizējā vai turpmāka darba ietvaros. Ja tā notiek, mēs cenšamies izturēties pret klientiem godīgi, ņemot vērā mūsu profesionālās ētikas noteikumus. Tomēr tas var nozīmēt, ka mums būs jānoraida uzdevums un jāpārtrauc līgums ar klientu. Mēs informēsim klientu par apstākļiem, kas rada vai, mūsuprāt, pamatoti var izraisīt interešu konfliktu.

3.2.     Ja rakstiski nav skaidri noteikts citādi, mēs paturam tiesības sniegt pakalpojumus jebkādām citām personām, ieskaitot personas, kas nodarbojas ar tādu pašu vai līdzīgu komercdarbību kā klients un/ vai kurām, iespējams, ir komerciālas intereses, kas konkurē vai ir nesavienojamas ar klienta komercdarbību.

4. PROFESIONĀĻU KOMANDA 

4.1.     Katram klienta uzdevumam mēs ieceļam atbildīgo partneri, kurš vajadzības gadījumā izveido piemērotu advokātu, juristu un viņu palīgu komandu. Advokātu palīgi – vandeadvokaadi abid (Igaunijā), zvērināta advokāta palīgs (Latvijā), advokatų padėjėjai (Lietuvā) – sniedz juridiskos pakalpojumus zvērinātu advokātu uzraudzībā, kas ir attiecīgās zvērinātu advokātu kolēģijas biedri, – vandeadvokaadid (Igaunijā), zvērināts advokāts (Latvijā), advokatai (Lietuvā), tiem arī uzņemoties atbildību par minēto zvērināta advokāta palīgu darbu.

4.2. Ievērojot ierobežojumus, kas izriet no piemērojamiem tiesību aktiem, pakalpojumu sniegšanā mēs varam iesaistīt arī citu personālu. Mūsu personāla saraksts ir pieejams mūsu vietnē www.walless.com.

5SAZIŅA UN KLIENTA NORĀDĪJUMI 

5.1.    Ja ar klientu nav panākta cita rakstiska vienošanās, mēs parasti sazināmies ar klientiem pa tālruni, e-pastu un vairākiem citiem elektroniskās saziņas līdzekļiem.

5.2. Dažkārt mūsu vīrusu vai surogātpasta filtru, kā arī tehnisku vai citu grūtību dēļ mēs varam nesaņemt elektroniskos ziņojumus.  Šādā gadījumā vai, ja jautājums ir svarīgs, steidzams vai citādi sensitīvs, elektroniskā ziņojuma saņemšana jāpārbauda, piezvanot mums.

5.3. Klients apzinās riskus, kas saistīti ar elektronisko saziņu: ziņojumi var aizkavēties vai pazust, konfidenciāla un personiska informācija var tikt tīši vai netīši grozīta, dzēsta vai izpausta trešajām personām. Mēs neesam atbildīgi par riskiem, kas saistīti ar informācijas digitālā formātā nosūtīšanu, izmantojot elektronisko saziņu, ja esam veikuši visus pamatotos piesardzības pasākumus, lai izvairītos no šādiem gadījumiem.

5.4. Ja vien klients mums nesniedz citus norādījumus, mēs nodrošinām juridiskos pakalpojumus, pieņemot, ka visi klienta vadītāji, darbinieki vai konsultanti, kuri parasti mums sniedz mutiskus vai rakstiskus norādījumus, ir klienta pilnvaroti to darīt.

