Sutarties bendrosios sąlygos

WALLESS SUTARTIES DĖL TEISINIŲ PASLAUGŲ BENDROSIOS SĄLYGOS

Patvirtinta 2020 m. sausio 30 d.

1. TAIKYMAS

1.1.      Šios Bendrosios sąlygos, sąlygų (toliau – Bendrosios sąlygos) taikomos visoms advokatų profesinės bendrijos “WALLESS” (toliau – Walless, taip pat vadinama Kontora, mes), teikiamoms paslaugoms. Konkrečiam klientui taikomos specialios sąlygos arba nukrypimai nuo Bendrųjų sąlygų išdėstomi specialiosiose sąlygose (toliau – Specialiosios sąlygos). Specialiosios sąlygos turi viršenybę Bendrųjų sąlygų nuostatų atžvilgiu. Pasirašydamas Specialiąsias sąlygas, samdymo laišką ar kitaip mus samdydamas,  klientas laikomas sutikęs su Bendrosiomis sąlygomis. Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos (jei jos pasirašomos) kartu yra teisinę galią turinti sutartis dėl teisinių paslaugų tarp kliento ir Walless.

2. MŪSŲ PASLAUGOS

2.1.      Mes teikiame teisines paslaugas, tokias kaip konsultacijos, sutarčių, išvadų, apžvalgų, memorandumų ir kitų teisinių dokumentų rengimas, atstovavimas derybose, teismuose, arbitražuose ar kitur. Finansinės, apskaitos, techninės, aplinkosaugos ir kitos neteisinio pobūdžio konsultacijos nėra mūsų paslaugų dalis, nebent dėl to atskirai yra susitariama Specialiosiose sąlygose. Mokestines konsultacijas teiksime tik jei dėl to konkrečiai sutarta Specialiosiose sąlygose ir tik Specialiosiose sąlygose sutartoje apimtyje.

2.2.      Mūsų konsultacijos yra teikiamos atsižvelgiant į kliento konsultacijos teikimo metu pateiktą informaciją ir duotus nurodymus. Klientas  turi mums pateikti visą aktualią informaciją ir dokumentus, kurie bus reikalingi užduočiai įvykdyti, ir informuoti mus apie bet kokius faktų ar aplinkybių pasikeitimus. Teikdami teisines paslaugas vadovaujamės prielaida, kad visa kliento mums pateikta informacija ir dokumentai, susiję su pavedimu, yra galiojantys, tikslūs ir teisingi, nebent kliento aiškiai bus nurodyta kitaip.

2.3.      Mūsų konsultacijos ir kiti darbo produktai yra teikiami išimtinai kliento naudojimui ir tik tokiems tikslams, dėl kurių buvo į mus kreiptasi. Jei  nesutarta kitaip, klientas negali jų atskleisti tretiesiems asmenims ar naudoti kitam tikslui nei tam, kuriam konsultacijos ar kiti darbo produktai buvo suteikti. Jei  nesutarta kitaip, joks kitas asmuo negali naudoti ar remtis suteikta konsultacija ar kitu mūsų sukurtu darbo produktu.

2.4.      Mes teikiame konsultacijas remdamiesi išimtinai Lietuvos Respublikos teise. Jei klientas pageidauja, mes galime pateikti savo nuomonę įvairiais klausimais, susijusiais su kitomis jurisdikcijomis. Tačiau tokia mūsų nuomonė nėra laikoma mūsų teisinių paslaugų dalis ir mes neprisiimame jokios atsakomybės už jos turinį ar pateikimą.

2.5.      Tam tikrais atvejais, tokiais kaip atstovavimas teisme ar arbitraže, gali reikėti su klientu sudaryti atskirą atstovavimo sutartį.

2.6.      Esant kliento sutikimui, mes galime pasitelkti išorinius konsultantus, įskaitant užsienio advokatų kontoras, jeigu jų paslaugos bus reikalingos tinkamai kliento interesų apsaugai užtikrinti ar įvykdyti kliento duotą pavedimą. Tačiau tokiu atveju klientas išliks atsakingas tiek už tokiems išoriniams konsultantams teiktas instrukcijas, tiek už jų  atlyginimo  apmokėjimą. Mes neatsakome už jų suteiktas konsultacijas bei paslaugas.

