Sutarties bendrosios sąlygos

Šios teisinių paslaugų teikimo bendrosios sąlygos įsigaliojo nuo 2023 m. vasario 8 d.

1. TAIKYMAS

1.1.   Šios Bendrosios sąlygos (toliau – „Bendrosios sąlygos“) taikomos visoms teisės firmoms WALLESS (toliau nurodoma kaip „Kontora“ arba žymima įvardžiu „mes“ įvairiais linksniais) teikiamoms paslaugoms. Šios Bendrosios sąlygos yra laikomos teisinių paslaugų sutarties dalimi. Samdydamas mus, klientas yra laikomas sutikęs su šiomis Bendrosiomis sąlygomis.

1.2.   Šios Bendrosios sąlygos turi viršenybę bet kokių kliento standartinių ar kitų sąlygų atžvilgiu. Bendrosios sąlygos yra taikomos visiems klientams ir visoms mūsų paslaugoms, jeigu mes su klientu aiškiai raštu nesutarėme kitaip.

1.3.   Paprastai mūsų samdymas ir teisinių paslaugų sutarties sudarymas įforminamas pasirašant Specialiąsias sąlygas (toliau – „Specialiosios sąlygos“). Specialiosios sąlygos turi viršenybę šių Bendrųjų sąlygų nuostatų atžvilgiu. Tam tikrais atvejais, jeigu tai neprieštarauja profesinio elgesio ar kitoms advokatūros taisyklėms, ar galiojantiems įstatymams, samdymas ir teisinių paslaugų sutarties sudarymas gali vykti ir kita forma, pavyzdžiui, el. paštu ar panašiu būdu.

1.4.   Vykdant tam tiktas užduotis, klientui gali reikėti mums suteikti įgaliojimą arba pasirašyti atskirą mūsų nustatytos formos ir turinio atstovavimo sutartį.

1.5.   Šių Bendrųjų sąlygų tikslais WALLESS (toliau – Kontora ar atitinkamas įvardis) reiškia Estijoje registruotą Advokaadibüroo WALLESS OÜ arba Latvijoje registruotą WALLESS zvērinātu advokātu birojs SIA, arba Lietuvoje registruotą Advokatų profesinę bendriją WALLESS, priklausomai nuo to, kuri Kontora sudarė teisinių paslaugų sutartį arba kurią kitu būdu pasamdė klientas. Šios trys organizacijos yra atskiri juridiniai asmenys. Jos nesudaro vieningos firmos ar asociacijos pagal Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (angl. CCBE) Elgesio kodekso 3.2.4 straipsnio nuostatas.

1.6.   Teisę veikti ir mūsų veiklą reglamentuoja atitinkama Estijos, Latvijos ir Lietuvos advokatūra. Teikdami paslaugas savo klientams, mes vadovaujamės atitinkamos advokatūros elgesio kodeksais bei kitomis taisyklėmis. Mes neprivalome teikti tokių paslaugų ir tokiu būdu, kuris gali prieštarauti atitinkamos advokatūros profesinio elgesio ar kitoms taisyklėms, ar taikomiems įstatymams.

2. MŪSŲ PASLAUGOS

2.1.   Mes teikiame teisines paslaugas, tokias kaip teisinės konsultacijos, sutarčių ar kitų dokumentų rengimas, teisinių išvadų, apžvalgų, pastabų ar memorandumų teikimas, atstovavimas derybose, teismuose, arbitražuose ir kituose procesuose. Finansinės, apskaitos, techninės, aplinkosaugos ir kitos neteisinio pobūdžio konsultacijos nėra mūsų paslaugų dalis, nebent dėl to yra aiškiai iš anksto susitariama raštu. Konsultacijas mokesčių klausimais teikiame tik jei dėl to konkrečiai sutarta su klientu Specialiosiose sąlygose ir tik Specialiosiose sąlygose nustatyta apimtimi.

2.2.   Mūsų konsultacijos yra pagal paslaugos teikimo metu kliento pateiktą informaciją ir duotus nurodymus. Klientas turi mums pateikti visą aktualią informaciją ir dokumentus, kurie reikalingi užduočiai įvykdyti, ir privalo informuoti mus apie bet kokius atitinkamų faktų ar aplinkybių pasikeitimus. Teikdami paslaugas vadovaujamės prielaida, kad visa kliento mums pateikta informacija ir dokumentai, susiję su pavedimu, yra galiojantys, tikslūs, teisingi ir išsamūs nebent klientas aiškiai nurodo kitaip.