6. KONFIDENCIALITĀTE 

6.1. Attiecībā uz klienta informāciju, ko mēs esam saņēmuši saistībā ar uzdevumu, mēs ievērosim konfidencialitāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, mūsu profesionālajiem noteikumiem un standartiem un neizpaudīsim šādu informāciju nevienam, izņemot šādus gadījumus:

6.1.1. izpaušanu atļauj klients;

6.1.2. informācija jau ir publiski pieejama;

6.1.3. informācija tiek izpausta trešajām personām, kuras neizbēgami ir iesaistītas procesos, uz kuriem attiecas mūsu pakalpojumi (piemēram, bankas, notāri, tulki utt.);

6.1.4. informācija tiek izpausta citiem klienta konsultantiem, kuri strādā pie tā paša uzdevuma;

6.1.5. informācijas izpaušana ir atļauta saskaņā ar šo Vispārīgo noteikumu 9. vai 10. sadaļu;

6.1.6. informācijas izpaušanu nosaka piemērojamas imperatīvās tiesību normas  un/ vai profesionālās ētikas normas.

6.2. Konfidencialitātes pienākums neattiecas uz klientu informācijas apmaiņu starp WALLESS Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Advokātu birojiem mārketinga nolūkos, kā arī 9. sadaļā noteiktajiem mērķiem.

6.3. Bez mūsu iepriekšējas piekrišanas klients nedrīkst izpaust mūsu konsultāciju vai jebkura cita darba rezultāta saturu trešajām personām.

7. ATLĪDZĪBA UN RĒĶINU IZRAKSTĪŠANA 

7.1. Ja vien nav noteikts citādi, mūsu atlīdzība tiek aprēķināta, pamatojoties uz stundas likmēm, kas ir spēkā uzdevuma saņemšanas laikā. Atbildīgais advokāts sniedz informāciju par likmēm, kas ir spēkā vienošanās dienā. Tomēr mēs varam apspriest un vienoties par citiem atlīdzības noteikumiem.

7.2. Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – “PVN”) nav iekļauts likmēs un atlīdzībā, un, ja tas ir piemērojams, tiks pievienots visos rēķinos. Uzsākot uzdevuma izpildi, klients mūs informē par savu PVN maksātāja numuru.

7.3. Atlīdzības aprēķins ir balstīts uz mūsu tajā brīdī rīcībā esošo informāciju un līdz ar to ir tikai orientējošs, un to nevar uzskatīt par fiksētu vai maksimālo summu. Mēs paturam tiesības pārskatīt atlīdzības aprēķinu uzdevuma izpildes gaitā, uzdevuma izpildes grafiku, ja darba apjoms pārsniedz sākotnējās aplēses vai ja pamatinformācija vai sākotnējie pieņēmumi mainās vai kļūst nevajadzīgi

7.4. Mēs atsevišķi iekasēsim kompensāciju par tiešajiem izdevumiem, tādiem kā ceļa izdevumi un valsts un kancelejas nodevas, reģistrācijas maksas, kas radušās saistībā ar uzdevumu. Klientam var lūgt samaksāt avansa maksājumu par lielākiem izdevumiem, ja tādi rodas darba gaitā, pildot klienta uzdevumu.

7.5. Atlīdzības summa tiek noteikta un klientam tā ir jāsamaksā neatkarīgi no tā, vai kāda persona šādu atlīdzību klientam atmaksās (piemēram, saskaņā ar apdrošināšanas polisi, tiesas spriedumu vai šķīrējtiesas lēmumu utt.).

7.6. Parasti rēķini klientam tiek izrakstīti reizi mēnesī. Saskaņā ar rēķinu maksājuma termiņš ir 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas no mūsu rēķina izrakstīšanas datuma. Mēs nosūtām rēķinus elektroniskā formātā (PDF, Word vai Excel) (bez fiziska paraksta) pa e-pastu. Mēs paturam tiesības uzticēt finanšu grāmatvedību un rēķinu nosūtīšanu trešajām personām – ārpakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir saistoši tie paši konfidencialitātes pienākumi, kas norādīti Vispārīgo noteikumu 6.1. punktā.

7.7. Ja vien nav noteikts citādi, visi maksājumi Advokātu birojam tiek veikti, pārskaitot naudu EUR no bankas konta, kas atvērts uz klienta vārda. Veicot maksājumu, tiek uzskatīts, ka klients apliecina mums, ka pārskaitītie līdzekļi ir likumīgi (ieskaitot, ka līdzekļi nav iegūti nelikumīgas rīcības rezultātā).

