Vispārīgie noteikumi

Līgums par juridiskajiem pakalpojumiem

Vispārīgie noteikumi

Apstiprināti 2020.gada 1.oktobrī 

1. Piemērošana

1.1. Šie vispārīgie noteikumi (tālāk – Vispārīgie noteikumi) attiecas uz visiem pakalpojumiem, ko sniedz zvērinātu advokātu birojs WALLESS (tālāk – Walless, dažkārt saukts arī par Biroju, mēs vai mums). Konkrēti noteikumi, kā arī Vispārīgo noteikumu grozījumi, kas piemērojami konkrētam klientam, tiek noformulēti rakstiski, parakstot Juridiskās palīdzības līguma Speciālos noteikumus (tālāk – Speciālie noteikumi). Speciālie noteikumi ir noteicošie salīdzinājumā ar visām šo Vispārīgo noteikumu normām. Parakstot Speciālos noteikumus, saistību vēstuli par juridiskajiem pakalpojumiem vai citādi iesaistot mūs, tiek uzskatīts, ka klients ir akceptējis šos Vispārīgos noteikumus. Vispārīgie noteikumi un Speciālie noteikumi (ja tādi tiek parakstīti) kopā veido saistošu līgumu par juridiskajiem pakalpojumiem starp Walless un klientu.

2. MŪSU PAKALPOJUMI

2.1. Mēs sniedzam tikai un vienīgi juridiskus pakalpojumus, tādus kā juridiskās konsultācijas, līgumu vai citu dokumentu sagatavošanu, juridisku atzinumu, pārskatu, komentāru vai memorandu sniegšanu, pārstāvību sarunās, tiesās, šķīrējtiesas procesos vai citur. Mūsu pakalpojumi neietver finanšu, grāmatvedības, tehniskās, vides un citas nejuridiskas konsultācijas, ja vien Speciālajos noteikumos nav noteikts citādi. Mēs sniedzam konsultācijas nodokļu jautājumos tikai tad, ja un ciktāl tas konkrēti noteikts Speciālajos noteikumos. Mēs pildām konsultanta funkcijas, un Birojs nav atbildīgs par klienta pieņemtā lēmuma pareizību un sekām. 

2.2. Mūsu konsultācijas balstās uz faktiem un norādījumiem, ko klients mums ir sniedzis konsultāciju laikā. Klients iesniedz mums visu būtisko informāciju un dokumentus, kas var būt nepieciešami uzdevuma izpildei, un informē mūs par visām būtisko faktu vai apstākļu izmaiņām. Mēs nodrošināsim juridiskos pakalpojumus, pieņemot, ka klienta sniegtā informācija un dokumenti saistībā ar uzdevumu ir pamatoti, precīzi un pareizi, ja vien klients nav skaidri norādījis citādi.

2.3. Mūsu konsultācijas un darba rezultāti tiek sniegti tikai un vienīgi klienta vajadzībām un tikai tiem mērķiem, kuriem mēs esam nolīgti. Ja vien nav panākta cita vienošanās, klients neaizpauž tos nevienai citai personai, kā arī neizmanto tos citiem mērķiem, kam tie nav paredzēti. Ja vien nav panākta cita vienošanās, neviena cita persona nedrīkst izmantot mūsu sniegtās konsultācijas vai jebkur citu mūsu darba rezultātu vai paļauties uz tiem. 

2.4. Mēs sniedzam konsultācijas tikai saistībā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Ja klients pieprasa, mēs varam sniegt savu viedokli par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar citām jurisdikcijām. Tomēr šāda viedokļa sniegšana neietilpst mūsu juridiskajos pakalpojumos, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šādu viedokli.

2.5. Saistībā ar dažiem uzdevumiem, piemēram, pārstāvību tiesā vai šķīrējtiesā, klientam var būt nepieciešams noslēgt ar mums atsevišķu pārstāvības līgumu.