2.3.   Mūsų konsultacijos ir kiti darbo rezultatai yra teikiami išimtinai kliento naudojimui ir tik tokiems tikslams, dėl kurių buvo į mus kreiptasi. Jei nesutarta kitaip, klientas negali jų naudoti kitiems tikslams, nei tiems, kuriems jie yra suteikti. Jei raštu nebuvo sutarta kitaip, joks kitas asmuo negali naudotis ar remtis suteikta konsultacija ar kitu mūsų sukurtu darbo rezultatu.

2.4.   Kontora teikia konsultacijas remdamasi išimtinai tos jurisdikcijos, kurioje ji yra registruota, teise. Jei klientas pageidauja, galime pateikti savo nuomonę įvairiais klausimais, susijusiais su kitomis jurisdikcijomis. Tačiau tokia mūsų nuomonė nėra laikoma mūsų teisinių paslaugų dalimi ir mes neprisiimame jokios atsakomybės už ją.

2.5.   Jei klientas sutinka, galime pasitelkti išorinius konsultantus, įskaitant užsienio advokatų kontoras, jeigu jų paslaugos bus reikalingos siekiant užtikrinti tinkamą kliento interesų apsaugą ar įvykdyti kliento duotą pavedimą. Tačiau tokiu atveju mes neprisiimame atsakomybės už minėtų išorinių konsultantų teikiamas konsultacijas ar paslaugas. Klientas išlieka išimtinai atsakingas tiek už tokiems išoriniams konsultantams teikiamus nurodymus, tiek už jų atlygio ir kitų kompensacijų apmokėjimą. Mes neprisiimame atsakomybės už tokių konsultantų pateiktus kainų pasiūlymus, paslaugos kainos įvertinimus ar jų apskaičiuojamą atlyginimą. Bet koks nurodymas samdyti išorinius konsultantus kliento vardu taip pat yra ir įgaliojimas kliento vardu sutikti su išorinio konsultanto atsakomybės ribojimu.

2.6.   Mes neprivalome atnaujinti ar papildyti jokių suteiktų konsultacijų, dokumentų, išvadų ar kitos medžiagos, sukurtos teikiant teisines paslaugas, kad juose atsispindėtų teisės aktų ar jų aiškinimo pakeitimai ar bet kokios kitos aplinkybės.

2.7.   Mes privalome teikti paslaugas tik tuo atveju, jeigu yra laikoma, kad mes su klientu esame sudarę teisinių paslaugų sutartį.

2.8.   Mūsų įsipareigojimas teikti paslaugą yra susitarimas tarp kliento ir atitinkamos Kontoros, bet ne su kuriuo nors Kontoroje dirbančiu ar su ja susijusiu fiziniu asmeniu. Kliento pavedimai yra pavedimai atitinkamai Kontorai, bet ne Kontoroje dirbančiam ar su ja susijusiam fiziniam asmeniui, net ir tuo atveju, jeigu buvo siekiama, kad tam tikrą darbą atliktų konkretus fizinis asmuo. Visiems mūsų partneriams ir mums dirbantiems ar mūsų samdomiems asmenims (įskaitant partnerius, buvusius partnerius, darbuotojus, asocijuotus ir kitus teisininkus, „neetatinius“ teisininkus, pagal subrangos ar panašią sutartį samdomus teisininkus vienam ar keliems pavedimams) yra taikomos šios sąlygos, įskaitant 14 skyriuje numatytą atsakomybės ribojimą.

2.9.   Mūsų klientas yra asmuo, nurodytas kaip klientas Specialiose sąlygose, o nesant Specialiųjų sąlygų – teisinių paslaugų sutartyje. Šiose sąlygose numatytos mūsų pareigos, taip pat mūsų profesinės pareigos klientui, mus saisto taip nurodytam asmeniui.