7.8. Par katru nokavēto maksājumu var iekasēt procentus 0,03% apmērā par katru nokavēto kalendāro dienu. Mēs arī paturam tiesības aizturēt jebkādus uzdevuma izpildes laikā klientam sagatavotos materiālus, līdz visas nokavētās summas ir samaksātas pilnā apmērā.

7.9. Laiku pa laikam, bet par to brīdinot 30 dienas iepriekš, mēs varam mainīt mūsu stundas likmes. Ja nav citu pretēju paziņojumu, klienta norādījumi, kas saņemti pēc šāda paziņojuma, tiks uzskatīti par klienta piekrišanu šādām jaunām likmēm. Domstarpību gadījumā klients vai Advokātu birojs var atsaukties uz 16. sadaļas noteikumiem.

8DATU AIZSARDZĪBA 

8.1.      Mēs apkoposim, uzglabāsim, izmantosim un apstrādāsim klienta un ar klientu saistītu personu (piemēram, darbinieku, pārstāvju utt.) personas datus, ievērojot visus piemērojamos tiesību aktus un normatīvos aktus par personas datu aizsardzību. Personas datu vākšanas, uzglabāšanas, apstrādes un izmantošanas mērķi ir šādi: (i) līguma par juridiskajiem pakalpojumiem izpilde; (ii) klienta identifikācija; (iii) interešu konflikta pārbaudes veikšana; (iv) mūsu norēķinu un grāmatvedības sistēmu administrēšana un darbība; (v) mūsu iekšējo informācijas sistēmu uzturēšana un darbība; (vi) mūsu klientu attiecību sistēmu pārvaldība un darbība; (vii) mūsu juridisko saistību ievērošana; un (viii) īpaši klientiem paredzēts mārketings.

8.2. Klients informē mūs, ja un ciktāl ir nepieciešami kādi īpaši drošības pasākumi attiecībā uz klienta personas datu aizsardzību. Ja vien mēs neesam konkrēti informēti, tiek uzskatīts, ka mūsu īstenotie personas datu drošības pasākumi pilnībā atbilst visiem attiecīgajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, normatīvajiem aktiem un klientu prasībām.

8.3. Klientam un citām personām, kuru personas datus mēs apkoposim, glabāsim, izmantosim un apstrādāsim, ir tiesības saņemt no mums informāciju par to, kā mēs izmantojam viņu personas datus, un pieprasīt mums labot vai dzēst viņu personas datus.

8.4. Vajadzības gadījumā klienta uzdevuma un/ vai juridisko pakalpojumu sniegšanas nolūkā mēs varam nodot šādus personas datus valsts institūcijām un trešajām personām, kas iesaistītas klienta lietā (piemēram, ārvalstu advokātu birojiem vai citiem konsultantiem, bankām, notāriem utt.).

8.5. Plašāka informācija par personas datu apstrādi ir sniegta mūsu tīmekļa vietnē (www.walless.com) publicētajā Privātuma politikā. Klients akceptē mūsu Privātuma politikas noteikumus, kas tiek laiku pa laikam grozīti.

9. KLIENTA IDENTIFIKĀCIJA

9.1. Mums ir likumā noteikts pienākums pārbaudīt mūsu klientu, viņu pārstāvju un īpašnieku identitāti. Mums ir arī juridisks pienākums precizēt lietas mērķi un būtību un/ vai klienta naudas līdzekļu un citu aktīvu izcelsmi. Tāpēc mēs varam lūgt klientu sniegt mums informāciju (ieskaitot identitātes pierādījumus) par klientu un/ vai jebkuru citu personu, kas klienta vārdā iesaistīta šajā lietā, un juridisku personu gadījumā – par personām, kuras īsteno to galīgā kontrole, (patiesajiem labuma guvējiem), kā arī informāciju un dokumentāciju, kas parāda naudas līdzekļu un citu aktīvu izcelsmi.