2.6. Ar klienta piekrišanu mēs varam piesaistīt ārējos konsultantus, tostarp ārvalstu advokātu birojus, kuru pakalpojumi ir nepieciešami klienta interešu pienācīgai aizsardzībai un klienta uzdevuma izpildei. Tomēr klients saglabā atbildību par norādījumiem, kas sniegti šādiem ārējiem konsultantiem, un par viņu pakalpojumu apmaksu. Birojs nav atbildīgs par viņu padomiem vai pakalpojumiem. 

2.7. Ja vien Speciālajos noteikumos nav noteikts citādi, pēc klienta uzdevuma izpildes mums nav pienākuma atjaunināt vai grozīt konsultāciju saturu, dokumentus, atzinumus vai citus materiālus, kas izstrādāti mūsu juridisko pakalpojumu rezultātā, lai atspoguļotu izmaiņas likumos, tiesu praksē vai faktiskajos apstākļos, vai kāda cita iemesla dēļ.

2.8. Ar šo līgumu nodibinātās attiecības ir līgumattiecības starp klientu un Walless kā biroju, nevis ar kādu fizisku personu, kas saistīta ar Biroju. Klienta norādījumi ir norādījumi Birojam, nevis privātpersonai, kas strādā Birojā, pat ja bija paredzēts, ka darbu veiktu konkrēta persona no Biroja. Šie noteikumi, tostarp atbildības ierobežojumi, attiecas uz visiem Biroja partneriem un visām Birojā strādājošajām vai tajā iesaistītajām personām (ieskaitot partnerus un bijušos partnerus, darbiniekus, zvērinātus advokātus, citus juristus, piemēram, padomniekus (of counsel) vai juristus, ar kuriem noslēgts apakšuzņēmuma līgums par atsevišķiem vienreizējiem vai vairākiem uzdevumiem), un šīm personām nekādā gadījumā nebūs nekādas personiskas atbildības pret klientu, izņemot gadījumus, kas paredzēti tiesību aktu imperatīvajās normās. Klients piekrīt, ka jebkādas pretenzijas saistībā ar šajos Vispārīgajos noteikumos noteiktajām attiecībām tiks celtas tikai pret Walless.

2.9. Mūsu klients ir persona, kas kā tāda ir norādīta Speciālajos noteikumos. Mūsu šeit norādītās saistības, kā arī profesionālie pienākumi, ko advokāts parasti pilda attiecībā uz klientu, mēs pildām attiecībā uz personu, kas norādīta Speciālajos noteikumos.

2.10. Sniedzot savus pakalpojumus, mēs ievērojam Latvijas Advokatūras likumu, Latvijas Zvērinātu advokātu kopsapulces apstiprināto ētikas kodeksu un citus piemērojamos normatīvos aktus.

2.11. Ja vien Speciālajos noteikumos nav noteikts citādi, intelektuālā īpašuma tiesības uz materiāliem, kurus esam sagatavojuši klienta uzdevuma izpildes laikā, pieder mums. 

3. INTEREŠU KONFLIKTS 

3.1. Pirms jauna uzdevuma pieņemšanas no klienta mēs veicam iekšēju interešu konflikta pārbaudi, lai apstiprinātu, ka saskaņā ar mūsu pakalpojumiem piemērojamiem profesionālajiem ētikas noteikumiem mēs varam rīkoties klienta interesēs. Neskatoties uz šādām pārbaudēm, var rasties apstākļi, kas neļauj mums rīkoties klienta labā pašreizējā vai turpmāka darba ietvaros. Ja tā notiek, mēs cenšamies izturēties pret klientiem godīgi, ņemot vērā mūsu profesionālos ētikas noteikumus. Tomēr tas var nozīmēt, ka mums būs jānoraida uzdevums un jāpārtrauc līgums ar klientu. Mēs informēsim klientu par apstākļiem, kas rada vai, mūsuprāt, pamatoti var izraisīt interešu konfliktu. 

3.2. Ja vien Speciālajos noteikumos nav noteikts citādi, mēs paturam tiesības sniegt pakalpojumus jebkādām citām personām, ieskaitot personas, kas nodarbojas ar tādu pašu vai līdzīgu komercdarbību kā klients un/ vai kurām, iespējams, ir komerciālas intereses, kas konkurē vai ir nesavienojamas ar klienta komercdarbību.  