2.7.      Jei kitaip nenurodyta Specialiosiose sąlygose, įvykdžius kliento pavedimą, mes neįsipareigojame atnaujinti ar papildyti jokių suteiktų konsultacijų, dokumentų, išvadų ar kitos medžiagos, sukurtos teikiant teisines paslaugas,  dėl teisės aktų, teismų praktikos ar faktinių aplinkybių pasikeitimo, ar dėl kitų priežasčių.

2.8.      Šis sutartis sukuria kliento sutartinius santykius su Walless kaip advokatų profesine bendrija, bet ne su Kontoros teisininku ar kitu, su ja susijusiu individu. Kliento pavedimai yra pavedimai Kontorai, bet ne Kontoroje dirbančiam fiziniam asmeniui, net ir tuo atveju, jeigu buvo siekiama, kad tam tikrą darbą atliktų nurodytas konkretus Kontoroje dirbantis teisininkas ar kitas asmuo. Visiems Kontoros partneriams ir asmenims dirbantiems Kontorai (įskaitant partnerius, buvusius partnerius, darbuotojus, teisininkus, patarėjus arba teisininkus pagal subrangos sutartį pasitelktus atlikti vieną ar kelis pavedimus) yra taikomos šios sąlygos, įskaitant atsakomybės ribojimą, ir jokiais atvejais tie asmenys asmeniškai prieš klientą neatsako, išskyrus įstatyme numatytus atvejus. Klientas sutinka, kad pretenzijos ar reikalavimai, susiję su įsipareigojimu numatytu šiose Bendrosiose sąlygose vykdymu, bus reiškiami tik prieš Walless.

2.9.      Mūsų klientas yra asmuo nurodytas kaip klientas Specialiose sąlygose. Įsipareigojimai nustatyti šia sutartimi, taip pat mūsų kaip advokatų profesinės pareigos klientui, yra taip nurodytam asmeniui.

2.10.    Teikdami paslaugas mes laikomės Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo, Lietuvos Respublikos advokatūros patvirtinto etikos kodekso bei kitų taikytinų įstatymų ir kitų teisės aktų.

2.11.    Išskyrus kiek kitaip nurodyta Specialiosiose sąlygose, visos intelektinės nuosavybės teisės į mūsų vykdant kliento pavedimą sukurtus intelektinės nuosavybės objektus priklauso mums.

3. INTERESŲ KONFLIKTAI

3.1.      Prieš priimdami bet kokį naują pavedimą iš kliento atliekame vidinę interesų konflikto patikrą tam, kad galėtume įsitikinti, kad pagal mūsų paslaugoms taikomas profesinės etikos taisykles, galime atstovauti kliento interesus. Nepaisant tokių patikrinimų, gali atsirasti aplinkybių, kurios trukdytų veikti kliento interesais jau vykdomo ar būsimo pavedimo metu. Jei tokios aplinkybės atsirastų, su klientais elgsimės sąžiningai, atsižvelgdami į profesinės etikos taisykles. Tačiau tai reiškia, kad  galime būti priversti atsisakyti vykdyti kliento pavedimą ar nutraukti sutartį su klientu. Informuosime klientą apie aplinkybes, kurios sukelia ar, mūsų manymu, realiai gresia sukelti interesų konfliktą.

3.2.      Jei kitaip nesutarta Specialiose sąlygose, mes išlaikome teisę teikti paslaugas bet kokiems kitiems asmenims, įskaitant tuos, kurie užsiima tokia pačia ar panašia veikla kaip klientas ir/ar kurių komerciniai interesai potencialiai konkuruotų ar būtų nesuderinami su kliento interesais.

4. PROFESIONALŲ KOMANDA

4.1.      Kiekvienam kliento pavedimui mes paskirsime už jį atsakingą partnerį(-ę). Toks paskirtas partneris(-ė) suburia atitinkamą teisininkų, ir , jei reikia, jų padėjėjų komandą. Mes informuosime klientą apie visus į pavedimo vykdymą įtrauktus teisininkus, ir jų padėjėjus bei jų kontaktinius duomenims.