9.2. Saskaņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas tiesību aktiem mums ir pienākums ziņot varas iestādēm par visiem aizdomīgajiem uzdevumiem. Likums mums arī liedz informēt klientu par mūsu aizdomām vai par to, ka ir vai tiks iesniegts ziņojums attiecīgajām iestādēm. Šādu aizdomu gadījumā mums var liegt uzņemties uzdevuma izpildi vai turpināt rīkoties klienta labā.

9.3. Klients atzīst mūsu tiesības apstrādāt personas datus par klientu, klienta pārstāvjiem un īpašniekiem iepriekš norādītajā nolūkā. Klienta pienākums ir informēt savus pārstāvjus un īpašniekus par iespējamo datu apstrādi šajā 9. sadaļā noteiktajiem mērķiem.

9.4. Klients piekrīt, ka WALLESS Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Advokātu biroji var savstarpēji apmainīties ar informāciju, kas norādīta  šajā 9. sadaļā.

10. PUBLICITĀTE

10.1.    Šodienas tirgus apstākļos ierasta ir situācija, ka advokāti sniedz pārskatus par lietām, projektiem, darījumiem un citiem uzdevumiem, lai pierādītu savu pieredzi un kvalifikāciju. Tāpēc, ja rakstiski nav skaidri noteikts citādi, mums ir tiesības sniegt klienta vārdu, uzvārdu/ nosaukumu un īsu pabeigta uzdevuma (projekta, lietas) vispārēju aprakstu situācijās, kad ir nepieciešams vai ieteicams pierādīt mūsu pieredzi, piemēram, juridisko pakalpojumu piedāvājumu vai priekšlikumu sagatavošana un iesniegšana, prezentācijas potenciālajiem klientiem vai iespējamiem sadarbības partneru birojiem (advokātu birojiem), iesniegumi reitingu aģentūrām, juridiskajiem direktorijiem, citām personām, kas vērtē advokātu birojus, nosakot tiem reitingus, un līdzīgos apstākļos.

10.2. Ja rakstiski nav skaidri noteikts citādi, klients arī īpaši piekrīt, ka mēs varam izmantot klienta vārdu, uzvārdu/ nosaukumu un uzņēmuma preču zīmi vai logotipu, lai parādītu savu pieredzi mūsu reklāmas materiālos.

10.3. Attiecībā uz darījumiem, lietām un citiem uzdevumiem, kas kļuvuši publiski zināmi, mums ir tiesības publiskot savu iesaistīšanos, norādot savu lomu, rīkojoties klienta vārdā šāda uzdevuma izpildē. Pirms informācijas izpaušanas mēs lūgsim klienta apstiprinājumu, ja mums ir īpašs iemesls uzskatīt, ka klients nevēlas, lai mūsu līdzdalība tiktu publiskota.

11. DOKUMENTU PĀRVALDĪBA

11.1. Pēc uzdevuma pabeigšanas mums ir tiesības paturēt vai glabāt visus attiecīgos dokumentus un darba rezultātus, kas saistīti ar darba uzdevumu, tik ilgi, kā mēs uzskatām par piemērotu, bet nekādā gadījumā ne mazāk, kā noteikts profesionālās ētikas noteikumos vai citos attiecīgās zvērinātu advokātu kolēģijas noteikumos vai piemērojamos tiesību akti. Mums ir tiesības paturēt vai glabāt dokumentus un darba rezultātus digitāli vai drukātā veidā.

11.2. Mums nav jāpatur vai jāglabā dokumentu oriģināli, ko mums ir piegādājis klients vai kāda trešā persona klienta vārdā. Mums ir tiesības nogādāt klientam dokumentu oriģinālus jebkurā laikā, kuru uzskatām par piemērotu, un klientam ir jāpieņem šāda piegāde.

12. IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS TURĒTĀJU SARAKSTS

12.1. Klientam ir jāinformē mūs par informācijas sniegšanu, kas saskaņā ar Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulu (Regula (ES) Nr. 596/2014) (turpmāk – “MAR”) vai jebkuras citas jurisdikcijas atbilstošiem noteikumiem tiek uzskatīta par iekšēju informāciju. Mēs izveidosim un uzturēsim iekšējās informācijas turētāju sarakstu, lai izpildītu mūsu saistības saskaņā ar MAR, un pēc pieprasījuma nosūtīsim to attiecīgajai kompetentajai iestādei, kā to nosaka MAR.

12.2. Mūsu iekšējās informācijas turētāju sarakstos ir iekļauta informācija tikai par cilvēkiem, kuriem ir piekļuve iekšējai informācijai un kas ir mūsu nodarbinātie.

12.3. Ja klients pieprasa, lai mēs tam sniedzam informāciju par personām, kas ir pie mums nodarbinātas un kurām ir piekļuve klienta iekšējai informācijai, lai klients varētu izpildīt savas MAR noteiktās saistības vai jebkuras citas jurisdikcijas attiecīgajiem noteikumiem, par to ir jāvienojas atsevišķi.

13.  ZIŅOŠANA NODOKĻU IESTĀDĒM (DAC6)

13.1. Saskaņā ar Padomes direktīvu (ES) 2018/822 (turpmāk – “DAC6”) un valstu tiesību aktiem, ar kuriem īsteno DAC6, konsultantiem ir jāsniedz attiecīgajām nodokļu iestādēm informācija par  ziņojamām pārrobežu shēmām. Mūsu pienākums ievērot konfidencialitāti liedz mums ziņot par šādām shēmām, ja vien klients mums to rakstiski skaidri uzdevis. Ja klients mums neuzdod ziņot par shēmām, klients ir atbildīgs par to, lai klients vai citi klienta konsultanti par to ziņotu attiecīgajām nodokļu iestādēm.

13.2. Klients atzīst, ka mūsu pienākums ievērot konfidencialitāti var liegt mums informēt citus klienta konsultantus par viņu pienākumu ziņot par shēmām attiecīgajām nodokļu iestādēm.

14. PRETENZIJAS UN ATBILDĪBA

14.1. Ja kaut kāda iemesla dēļ klients nav apmierināts ar mūsu pakalpojumiem, klientam nekavējoties jāinformē par uzdevumu atbildīgais advokāts tūlīt pēc tam, kad klients uzzina par apstākļiem, kas ir sūdzības vai pretenzijas (turpmāk – “Pretenzija”) iemesls. Visas klienta Pretenzijas jāiesniedz rakstiski, un tajās jāietver skaidrs to apstākļu apraksts, kuru dēļ Pretenzija ir iesniegta. Ja klienta rīcībā ir kādi pierādījumi par klienta tiesību pārkāpumiem, visi šie pierādījumi jāpievieno Pretenzijai.

14.2. Mēs neesam atbildīgi par Pretenzijām, kas izteiktas vairāk nekā 12 mēnešus pēc šāda notikuma (atkarībā no tā, kas notiek vispirms): (i) klienta uzdevuma izpildes datums; (ii) mūsu pēdējā rēķina datums; vai (iii) datums, kad klientam kļuva zināmi vai vajadzēja kļūt zināmiem apstākļiem, kas izraisīja Pretenziju. Ja klients neiesniedz mums Pretenziju minētajā termiņā, tiek uzskatīts, ka klienta tiesības iesniegt Pretenziju ir beigušās.

14.3. Ja Pretenzija ir balstīta uz trešās personas vai iestādes pretenziju, mums vai mūsu apdrošinātājiem ir tiesības klienta vārdā tikties, atbildēt un apmierināt šādu pretenziju, tostarp noslēgt izlīgumu klienta vārdā.  Mēs neesam atbildīgi, ja klients atzīst, nokārto vai citādi veic jebkādas darbības saistībā ar šādām pretenzijām bez mūsu iepriekšējas piekrišanas. Ja mēs vai mūsu apdrošinātāji izmaksājam klientam kompensāciju par Pretenziju, lai saņemtu šādu kompensāciju, klientam ir jācedē savas regresa tiesības pret visām trešajām personām vai jāveic to subrogācija mums vai mūsu apdrošinātājiem.