4. PROFESIONĀĻU KOMANDA 

4.1. Katram klienta uzdevumam mēs ieceļam atbildīgo partneri. Šāds ieceltais partneris vajadzības gadījumā izveido piemērotu juristu un viņu palīgu komandu. Mēs paziņojam klientam šādu advokātu un to palīgu vārdus, uzvārdus un kontaktinformāciju. 

5SAZIŅA UN KLIENTA NORĀDĪJUMI 

5.1.    Ja vien Speciālajos noteikumos nav noteikts citādi, mēs sazināmies ar klientiem pa tālruni, e-pastu, kā arī ar interneta zvanu un tūlītējo ziņojumu starpniecību (piemēram, Teams, Zoom, Skype, SMS, WhatsApp). Dažkārt Biroja vīrusu vai surogātpasta filtru, kā arī tehnisku vai citu grūtību dēļ mēs varam nesaņemt elektroniskos ziņojumus.  Šādā gadījumā vai, ja jautājums ir svarīgs, steidzams vai citādi sensitīvs, elektroniskā ziņojuma saņemšana jāpārbauda, piezvanot mums. 

5.2. Klients apzinās riskus, kas saistīti ar elektronisko saziņu: ziņojumi var aizkavēties vai pazust, konfidenciāla un personiska informācija var tikt tīši vai netīši grozīta, dzēsta vai izpausta trešajām personām. Mēs neesam atbildīgi par riskiem, kas saistīti ar informācijas digitālā formātā nosūtīšanu, izmantojot elektronisko saziņu, ja esam veikuši visus pamatotos piesardzības pasākumus, lai izvairītos no šādiem gadījumiem.

5.3. Ja vien klients mums nenorāda citādi, mēs nodrošinām juridiskos pakalpojumus, pieņemot, ka visi klienta vadītāji, darbinieki vai konsultanti, kuri parasti mums sniedz mutiskus vai rakstiskus norādījumus, ir klienta pilnvaroti to darīt. 

6. KONFIDENCIALITĀTE 

6.1. Attiecībā uz klienta informāciju, ko mēs esam saņēmuši saistībā ar uzdevumu, mēs ievērosim konfidencialitāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, mūsu profesionālajiem noteikumiem un standartiem un neizpaudīsim šādu informāciju nevienam, izņemot šādus gadījumus:

6.1.1. izpaušanu atļauj klients;

6.1.2. informācija jau ir publiski pieejama;

6.1.3. informācija tiek izpausta trešajām personām, kuras neizbēgami ir iesaistītas procesos, uz kuriem attiecas mūsu pakalpojumi (piemēram, bankas, notāri, tulki utt.);

6.1.4. informācija tiek izpausta citiem klienta ārējiem konsultantiem, kuri strādā pie tā paša uzdevuma;

6.1.5. informācijas izpaušana ir atļauta saskaņā ar šo Vispārīgo noteikumu 9. vai 10. sadaļu vai ar 6.2. punktu;

6.1.6. informācijas izpaušanu nosaka piemērojamas imperatīvās tiesību normas  un/ vai profesionālās ētikas normas.

6.2. Bez mūsu iepriekšējas piekrišanas klients nedrīkst izpaust mūsu konsultāciju vai jebkura cita darba rezultāta saturu trešajām personām. 

7. ATLĪDZĪBA UN RĒĶINU IZRAKSTĪŠANA 

7.1. Ja vien nav noteikts citādi, mūsu atlīdzība tiek aprēķināta, pamatojoties uz stundas likmēm, kas bija spēkā uzdevuma saņemšanas laikā. Tomēr mēs varam apspriest un vienoties par citiem atlīdzības noteikumiem attiecībā uz noteiktiem uzdevumiem, kādus pieprasa klients, un ņemot vērā uzdevuma sarežģītību, laika ierobežojumus, risku, kam esam pakļauti, advokāta vai darbinieka, kas veic uzdevumu, kvalifikāciju un pieredzi, resursus, kas nepieciešami, lai izpildītu uzdevumu un sasniegtu rezultātu.