5. KOMUNIKACIJA IR KLIENTO INSTRUKCIJOS

5.1.      Išskyrus kiek kitaip nurodyta Specialiosiose sąlygose, su savo klientais mes bendraujame telefonu, elektroniniu paštu, taip pat, kartais, skambučiais internetu ar trumposiomis žinutėmis (pavyzdžiui, Skype, SMS, WhatsApp). Tam tikrais atvejais, dėl Walless virusų ir nepageidaujamų laiškų filtrų, taip pat techninių ar kitų nesklandumų, elektroninės žinutės gali nepasiekti mūsų. Tokiais atvejais ar kitais svarbiais ar skubiais atvejais, reikia paskambinti mums telefonu ir patikrinti ar elektroninė žinutė gauta.

5.2.      Klientas supranta riziką, susijusią su komunikacija elektroniniais kanalais: žinutės gali vėluoti ar dingti, konfidenciali ir asmeninė informacija gali būti tyčia ar netyčia pakeista, ištrinta ar atskleista tretiesiems asmenims. Mes nesame atsakingi už rizikas, susijusias su elektronine komunikacija skaitmeniniu būdu formatuota informacija, su sąlyga, kad mes ėmėmės visų protingų priemonių tam, kad būtų išvengta tokių nutikimų.

5.3.      Jei kitaip nenurodo klientas, mes teikiame teisines paslaugas vadovaudamiesi prielaida, kad kliento vadybininkai, darbuotojai ir konsultantai, kurie paprastai teikia mums žodines ar rašytines instrukcijas, yra kliento įgalioti tai daryti.

6. KONFIDENCIALUMAS

6.1.      Kliento informaciją, gautą pavedimo atlikimo metu, įstatymų bei profesinių taisyklių ir standartų nustatyta tvarka ir pagrindais laikysime konfidencialia ir niekam jos neatskleisim, išskyrus atvejus, kai:

6.1.1.   klientas leido ją atskleisti;

6.1.2.   informacija jau yra viešai prieinama;

6.1.3.   informacija yra atskleidžiama tretiesiems asmenims, kurie yra neišvengiamai įtraukti į procesus, kurie yra susiję su mūsų paslaugomis (pavyzdžiui, bankams, notarams, vertėjams ir pan.);

6.1.4.   informacija yra atskleidžiama kitiems išoriniams kliento konsultantams, kurie dirba prie tos pačios kliento užduoties;

6.1.5.   informacijos atskleidimas yra leidžiamas pagal šių Bendrųjų sąlygų 9,  10 dalies ar 6.2 punkto nuostatas;

6.1.6.   informacijos atskleidimas yra privalomas pagal taikytinus imperatyvių teisės aktų reikalavimus ar advokatų profesinė veiklos taisykles.

6.2.      Be mūsų išankstinio sutikimo klientas neatskleis mūsų suteiktų konsultacijų ar kito darbo turinio jokiems tretiesiems asmenims.

7. ATLYGINIMAS UŽ PASLAUGAS IR SĄSKAITOS

7.1.      Jei nesutarta kitaip, atlyginimas už mūsų paslaugas apskaičiuojamas vadovaujantis mūsų pavedimo vykdymo momentu taikomais valandiniais įkainiais. Esant tam tikroms apibrėžtoms užduotims, kliento prašymu, ir atsižvelgiant į pavedimo sudėtingumą, laiko limitus, mūsų prisiimama riziką, teisininko ar darbuotojo, vykdančio pavedimą, kvalifikaciją ir patirtį, resursus, reikalingus įvykdyti pavedimą, apimtį, ir į pasiektus rezultatus, mes galime susitarti dėl kitokios atlyginimo struktūros.

7.2.      Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) neįskaičiuotas į atlyginimą ir, jei taikomas, bus papildomai pridedamas  sąskaitose. Pavedimo pradžioje klientas turi nurodyti savo PVM kodą (numerį).