14.4. Klients piekrīt, ka visas ar nolīgšanu un mūsu pakalpojumiem saistītās Pretenzijas tiek iesniegtas pret Advokātu biroju, kas ir apņēmies sniegt attiecīgos pakalpojumus.

14.5. Mūsu atbildība pret klientu aprobežojas tikai ar finanšu zaudējumiem, kas tieši nodarīti klientam, nepārsniedzot klienta samaksāto atlīdzību par mūsu juridiskajiem pakalpojumiem dubultā apmērā. Mēs neesam atbildīgi ne par kādiem netiešiem zaudējumiem (piemēram, izrietošiem, nejaušiem, sodoša rakstura vai tamlīdzīgiem), atkāpšanās naudu vai līgumsodu, kā arī par negūtu peļņu, vai nemateriālās vērtības, reputācijas, iespēju un nemonetāru zaudējumu atlīdzību. Mūsu atbildību samazina par jebkuru summu, ko klients iegūst saskaņā ar jebkuru klienta vai tā labā noslēgtu apdrošināšanas polisi, vai saskaņā ar jebkuru līgumu vai zaudējumu atlīdzināšanas dokumentu, kurā klients ir līdzējs vai labuma guvējs.

14.6. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību, kas izriet no mērķa datuma/ datumu neievērošanas vai klienta darba kādas daļas nepabeigšanas atbilstoši paredzētajam grafikam, vai ja mēs nevaram sākt vai turpināt darbu tādu apstākļu dēļ, ko mēs nevaram ietekmēt.

14.7. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumu vai kaitējumu, ja klients izmanto mūsu konsultācijas, dokumentus vai citus materiālus, kas sagatavoti saistībā ar uzdevumu, citiem mērķiem, nevis tiem, kuriem tie tika sniegti. Mēs neuzņemamies atbildību par citu konsultantu klientam sniegtajiem pakalpojumiem vai konsultācijām, ieskaitot gadījumus, kad šādus konsultantus mēs piesaistījām klienta vārdā vai viņu pakalpojumi vai konsultācijas klientam tika sniegtas ar mūsu starpniecību, bet ar nosacījumu, ka klients bija brīdināts par šādu konsultantu iesaistīšanos vai piedalīšanos.

14.8. Mēs esam atbildīgi tikai pret klientu, un mēs neatbildam par zaudējumu vai kaitējumu, kas var rasties jebkurai citai personai. Ja mēs pieņemam, ka trešā persona var paļauties uz mūsu konsultācijām vai darba rezultātiem (ieskaitot arī jebkādas izziņas vai atzinumus), tas neradīs klientattiecības starp mums un šādu trešo personu un nepalielinās vai neietekmēs mūsu atbildību, kas ir saskaņota šajos Vispārīgajos noteikumos. Mēs esam atbildīgi pret šādu trešo personu tikai tad, ja esam rakstiski piekrituši šādai atbildībai, un tikai tādā mērā, kādā mēs būtu atbildīgi pret klientu. Jebkura summa, kas pienākas trešajai personai, kas nav klients, samazina un ierobežo mūsu atbildību pret klientu, un otrādi

14.9. Ja saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem mūsu advokāti, juristi, darbinieki vai citas personas, kas sniedz pakalpojumus ar mūsu starpniecību, tiek sauktas pie atbildības pret klientu, tad šajā 14. sadaļā noteiktie atbildības ierobežojumi attiecas arī uz šīm personām.

14.10. Šeit izklāstītais mūsu atbildības ierobežojums ir piemērojams tiktāl, cik tas ir atļauts saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu obligātajiem noteikumiem.