7.2. Pievienotās vērtības nodoklis (tālāk – “PVN”), kas nav iekļauts likmēs un atlīdzībā, ja tas ir piemērojams, tiks pievienots visos rēķinos. Uzsākot uzdevuma izpildi, klients mūs informē par savu PVN maksātāja numuru.

7.3. Atlīdzības aprēķins ir balstīts uz mūsu tajā brīdī rīcībā esošo informāciju un ir tikai orientējošs, un to nevar uzskatīt par fiksētu vai maksimālo summu. Mēs paturam tiesības pārskatīt atlīdzības aprēķinu uzdevuma izpildes gaitā, uzdevuma izpildes grafiku, ja darba apjoms pārsniedz sākotnējās aplēses vai ja pamatinformācija vai sākotnējie pieņēmumi mainās vai kļūst nevajadzīgi

7.4. Mēs atsevišķi iekasēsim kompensāciju par tiešajiem izdevumiem, piemēram, ceļa izdevumiem un valsts un kancelejas nodevām, reģistrācijas maksām, kas radušās saistībā ar uzdevumu. Klientam var lūgt samaksāt avansa maksājumu par lielākiem izdevumiem, ja tādi rodas darba gaitā, pildot klienta uzdevumu.

7.5. Atlīdzības summa tiek noteikta un klientam tā ir jāsamaksā neatkarīgi no tā, vai kāda persona šādu atlīdzību klientam atmaksās (piemēram, saskaņā ar apdrošināšanas polisi, tiesas spriedumu vai šķīrējtiesas lēmumu utt.). 

7.6. Parasti rēķini tiek izrakstīti klientam reizi mēnesī. Saskaņā ar rēķinu maksājuma termiņš ir 7 (septiņas) kalendārās dienas no mūsu rēķina izrakstīšanas datuma. Mēs nosūtām rēķinus elektroniskā formātā (PDF, Word vai Excel) (bez fiziska paraksta) uz Speciālajos noteikumos norādīto e-pasta adresi. Mēs paturam tiesības uzticēt finanšu grāmatvedību un rēķinu nosūtīšanu trešajām personām – ārpakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir saistoši tie paši konfidencialitātes pienākumi, kas norādīti Vispārīgo noteikumu 6.1. punktā.

7.7. Mēs paturam tiesības aizturēt jebkādus uzdevuma izpildes laikā klientam sagatavotos materiālus, līdz visas nokavētās summas ir samaksātas pilnā apmērā.  

7.8. Laiku pa laikam, bet par to brīdinot 30 dienas iepriekš, mēs varam mainīt mūsu stundas likmes. Ja nav citu pretēju paziņojumu, klienta norādījumi, kas saņemti pēc šāda paziņojuma, tiks uzskatīti par klienta piekrišanu šādām jaunām likmēm. Domstarpību gadījumā klients vai Birojs var atsaukties uz 13. sadaļas noteikumiem. 

8DATU AIZSARDZĪBA 

8.1. Mēs apkoposim, uzglabāsim, izmantosim un apstrādāsim klienta personas datus un personas datus par klientu un ar viņu saistīto personu (piemēram, darbinieku, pārstāvju utt.) personas datus, ievērojot visus piemērojamos tiesību aktus un normatīvos aktus par personas datu aizsardzību. Personas datu vākšanas, uzglabāšanas, apstrādes un izmantošanas mērķi ir šādi: (i) līguma par juridiskajiem pakalpojumiem izpilde; (ii) klienta identifikācija; (iii) interešu konflikta pārbaudes veikšana; (iv) mūsu norēķinu un grāmatvedības sistēmu administrēšana un darbība; (v) mūsu iekšējo informācijas sistēmu uzturēšana un darbība; (vi) mūsu klientattiecību sistēmu pārvaldība un darbība; (vii) mūsu juridisko saistību ievērošana; un (viii) īpaši klientiem paredzēts mārketings. 