7.3.      Išankstiniai potencialaus atlyginimo įverčiai (sąmątos, biudžetai), nustatomi atsižvelgiant į tuo metu turimą informaciją, yra tik orientaciniai ir negali būti laikomo mūsų sutikimu su fiksuoto dydžio atlyginimu arba atlyginimo viršutine kainos riba. Mes pasiliekame teisę peržiūrėti potencialaus  atlyginimo įverčius (sąmatas, biudžetus) priklausomai nuo pavedimo vykdymo eigos, taip pat kai pavedimo vykdymo grafikas darbo kiekis ar dalykas (apimtis) viršija pradines prognozes, arba pirminė informacija ar pirminės prielaidos keičiasi arba praranda reikšmę.

7.4.      Klientas papildomai kompensuoja mūsų tiesiogines išlaidas, tokias kaip kelionės išlaidos, žyminiai ar registracijos mokesčiai, mūsų patirtas pavedimo vykdymo metu. Mes galime paprašyti kliento avansu apmokėti didelės apimties išlaidas, jeigu jas reikės patirti vykdant kliento pavedimą.

7.5.      Atlyginimas už mūsų paslaugas yra nustatomas ir yra laikomas kliento įsipareigojimu nepriklausomai nuo to, ar jį klientui atlygins kitas asmuo (pavyzdžiui, pagal draudimo polisą, teismo ar arbitražo sprendimą ir kt.).

7.6.      Sąskaitos už suteiktas paslaugas paprastai  išrašomos klientui kiekvieną mėnesį. Klientas turi apmokėti sąskaitas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo sąskaitos dienos. Mes siunčiame sąskaitas elektronine forma (PDF, Word arba Excel formatais) (be fizinio parašo) Specialiosiose sąlygose nurodytu kliento el. pašto adresu. Mes pasiliekame teisę tretiesiems paslaugų tiekėjams, saistomiems tokių pačių konfidencialumo įsipareigojimų, kokie yra nurodyti Bendrųjų sąlygų 6.1 punkte, perduoti finansinės apskaitos vedimą, taip pat sąskaitų išrašymą ir išsiuntimą.

7.7.      Jei bus vėluojama atsiskaityti už suteiktas paslaugas, bus taikomi 0,03% dydžio delspinigiai, skaičiuojami nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Mes taip pat pasiliekame teisę sulaikyti bet kokios medžiagos, paruoštos vykdant kliento pavedimą, perdavimą klientui iki tol, kol bus pilnai sumokėti visi pradelsti mokėjimai.

7.8.      Kartais, informavę klientą ne vėliau, kaip prieš 30 dienų, mes galime keisti savo valandinius įkainius. Nesant iš kliento priešingo pranešimo, kliento pavedimas, gautas po tokios informacijos pateikimo bus laikomas kliento sutikimu su naujais įkainiais. Esant nesutarimui, klientas arba Kontora turi teisę remtis 13 skyriaus nuostatomis.

8. DUOMENŲ APSAUGA

8.1.      Mes renkame, kaupiame, naudojame ir tvarkome kliento ir su klientu susijusių asmenų (pavyzdžiui, darbuotojų, atstovų ir pan.) asmens duomenis laikydamiesi visų taikytinų teisės aktų ir taisyklių, susijusių su asmens duomenų apsauga. Tokio aukščiau minėtų asmens duomenų rinkimo, kaupimo, naudojimo ir tvarkymo tikslai yra šie: (i) sutarties dėl teisinių paslaugų vykdymas; (ii) kliento tapatybės nustatymas; (iii) interesų konflikto patikrinimas; (iv) sąskaitų išrašymo ir apskaitos tvarkymo sistemų administravimas ir valdymas; (v) mūsų vidinių informacinių sistemų palaikymas ir valdymas; (vi) santykių su klientais sistemų valdymas; (vii) teisinių įsipareigojimų vykdymas; ir (viii) su klientais susijusios rinkodaros vykdymas.