2.10.   Mūsų užduotis yra konsultuoti klientą. Mes nesame atsakingi už klientų priimamus sprendimus ar jų pasekmes.

2.11.   Jeigu aiškiai raštu nėra sutarta kitaip, visos intelektinės nuosavybės teisės, atsiradusios vykdant mums vykdant pavedimą, priklauso mums. Mes neperleidžiame klientui savo intelektinės nuosavybės teisių. Klientas turi teisę naudotis tokiomis intelektinės nuosavybės teisėmis tik tiems tikslams, kuriems jos yra suteiktos.

2.12.   Laikoma, kad klientas priėmė mūsų suteiktas paslaugas arba darbo rezultatus, jeigu klientas per 5 darbo dienas nuo jų suteikimo nepateikė pagrįsto prieštaravimo dėl paslaugos kokybės, atitikimo ar kitų aspektų.

3. INTERESŲ KONFLIKTAI

3.1.   Prieš priimdami bet kokį naują pavedimą iš kliento, atliekame vidinę interesų konflikto patikrą tam, kad įsitikintume, kad pagal mūsų paslaugoms taikomas profesinės etikos taisykles galime atstovauti kliento interesams. Net ir atlikus tokį patikrinimą, gali atsirasti aplinkybės, trukdančios mums veikti kliento interesais jau vykdomo ar būsimo pavedimo metu. Jei tokios aplinkybės atsirastų, su klientais elgsimės sąžiningai, atsižvelgdami į profesinės etikos taisykles. Tačiau tai gali reikšti, kad galime būti priversti atsisakyti vykdyti kliento pavedimą ir nutraukti sutartį su klientu. Informuosime klientą apie aplinkybes, kurios sukelia ar, mūsų manymu, pagrįstai gali sukelti interesų konfliktą.

3.2.   Jeigu aiškiai raštu nėra sutarta kitaip, mes pasiliekame teisę teikti paslaugas bet kuriems kitiems asmenims, įskaitant tuos, kurie užsiima tokia pačia ar panašia veikla kaip klientas ir (arba) kurių komerciniai interesai potencialiai konkuruotų ar būtų nesuderinami su kliento interesais.

4. PROFESIONALŲ KOMANDA

4.1.   Kiekvienam kliento pavedimui vykdyti mes paskirsime už jį atsakingą partnerį (-ę) ar kitą advokatą(-ę), kuris (-i) suburs atitinkamą teisininkų ir, jei reikia, jų padėjėjų komandą teisinėms paslaugoms teikti. Advokatų padėjėjus – vandeadvokaadi abid (Estijoje), zvērināta advokāta palīgs (Latvijoje), advokatų padėjėjai (Lietuvoje) teikiant teisines paslaugas prižiūri ir už juos atsako advokatai – atitinkamos advokatūros nariai – vandeadvokaadid (Estijoje), zvērināts advokāts (Latvijoje), advokatas (Lietuvoje).

4.2.   Laikydamiesi taikomų įstatymų numatytų apribojimų, mes galime pasitelkti kitą personalą paslaugoms teikti. Mūsų personalo sąrašas pateikiamas mūsų tinklapyje www.walless.com.

5. KOMUNIKACIJA IR KLIENTO NURODYMAI

5.1.   Jeigu su klientu raštu nėra sutarta kitaip, su klientais paprastai bendraujame telefonu, elektroniniu paštu, taip kai kuriomis kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

5.2.   Tam tikrais atvejais, dėl virusų ir nepageidaujamų laiškų filtrų, taip pat dėl techninių ar kitų nesklandumų, elektroniniai pranešimai gali mūsų nepasiekti. Tokiais atvejais ar kitais atvejais, jeigu pranešimas arba klausimas yra svarbus, skubus arba jautrus, būtina susisiekti su mumis telefonu ir patikrinti, ar elektroninis pranešimas yra gautas.

5.3.   Klientas supranta riziką, susijusią su elektronine komunikacija: pranešimai gali vėluoti ar dingti, konfidenciali ir asmeninė informacija gali būti tyčia ar netyčia pakeista, ištrinta ar atskleista tretiesiems asmenims. Mes nesame atsakingi už rizikas, susijusias su elektroniniu būdu perduodama ar skaitmeniniu būdu formatuota informacija, su sąlyga, kad mes ėmėmės visų protingų priemonių tam, kad būtų išvengta tokių atsitikimų.