8.2. Klients informē mūs, ja un ciktāl ir nepieciešami kādi īpaši drošības pasākumi attiecībā uz klienta personas datu aizsardzību. Ja vien mēs neesam konkrēti informēti, tiek uzskatīts, ka Biroja īstenotie personas datu drošības pasākumi pilnībā atbilst visiem attiecīgajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, normatīvajiem aktiem un klientu prasībām.

8.3. Klientam un citām personām, kuru personas datus mēs apkoposim, glabāsim, izmantosim un apstrādāsim, ir tiesības saņemt no mums informāciju par to, kā mēs izmantojam viņu personas datus, un pieprasīt mums labot vai dzēst viņu personas datus.

8.4. Vajadzības gadījumā klienta uzdevuma un/ vai juridisko pakalpojumu sniegšanas nolūkā mēs varam nodot šādus personas datus valsts institūcijām un trešajām personām, kas iesaistītas klienta jautājumos (piemēram, ārvalstu advokātu birojiem vai citiem konsultantiem, bankām, notāriem utt.).

8.5. Plašāka informācija par personas datu apstrādi ir sniegta tīmekļa vietnē (www.walless.com) publicētajā Privātuma politikā. 

9. KLIENTA IDENTIFIKĀCIJA

9.1. Vairumā gadījumu mums ir likumā noteikts pienākums pārbaudīt mūsu klientu, viņu pārstāvju un īpašnieku identitāti. Dažos gadījumos mums ir arī juridisks pienākums precizēt lietas mērķi un būtību un/ vai klienta naudas līdzekļu un citu aktīvu izcelsmi. Tāpēc mēs varam lūgt klientu sniegt mums informāciju (ieskaitot identitātes pierādījumus) par klientu un/ vai jebkuru citu personu, kas klienta vārdā iesaistīta šajā lietā, un juridisku personu gadījumā – par personām, kurām pieder to galīgā kontrole, (patiesajiem labuma guvējiem), kā arī informāciju un dokumentāciju, kas parāda naudas līdzekļu un citu aktīvu izcelsmi.

9.2. Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu mums ir pienākums ziņot varas iestādēm par visiem aizdomīgiem uzdevumiem. Likums mums arī liedz informēt klientu par mūsu aizdomām vai par to, ka ir iesniegts vai tiks iesniegts ziņojums attiecīgajām iestādēm. Šādu aizdomu gadījumā mums var liegt uzņemties uzdevuma izpildi vai turpināt rīkoties klienta labā.

9.3. Klients atzīst mūsu tiesības apstrādāt personas datus par klientu, klienta pārstāvjiem un īpašniekiem iepriekš norādītajā nolūkā. Klienta pienākums ir informēt savus pārstāvjus un īpašniekus par iespējamo datu apstrādi šajā 9. sadaļā noteiktajiem mērķiem. 

10. PUBLICITĀTE

10.1. Šodienas tirgus apstākļos ierasta ir situācija, ka advokāti sniedz pārskatus par lietām, projektiem, darījumiem un citiem uzdevumiem, lai pierādītu savu pieredzi un kvalifikāciju. Tāpēc, ja vien Speciālajos noteikumos nav noteikts citādi, mums ir tiesības sniegt klienta vārdu, uzvārdu/ nosaukumu un īsu pabeigta uzdevuma (projekta, lietas) vispārēju aprakstu situācijās, kad ir nepieciešams vai ieteicams pierādīt mūsu pieredzi, piemēram, juridisko pakalpojumu piedāvājumu vai priekšlikumu sagatavošana un iesniegšana, prezentācijas potenciālajiem klientiem vai iespējamiem sadarbības partneru birojiem (advokātu birojiem), iesniegumi reitingu aģentūrām, juridiskajiem direktorijiem, citām personām, kas vērtē advokātu birojus, nosakot tiem reitingus, un līdzīgos apstākļos.

10.2. Ja vien Speciālajos noteikumos nav noteikts citādi, klients arī īpaši piekrīt, ka mēs varam izmantot klienta vārdu, uzvārdu/ nosaukumu un uzņēmuma preču zīmi vai logotipu, lai parādītu savu pieredzi mūsu reklāmas materiālos.