8.2.      Klientas turi mus informuoti, jei ir kokia apimtimi, yra reikalingos kokios nors ypatingos asmens duomenų apsaugos priemonės. Jei mes nesame taip specialiai informuoti, laikoma, kad asmens duomenų saugumo priemonės įgyvendintos ir naudojamos Kontoroje, pilnai atitinka visus atitinkamų teisės aktų ir taisyklių, susijusių su asmens duomenų apsauga, ir kliento reikalavimus.

8.3.      Klientai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis mes renkame, kaupiame, naudojame ir tvarkome, turi teisę gauti informaciją apie tai, kaip mes naudojame jų asmens duomenis, ir pareikalauti, kad mes ištaisytume ar ištrintume jų asmens duomenis.

8.4.      Jeigu tai bus būtina kliento pavedimo įvykdymui ir/ar teisinių paslaugų teikimui, mes galime suteikti asmens duomenis valstybės institucijoms bei tretiesiems asmenims, dirbantiems su kliento reikalais (pavyzdžiui, užsienio advokatų kontoroms,  kitiems konsultantams, bankams, notarams ir pan.).

8.5.      Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą yra pateikiama WALLESS tinklapyje (www.walless.com) paskelbtoje Privatumo politikoje.

9. KLIENTO IDENTIFIKAVIMAS

9.1.      Mes turime įstatyme numatytą pareigą daugumoje atvejų patikrinti klientų, jų atstovų ir savininkų tapatybę. Tam tikrais atvejais mes taip pat esame įpareigoti patikrinti pavedimo tikslą ir pobūdį ir/ar kliento lėšų ir kito turto kilmę. Todėl mes galime kliento prašyti pateikti mums informaciją (įskaitant tapatybę patvirtinančius dokumentus)  apie klientą ir (ar) kitą asmenį, kuris kliento vardu yra įtrauktas į kliento reikalus, o kai tai yra juridinis asmuo, fizinius asmenis, kurie  turi galutinę jo kontrolė (galutiniai naudos gavėjai), taip pat informaciją ir dokumentaciją, kuri atskleidžia lėšų ar kito turto kilmę.

9.2.      Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktai mus įpareigoja informuoti atitinkamas tarnybas ir institucijas apie įtartinus pavedimus. Pagal įstatymą mes negalime informuoti kliento apie savo įtarimus arba apie tai, kad pranešimas buvo ar bus nusiųstas atitinkamoms institucijoms. Esant įtarimams, mes galime atsisakyti priimti pavedimą ar teikti paslaugas klientui.

9.3.      Klientas pripažįsta mūsų teisę aukščiau nurodytais tikslais tvarkyti kliento, jo atstovų ir savininkų asmens duomenis. Klientas turės pareigą informuoti savo atstovus ir savininkus apie galimą jų asmens duomenų tvarkymą šioje 9 dalyje numatytais tikslais.

10. VIEŠUMAS

10.1.    Šiuo metu įprasta, jog teisininkai tam kad pagrįstu savo patirtį bei kvalifikaciją, pateikia savo patirties aprašymą – vykdytus projektus, sandorius, bylas, kuriose jie atstovavo klientus. Todėl, jei  nenurodyta kitaip Specialiosiose sąlygose, tais atvejais, kai bus reikalinga ar rekomenduotina parodyti mūsų patirtį (pavyzdžiui, teikiant pasiūlymus dėl teisinių paslaugų, darant prisistatymus ar prezentacijas potencialiems klientams,  potencialiems bendradarbiavimo partneriams (advokatų kontoroms), pateikiant informaciją teisinėms direktorijos ar kitoms teisinių paslaugų ar advokatų kontorų vertinimo įstaigoms ir pan.), mes turime teisę įvardinti klientą ir pateikti trumpą užbaigto pavedimo (projekto, bylos) aprašymą.

10.2.    Jei nenurodyta kitaip Specialiosiose sąlygose, klientas sutinka, kad pristatydami savo patirtį reklaminėje / marketingo medžiagoje mes galime naudoti kliento pavadinimą ir bendrovės prekės ženklą ar logotipą.

10.3.    Sandorių, bylų ir kitų pavedimų atvejais, kurie tapo vieši, mes turime teisę  paviešinti kliento atstovavimo šiame pavedime faktą, kartu nurodydami mūsų vaidmenį. Mes sieksime gauti kliento pritarimą prieš paviešindami tokią informaciją tuo atveju, jeigu mes turėsime pagrindą manyti, kad klientas nepageidauja, jog mūsų dalyvavimas pavedime taptų žinomas.