5.4.   Jeigu klientas nenurodo kitaip, mes teikiame teisines paslaugas vadovaudamiesi prielaida, kad kliento vadybininkai, darbuotojai ir konsultantai, kurie paprastai teikia mums žodinius ar rašytinius nurodymus, yra kliento įgalioti tai daryti.

6. KONFIDENCIALUMAS

6.1.   Kliento informaciją, gautą pavedimo atlikimo metu, įstatymų bei profesinių taisyklių ir standartų nustatyta tvarka ir pagrindais laikysime konfidencialia ir niekam jos neatskleisime, išskyrus atvejus, kai:

6.1.1.   klientas leidžia ją atskleisti;

6.1.2.   informacija jau yra viešai prieinama;

6.1.3.   informacija yra atskleidžiama tretiesiems asmenims, kurie yra neišvengiamai įtraukti į procesus, susijusiais su mūsų paslaugomis (pvz., bankams, notarams, vertėjams ir pan.);

6.1.4.   informacija yra atskleidžiama kitiems kliento konsultantams, kurie kartu su mumis vykdo tą pačią užduotį;

6.1.5.   informacijos atskleidimas yra leidžiamas pagal šių Bendrųjų sąlygų 9 ir 10 skyrių nuostatas; arba

6.1.6.   informacijos atskleidimas yra privalomas pagal taikomus imperatyvius teisės aktus ir (arba) profesinės veiklos taisykles.

6.2.   Konfidencialumo įsipareigojimas nėra taikomas WALLESS Estijos, Latvijos ir Lietuvos kontoroms keičiantis kliento informacija rinkodaros tikslais bei 9 skyriuje nurodytais tikslais.

6.3.   Be mūsų išankstinio sutikimo klientas neatskleidžia mūsų suteiktų konsultacijų ar kito darbo turinio jokiems tretiesiems asmenims.

7. ATLYGIS UŽ PASLAUGAS IR SĄSKAITOS

7.1.   Jeigu nėra sutarta kitaip, atlygis už mūsų paslaugas apskaičiuojamas vadovaujantis mūsų pavedimo vykdymo metu taikomais valandiniais įkainiais. Sutarties sudarymo metu taikomus įkainius galima sužinoti iš atsakingo advokato. Tačiau mes galime diskutuoti ir susitarti dėl kitokios atlyginimo struktūros.

7.2.   Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) į atlygį nėra įskaičiuotas ir, jei taikomas, bus papildomai pridedamas prie visų sąskaitų. Pavedimo vykdymo pradžioje klientas turi nurodyti mums savo PVM mokėtojo kodą.

7.3.   Atlygio įverčiai (pateikiami prieš pradedant darbą) yra nustatomi atsižvelgiant į tuo metu mūsų turimą informaciją ir todėl yra tik orientaciniai ir negali būti laikomi mūsų sutikimu su fiksuoto dydžio atlygiu arba viršutine atlygio riba („lubomis“). Mes pasiliekame teisę peržiūrėti įverčius, priklausomai nuo pavedimo vykdymo eigos, taip pat kai pavedimo vykdymo grafikas, darbo kiekis ar apimtis viršija ar gali viršyti pradinius įverčius, arba pirminė informacija ar pirminės prielaidos keičiasi ar tampa neaktualios.

7.4.   Klientas papildomai atlygina mūsų tiesiogines išlaidas, tokias kaip kelionės išlaidos, valstybiniai ar registracijos mokesčiai, žyminiai mokesčiai, kuriuos mes patiriame pavedimo vykdymo metu. Mes galime paprašyti kliento avansu apmokėti didelės apimties išlaidas, jeigu jos numatomos vykdant kliento pavedimą.

7.5.   Atlygis už mūsų paslaugas yra nustatomas ir yra laikomas kliento įsipareigojimu nepriklausomai nuo to, ar jį klientui atlygins kitas asmuo (pvz., pagal draudimo polisą, teismo ar arbitražo sprendimą ir kt.).

7.6.   Sąskaitos už suteiktas paslaugas paprastai išrašomos klientui kiekvieną mėnesį. Sąskaitoje nurodyta suma turi būti pilnai apmokėta per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo sąskaitos datos. Mes siunčiame sąskaitas elektronine forma (PDF, Word arba Excel formatais) (be fizinio parašo) el. paštu. Mes pasiliekame teisę perduoti finansinės apskaitos vedimą, taip pat sąskaitų išrašymą ir išsiuntimą tretiesiems paslaugų tiekėjams, saistomiems tokių pačių konfidencialumo įsipareigojimų, kokie yra nurodyti šių Bendrųjų sąlygų 6.1 punkte.