10.3. Attiecībā uz darījumiem, lietām un citiem uzdevumiem, kas kļuvuši publiski zināmi, mums ir tiesības publiskot savu iesaistīšanos, norādot savu lomu, rīkojoties klienta vārdā šāda uzdevuma izpildē. Pirms informācijas izpaušanas mēs lūgsim klienta apstiprinājumu, ja mums ir īpašs iemesls uzskatīt, ka klients nevēlas, lai mūsu līdzdalība tiktu publiskota.

11. SŪDZĪBAS UN PRETENZIJAS 

11.1. Ja kaut kāda iemesla dēļ klients nav apmierināts ar mūsu pakalpojumiem, klientam nekavējoties jāinformē par uzdevumu atbildīgais partneris tūlīt pēc tam, kad klients uzzina par apstākļiem, kas ir iemesls sūdzībai vai pretenzijai (tālāk – “Pretenzija”). Visas klienta Pretenzijas jāiesniedz rakstiski, un tajās jāietver skaidrs to apstākļu apraksts, kuru dēļ Pretenzija ir iesniegta. Ja klienta rīcībā ir kādi pierādījumi par klienta tiesību pārkāpumiem, visi šie pierādījumi jāpievieno Pretenzijai.

11.2. Birojs nav atbildīgs par Pretenzijām, kas izteiktas vairāk nekā 12 mēnešus pēc šāda notikuma (atkarībā no tā, kas notiek vispirms): (i) klienta uzdevuma izpildes datums; (ii) mūsu pēdējā rēķina datums; vai (iii) datums, kad klientam kļuva zināmi vai vajadzēja kļūt zināmiem apstākļiem, kas izraisīja Pretenziju. Ja klients neiesniedz mums Pretenziju minētajā termiņā, tiek uzskatīts, ka klienta tiesības iesniegt Pretenziju ir beigušās.

11.3. Ja klienta Pretenzija pret mums ir balstīta uz trešās personas vai iestādes pretenziju, mums vai mūsu apdrošinātājiem ir tiesības klienta vārdā tikties, atbildēt un apmierināt šādu pretenziju, tostarp noslēgt izlīgumu klienta vārdā.  Birojs nav atbildīgs, ja klients atzīst, nokārto vai citādi veic jebkādas darbības saistībā ar šādām pretenzijām bez mūsu iepriekšējas piekrišanas. Ja mēs vai mūsu apdrošinātāji izmaksājam klientam kompensāciju par Pretenziju, lai saņemtu šādu kompensāciju, klientam ir jācedē savas regresa tiesības pret visām trešajām personām vai jāveic to subrogācija mums vai mūsu apdrošinātājiem.  

12. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA 

12.1.  Walless atbildība pret klientu ir aprobežota tikai ar finanšu zaudējumiem, kas tieši nodarīti klientam, nepārsniedzot klienta samaksāto atlīdzību par mūsu juridiskajiem pakalpojumiem. Walless nav atbildīgs ne par kādiem netiešiem zaudējumiem (piemēram, izrietošiem, nejaušiem, sodoša rakstura vai tamlīdzīgiem), atkāpšanās naudu vai līgumsodu, kā arī par negūtu peļņu, vai nemateriālās vērtības, reputācijas, iespēju un nemonetāru zaudējumu atlīdzību. Walless atbildību samazina par jebkuru summu, ko klients iegūst saskaņā ar jebkuru klienta vai tā labā noslēgtu apdrošināšanas polisi, vai saskaņā ar jebkuru līgumu vai zaudējumu atlīdzināšanas dokumentu, kurā klients ir līdzējs vai labuma guvējs.

12.2. Birojs neuzņemas nekādu atbildību, kas izriet no mērķa datuma/ datumu neievērošanas vai klienta darba kādas daļas nepabeigšanas atbilstoši paredzētajam grafikam, vai ja mēs nevaram sākt vai turpināt darbu tādu apstākļu dēļ, ko mēs nevaram ietekmēt. 