11. PRETENZIJOS IR SKUNDAI

11.1.    Jei dėl kokios nors priežasties klientas nėra patenkintas mūsų suteiktomis paslaugomis, klientas turi informuoti už jo pavedimą atsakingą partnerį nedelsiant po to, kai paaiškėja aplinkybės, sudarančios tokio kliento pretenzijos ar skundo (toliau – „Reikalavimas“) pagrindą. Visi kliento Reikalavimai turi būti pateikti raštu ir juose turi būti nurodytas aiškus aplinkybių, iš kurių kyla pateiktas Reikalavimas, aprašymas. Jei klientas turi įrodymų, patvirtinančių, jog buvo pažeistos jo teisės, visi tokie įrodymai turi būti pridėti prie Reikalavimo.

11.2.    Walless neatsako pagal jokius Reikalavimus praėjus daugiau kaip 12 mėnesių po to, kai įvyksta bet kuris iš šių įvykių, priklausomai nuo to, kuris iš jų įvyksta pirmiau: (i) diena, kai yra užbaigiamas kliento pavedimas; (ii) paskutinės mūsų sąskaitos klientui data (iii) diena, kai aplinkybės, iš kurių kyla Reikalavimas, tampa žinomos ar turėjo tapti žinomos klientui. Jeigu klientas pateikia Reikalavimą vėliau, kliento teisė teikti Reikalavimą bus laikoma pasibaigusia.

11.3.    Jeigu kliento Reikalavimo mums pagrindas yra trečiosios šalies ar institucijos reikalavimas, mes arba mūsų draudikai turi teisę jį įvykdyti, atsakyti į tokį reikalavimą už klientą, įskaitant taikos sutarties sudarymą. Walless netaikoma atsakomybė, jeigu klientas be mūsų išankstinio sutikimo pats įvykdys tokį reikalavimą, jį pripažins ar imsis kokių nors kitų veiksmų dėl tokio reikalavimo. Jeigu mes ar mūsų draudikai sutiks išmokėti kompensaciją  pagal tokį reikalavimą, klientui kompensacija bus išmokama tik su sąlyga, kad klientas mums arba mūsų draudikams perleis atitinkamas reikalavimo teises į visus ir bet kokius su reikalavimu susijusius trečiuosius asmenis.

12. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

12.1.    Walless atsako tik už klientui padarytus tiesioginius finansinius nuostolius ir ne daugiau nei dviguba už teikiamas teisines paslaugas sumokėto atlyginimo suma. Walless neatsako už jokius netiesioginius nuostolius (tokius kaip netiesioginiai, atsitiktiniai, baudiniai ar panašūs nuostoliai ar netesybos), ar negautas pajamas (pelną), prarastą prestižą, reputaciją ar galimybę, ir už jokią neturtinę žalą. Walless atsakomybė mažinama sumomis, kurias klientas gaus draudimo ar kitos sutarties, kurios šalimi ar pagal kurią naudos gavėju klientas yra, pagrindu.

12.2.    Walless neprisiima jokios atsakomybės, dėl nuostolių, sukeltų termino(-ų) praleidimu ar dėl kokios nors darbo dalies neatlikimo nustatytu terminu ar nesilaikant grafiko, tai pat jeigu mes neturime galimybės pradėti ar tęsti mūsų darbo dėl aplinkybių, kurių mes negalime kontroliuoti.

12.3.    Walless neatsako už nuostolius (žalą), jeigu klientas naudoja mūsų konsultacijas, dokumentus ar kitą medžiagą, kuri buvo paruošta vykdant pavedimą, kitu tikslu nei tuo, dėl kurio jie buvo pateikti klientui. Walless neatsako už kitų konsultantų klientui suteiktas paslaugas ar konsultacijas, įskaitant ir atvejus, kai tokius konsultantus pasitelkiame mes patys kliento vardu ar kai jie paslaugas ar savo konsultacijas teikia klientui per mus, tačiau su sąlyga, kad klientas buvo informuotas apie tai, kad tokie konsultantai buvo pasitelkti.