7.7.   Jeigu nėra sutarta kitaip, visi mokėjimai Kontorai yra atliekami pinigų pervedimu eurais iš kliento vardu atidarytos banko sąskaitos. Atlikdamas mokėjimą, klientas patvirtina mums, kad pervestos lėšos yra teisėtos (įskaitant tai, kad lėšos nebuvo gautos iš neteisėtos veiklos).

7.8.   Vėluojant atlikti mokėjimus, gali būti taikomi 0,03% dydžio delspinigiai, skaičiuojami nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Mes taip pat pasiliekame teisę sulaikyti bet kokios medžiagos, paruoštos vykdant kliento pavedimą, perdavimą klientui iki tol, kol bus sumokėtos visos pradelstos sumos.

7.9.   Kartais, informavę klientą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų, mes galime keisti savo valandinius įkainius. Nesant iš kliento priešingo pranešimo, kliento pavedimai, gauti po tokios informacijos pateikimo, bus laikomi kliento sutikimu su naujais įkainiais. Esant nesutarimui, klientas arba Kontora turi teisę remtis Bendrųjų sąlygų 16 skyriaus nuostatomis.

8. DUOMENŲ APSAUGA

8.1.   Mes renkame, kaupiame, naudojame ir tvarkome kliento ir su klientu susijusių asmenų (pavyzdžiui, darbuotojų, atstovų ir pan.) asmens duomenis laikydamiesi visų taikytinų teisės aktų ir taisyklių, susijusių su asmens duomenų apsauga. Tokio aukščiau minėtų asmens duomenų rinkimo, kaupimo, naudojimo ir tvarkymo tikslai yra šie: i) teisinių paslaugų sutarties vykdymas; ii) kliento tapatybės nustatymas; iii) interesų konflikto patikrinimas; iv) sąskaitų išrašymo ir apskaitos tvarkymo sistemų administravimas ir valdymas; v) mūsų vidinių informacinių sistemų palaikymas ir valdymas; vi) santykių su klientais sistemų valdymas; vii) teisinių įsipareigojimų vykdymas; ir viii) su klientais susijusios rinkodaros vykdymas.

8.2.   Klientas privalo mus informuoti, jei ir kokia apimtimi, yra reikalingos kokios nors ypatingos jo asmens duomenų apsaugos priemonės. Jeigu mes nesame konkrečiai informuoti, laikoma, kad mūsų taikomos asmens duomenų saugumo priemonės visiškai atitinka visus atitinkamų teisės aktų ir taisyklių, susijusių su asmens duomenų apsauga, ir kliento reikalavimus.

8.3.   Klientas ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis mes renkame, kaupiame, naudojame ir tvarkome, turi teisę gauti informaciją apie tai, kaip mes naudojame jų asmens duomenis, ir pareikalauti, kad mes ištaisytume ar ištrintume jų asmens duomenis.

8.4.   Jeigu tai bus būtina kliento pavedimo įvykdymui ir (ar) teisinių paslaugų teikimui, mes galime suteikti asmens duomenis valstybės institucijoms bei tretiesiems asmenims, dirbantiems su kliento pavedimais (pavyzdžiui, užsienio advokatų kontoroms, kitiems konsultantams, bankams, notarams ir pan.).

8.5.   Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti mūsų tinklapyje (www.walless.com) paskelbtoje (www.walless.com) Privatumo politikoje. Klientas sutinka su mūsų Privatumo politikos sąlygomis, kurios gali būti periodiškai atnaujinamos.

9. KLIENTO TAPATYBĖS NUSTATYMAS

9.1.   Mes turime įstatymo numatytą pareigą patikrinti klientų, jų atstovų ir savininkų tapatybę. Mes taip pat esame įpareigoti patikrinti pavedimo tikslą ir pobūdį ir (arba) kliento lėšų ir kito turto kilmę. Todėl mes galime kliento prašyti pateikti informaciją (įskaitant tapatybę patvirtinančius dokumentus) apie save (klientą) ir (arba) bet kurį kitą asmenį, kuris kliento vardu yra įtrauktas į kliento reikalus, o kai tai yra juridinis asmuo – apie fizinius asmenis, kurie turi galutinę jo kontrolę (naudos gavėjai), taip pat informaciją ir dokumentaciją, kuri atskleidžia lėšų ar kito turto kilmę.