15. APTURĒŠANA UN IZBEIGŠANA 

15.1. Klientam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji izbeigt līgumu par mūsu juridiskajiem pakalpojumiem, paziņojot mums par to rakstiski 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš. Mums ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu par mūsu juridiskajiem pakalpojumiem, paziņojot Klientam par to rakstiski 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, tomēr ar nosacījumu, ka šāda izbeigšana nav pretrunā ar spēkā esošajiem profesionālās ētikas noteikumiem un ka pastāv pietiekams iemesls vienpusējai izbeigšanai. Līgums tiek izbeigts, ja Klients nav pieprasījis juridiskos pakalpojumus ilgāk nekā 6 (sešus) mēnešus. Izņemot gadījumus, kad abas puses vienojušās citādi, juridisko pakalpojumu līgums tiek izbeigts automātiski, bez iepriekšēja brīdinājuma, kad (i) ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši no datuma, kad veikts pēdējais ieraksts par Klientam sniegtajiem pakalpojumiem, vai (ii) Klienta lieta ir pabeigta.”

15.2. Gadījumos, kas noteikti profesionālās ētikas noteikumos vai citos attiecīgās zvērinātu advokātu kolēģijas noteikumos, vai jebkuros piemērojamos tiesību aktos, būtisks klienta pieļauts  līguma par juridiskajiem pakalpojumiem pārkāpums vai ja klients vai tā uzdevuma raksturs, pēc Advokātu biroja domām, rada nepieņemamas atbilstības, reputācijas, sabiedrisko attiecību, finansiālu vai citu risku Advokātu birojam, mums ir tiesības nekavējoties apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu.

15.3. Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana vai apturēšana neatbrīvo klientu no pienākuma samaksāt par sniegtajiem pakalpojumiem un segt izmaksas, kas mums radušās līdz izbeigšanas vai apturēšanas dienai. Šādi maksājumi tiek veikti tūlīt pēc pakalpojuma pārtraukšanas vai apturēšanas, ja mēs to pieprasām.

16. SPĒKĀ ESOŠIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDI

16.1.    Pakalpojumu sniegšanai, attiecīgajam līgumam par juridiskajiem pakalpojumiem un tā interpretācijai ir piemērojami tās jurisdikcijas tiesību akti, kurā attiecīgais Advokātu birojs ir reģistrēts.

16.2. Jebkuru strīdu, pretrunas vai prasības starp klientu un Advokaadibüroo WALLESS OÜ (Igaunija), kas rodas no vai ir saistīta ar pakalpojumiem vai līgumu par juridiskajiem pakalpojumiem, vai to pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, galīgi atrisina kompetentā Igaunijas tiesa.

16.3. Jebkuru strīdu, pretrunas vai prasības starp klientu un WALLESS zvērinātu advokātu birojs SIA (Latvija), kas rodas no vai ir saistīta ar pakalpojumiem vai līgumu par juridiskajiem pakalpojumiem, vai to pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, galīgi atrisina kompetentā Latvijas tiesa.

16.4. Jebkuru strīdu, pretrunas vai prasības starp klientu un Advokatų profesinė bendrija WALLESS (Lietuva), kas rodas no vai ir saistīta ar pakalpojumiem vai līgumu par juridiskajiem pakalpojumiem, vai to pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, galīgi atrisina Viļņas Komercšķīrējtiesas šķīrējtiesa trīs šķīrējtiesnešu sastāvā saskaņā ar tās noteikumiem. Šķīrējtiesa notiek Viļņā (Lietuva). Šķīrējtiesas process notiek angļu valodā.

17. GROZĪJUMI

17.1.    Mums ir tiesības laiku pa laikam vienpusēji grozīt šos Vispārīgos noteikumus. Vispārīgo noteikumu jaunāko versiju mēs publicējam mūsu vietnē www.walless.com. Attiecībā uz mūsu attiecībām ar klientu Vispārīgo noteikumu grozījumi stājas spēkā dienā, kad klients sniedz pirmos norādījumus pēc dienas, kad klients tika informēts par grozījumiem.