12.4.    Mes atsakome tik prieš tą asmenį, kuris su mumis sudarė sutartį dėl teisinių paslaugų. Mes neatsakome už jokią žalą ar nuostolius, kurie gali būti patirti kitų asmenų. Jei mes sutinkame, kad trečioji šalis remtųsi mūsų konsultacija ar darbo produktu (įskaitant, bet neapsiribojant sertifikatais, išvadomis ar nuomonėmis), tai nesukuria advokato-kliento sutartinių santykių tarp mūsų ir tos trečiosios šalies. Be to  tai  nepadidina ir nedaro įtakos mūsų atsakomybei pagal šias Bendrąsias sąlygas. Mes atsakome prieš šia trečiąją šalį tik jei mes su tokia atsakomybe sutikome ir tik tokia apimtimi, kokia būtumėm atsakingi klientui. Bet kuri suma, kurią turime sumokėti trečiajai šaliai atitinkamai mažina ir riboja mūsų atsakomybės apimtį klientui ir atvirkščiai.

12.5.    Jeigu pagal taikytinus teisės aktus mūsų teisininkai, darbuotojai ar kiti asmenys, teikiantys paslaugas per mus, privalo atsakyti klientui, tai visi atsakomybės ribojimai, numatyti šioje 12 dalyje, bus taikomi taip pat ir tokių asmenų naudai.

13. NUTRAUKIMAS

13.1.    Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl teisinių paslaugų bet kuriuo metu apie tai raštu informuodamas mus prieš 15 kalendorinių dienų. Mes turime teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl teisinių paslaugų apie tai iš anksto informuodami klientą ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų, su sąlyga, kad toks vienašalis nutraukimas nepažeidžia advokatų profesinės etikos reikalavimų ir kad tam egzistuoja pakankama  priežastis. Tokių pakankamų priežasčių pavyzdžiai yra vėlavimas apmokėti mūsų išrašytas sąskaitas, bendradarbiavimo ar komunikacijos trūkumas, mūsų patarimams prieštaraujantys kliento veiksmai, tarpusavio pasitikėjimo trūkumas, taip pat ilgą laiką kliento instrukcijų bei pavedimų nebuvimas.

13.2.    Įstatyme numatytais atvejais, taip pat, klientui įvykdžius esminį sutarties dėl teisinių paslaugų pažeidimą mes turime teisę informavę klientą, nedelsiant sustabdyti ar nutraukti teisinių paslaugų teikimą, su sąlyga, kad tai nepažeidžia advokatų profesinės etikos reikalavimų.

13.3.    Sutarties dėl teisinių paslaugų nutraukimas neatleidžia kliento nuo pareigos sumokėti už mūsų iki jos nutraukimo momento suteiktas paslaugas ir patirtas išlaidas.

14. TAIKOMA TEISĖ IR GINČAI

14.1.    Sutarčiai dėl teisinių paslaugų bus taikoma ir ji bus aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

14.2.    Visi ginčai, reikalavimai ar nesutarimai, kylantys iš sutarties dėl teisinių paslaugų ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, bus galutinai sprendžiami Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal jo taisykles. Arbitrų skaičius bus trys. Arbitražo teismo posėdžiai vyks Vilniuje. Arbitražo procese bus vartojama anglų kalba.

15. PAKEITIMAI

15.1.    Mes turime teisę vienašališkai keisti šias Bendrąsias sąlygas.  Naujausią Bendrųjų sąlygų versiją skelbiame savo interneto tinklapyje www.walless.com. Bendrųjų sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo to momento, kai klientas duoda pirmąjį pavedimą po informavimo apie sąlygų pakeitimą.

WALLESS savaitės apžvalga

Prenumeruokite ir kiekvieną savaitę gaukite apibendrintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis į savo elektroninio pašto dėžutę. Informaciją rengia „WALLESS“ arbitražo ir ginčų sprendimo komanda.

Apžvalga rengiama lietuvių kalba.