9.2.   Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktai mus įpareigoja informuoti atitinkamas institucijas apie įtartinus pavedimus. Pagal įstatymą mes negalime informuoti kliento apie savo įtarimus arba apie tai, kad pranešimas buvo ar bus nusiųstas atitinkamoms institucijoms. Esant tokiems įtarimams, mums gali būti užkirstas keliasi priimti pavedimą ar teikti paslaugas klientui.

9.3.   Klientas supranta, kad nurodytais tikslais mes galime tvarkyti kliento, jo atstovų ir savininkų asmens duomenis. Be to, jam tenka pareiga informuoti savo atstovus ir savininkus apie galimą jų asmens duomenų tvarkymą šiame 9 skyriuje numatytais tikslais.

9.4.   Klientas sutinka, kad WALLESS Estijos, Latvijos ir Lietuvos Kontoros gali tarpusavyje dalintis šiame 9 skyriuje nurodyta informacija.

10. VIEŠUMAS

10.1.   Šiuo metu įprasta, jog teisininkai, norėdami pagrįsti savo patirtį bei kvalifikaciją, pateikia savo patirties aprašymą – vykdytus projektus, sandorius, bylas ir kitas užduotis. Todėl, jeigu raštu nėra numatyta kitaip, tais atvejais, kai mes pageidausime parodyti mūsų patirtį (pavyzdžiui, teikiant pasiūlymus dėl teisinių paslaugų, rengiant prisistatymus potencialiems klientams ar potencialiems bendradarbiavimo partneriams (advokatų kontoroms), pateikiant informaciją reitingų lentelėms, teisės firmų žinynams ar kitoms teisinių paslaugų ar advokatų kontorų vertinimo įstaigoms ir pan.) ir esant panašioms aplinkybėms, mes turime teisę pateikti savo kliento vardą (pavadinimą) ir trumpą atlikto pavedimo (projekto, bylos) aprašymą.

10.2.   Jeigu raštu aiškiai nėra nurodyta kitaip, klientas taip pat aiškiai sutinka, kad pristatydami savo patirtį reklaminėje medžiagoje, mes galime naudoti kliento pavadinimą ir bendrovės prekės ženklą ar logotipą.

10.3.   Sandorių, bylų ir kitų pavedimų, kurie tapo vieši, atvejais mes turime teisę paviešinti savo dalyvavimo juose faktą, kartu nurodydami savo vaidmenį. Prieš paviešindami tokią informaciją sieksime gauti kliento pritarimą tuo atveju, jeigu turėsime ypatingą pagrindą manyti, kad klientas nepageidauja, jog apie mūsų dalyvavimą pavedime taptų žinoma viešai.

11. DOKUMENTŲ VALDYMAS

11.1.   Pasibaigus pavedimo vykdymui, mes turime teisę saugoti ir kaupti visus atitinkamus su pavedimu susijusius dokumentus ir darbo rezultatus tokį laikotarpį, kuris mūsų manymu yra tinkamas, tačiau jokiu būdu ne trumpiau nei to reikalauja atitinkamos advokatūros profesinio elgesio ar kitos taisyklės, ar taikomi įstatymai. Mes turime teisę saugoti ir kaupti dokumentus ir darbo rezultatus skaitmenine arba popierine forma.

11.2.   Mes neprivalome saugoti ar kaupti dokumentų originalų, kuriuos mums perdavė klientas ar kuri nors trečioji šalis. Mes turime teisę perduoti klientui dokumentų originalus bet kuriuo metu, kuris mūsų manymu yra tinkamas, o klientas privalo juos priimti.