12.3. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumu vai kaitējumu, ja klients izmanto mūsu konsultācijas, dokumentus vai citus materiālus, kas sagatavoti saistībā ar uzdevumu, citiem mērķiem, nevis tiem, kuriem tie tika sniegti. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu citu konsultantu klientam sniegtajiem pakalpojumiem vai konsultācijām, ieskaitot gadījumus, kad šādus konsultantus mēs piesaistījām klienta vārdā vai viņu pakalpojumi vai konsultācijas klientam tika sniegtas ar mūsu starpniecību, bet ar nosacījumu, ka klients bija brīdināts par šādu konsultantu iesaistīšanos vai piedalīšanos.

12.4. Mēs esam atbildīgi tikai pret personu, kas ar mums noslēdza šo līgumu par juridiskajiem pakalpojumiem, un mēs neatbildam par zaudējumu vai kaitējumu, kas var rasties jebkurai citai personai. Ja mēs pieņemam, ka trešā persona var paļauties uz mūsu konsultācijām vai darba rezultātiem (ieskaitot arī jebkādas izziņas vai atzinumus), tas neradīs klientattiecības starp mums un šādu trešo personu un nepalielinās vai neietekmēs mūsu atbildību, kas ir saskaņota šajos Vispārīgajos noteikumos. Mēs esam atbildīgi pret šādu trešo personu tikai tad, ja esam piekrituši šādai atbildībai, un tikai tādā mērā, kādā mēs būtu atbildīgi pret klientu. Jebkura summa, kas pienākas trešajai personai, kas nav klients, samazina un ierobežo mūsu atbildību pret klientu, un otrādi

12.5. Ja saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem mūsu advokāti, darbinieki vai citas personas, kas sniedz pakalpojumus ar mūsu starpniecību, tiek sauktas pie atbildības pret klientu, tad šajā 12. sadaļā noteiktie atbildības ierobežojumi attiecas arī uz šīm personām.  

13. IZBEIGŠANA  

13.1. Klientam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji izbeigt līgumu par juridiskajiem pakalpojumiem, paziņojot mums par to rakstiski 10 kalendārās dienas iepriekš. Mums ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu par juridiskajiem pakalpojumiem, paziņojot klientam par to rakstiski 10 kalendārās dienas iepriekš, tomēr ar nosacījumu, ka šāda izbeigšana nav pretrunā ar spēkā esošajiem profesionālās ētikas noteikumiem un ka pastāv pietiekams iemesls vienpusējai izbeigšanai. Šādas pamatotas izbeigšanas iemesla piemēri ietver kavēšanos ar rēķinu apmaksu, sadarbības vai saziņas trūkumu, klienta rīcību, kas ir pretrunā ar mūsu ieteikumiem, savstarpējas uzticēšanās trūkumu, kā arī klienta norādījumu vai juridisku pakalpojumu pieprasījuma neesamība ilgstošu laika periodu.

13.2. Tiesību aktos paredzētajos gadījumos, kā arī gadījumos, kad klients ir būtiski pārkāpis līgumu par juridiskajiem pakalpojumiem, mums ir tiesības, paziņojot klientam, nekavējoties apturēt vai pārtraukt juridisko pakalpojumu sniegšanu, bet ar nosacījumu, ka tas nav pretrunā ar spēkā esošajiem profesionālās ētikas normām.

13.3. Līguma par juridiskajiem pakalpojumiem izbeigšana neatbrīvo klientu no pienākuma maksāt par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un segt izmaksas, kas mums radušās pirms līguma izbeigšanas dienas.   

14. SPĒKĀ ESOŠIE TIESĪBU AKTI UN STRĪDI 

14.1. Līgumam par juridiskajiem pakalpojumiem un tā interpretācijai ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti.

15. GROZĪJUMI 

15.1. Mums ir tiesības laiku pa laikam vienpusēji grozīt šos Vispārīgos noteikumus. Vispārīgo noteikumu jaunāko versiju mēs publicējam vietnē www.walless.com. Vispārīgo noteikumu grozījumi stājas spēkā attiecībā uz mūsu attiecībām ar klientu dienā, kad klients sniedz pirmos norādījumus pēc dienas, kad klients tika informēts par grozījumiem.