12. VIEŠAI NEATSKLEISTOS INFORMACIJOS GAVĖJŲ SĄRAŠAS

12.1.   Klientas privalo mums pranešti, jeigu informacija, kurią jis mums teikia, yra laikoma viešai neatskleista informacija pagal Piktnaudžiavimo rinka reglamentą (Reglamentas (ES) Nr. 596/2014) („PRR“) arba atitinkamas bet kurios kitos jurisdikcijos taisykles. Vykdydami savo įsipareigojimus pagal PRR mes sudarysime ir pildysime viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą bei pateiksime jį atitinkamai kompetentingai institucijai pareikalavus, kaip to reikalauja PRR.

12.2.   Mūsų viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašuose yra nurodoma informacija tik apie tuos prieigą prie viešai neatskleistos informacijos turinčius asmenis, kurie yra mūsų įdarbinti.

12.3.   Jeigu klientas pageidauja, kad pateiktume klientui informaciją apie mūsų įdarbintus asmenis, turinčius prieigą prie kliento viešai neatskleistos informacijos, kad klientas galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus pagal PRR arba atitinkamas bet kurios kitos jurisdikcijos taisykles, dėl to būtina susitarti atskirai.

13. PRANEŠIMAI MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAMS (DAC6)

13.1.   Vadovaujantis Tarybos Direktyva (ES) 2018/822 („DAC6“) bei DAC6 direktyvą įgyvendinančiais nacionaliniais teisės aktais, konsultantai privalo pateikti informaciją apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus atitinkamiems mokesčių administratoriams. Dėl savo konfidencialumo įsipareigojimo mes negalime pranešti apie tokius susitarimus, jeigu klientas mums aiškiai raštu to daryti nenurodė. Jeigu klientas mums nenurodo pranešti apie susitarimą, klientas privalo užtikrinti, kad apie jį atitinkamam mokesčių administratoriui praneš pats klientas arba kiti kliento konsultantai.

13.2.   Klientas supranta, kad dėl savo konfidencialumo įsipareigojimo mes negalime informuoti kitų kliento konsultantų apie jų pareigą pranešti atitinkamiems mokesčių administratoriams apie tokį susitarimą.

14. PRETENZIJOS IR ATSAKOMYBĖ

14.1.   Jeigu dėl kokios nors priežasties klientas nėra patenkintas mūsų suteiktomis paslaugomis, klientas turi informuoti už jo pavedimą atsakingą advokatą nedelsiant po to, kai paaiškėja aplinkybės, dėl kurių kyla tokia kliento pretenzija ar skundas (toliau – „Reikalavimas“). Visi kliento Reikalavimai turi būti pateikti raštu ir juose turi būti nurodytas aiškus aplinkybių, iš kurių kyla pateiktas Reikalavimas, aprašymas. Jei klientas turi įrodymų, patvirtinančių, jog buvo pažeistos jo teisės, visi tokie įrodymai turi būti pridėti prie Reikalavimo.

14.2.   Mes neatsakome už jokius Reikalavimus, pateiktus praėjus daugiau kaip 12 mėnesių po to, kai įvyksta bet kuris iš šių įvykių, priklausomai nuo to, kuris iš jų įvyksta pirmiau: i) diena, kai yra užbaigiamas kliento pavedimas; ii) paskutinės mūsų sąskaitos klientui data; arba iii) diena, kai aplinkybės, iš kurių kyla Reikalavimas, tampa žinomos ar turėjo tapti žinomos klientui. Jeigu klientas nepateikia Reikalavimo per šį terminą, kliento teisė reikšti Reikalavimą laikoma pasibaigusia.

14.3.   Jeigu kliento Reikalavimo pagrindas yra trečiosios šalies ar institucijos pretenzija, mes arba mūsų draudikai turi teisę kliento vardu tokią pretenziją įvykdyti, į ją atsakyti ar dėl jos sudaryti taikos sutartį. Mums netaikoma atsakomybė, jeigu klientas be mūsų išankstinio sutikimo pats pripažins tokią pretenziją, dėl jos sudarys taikos sutartį ar imsis kokių nors kitų veiksmų. Jeigu mes ar mūsų draudikai sutinka išmokėti kompensaciją pagal tokį Reikalavimą, klientui kompensacija išmokama tik su sąlyga, kad klientas mums arba mūsų draudikams perleis atitinkamas reikalavimo (regreso) teises į visus trečiuosius asmenis.

14.4.   Klientas sutinka, kad bet kokie su pavedimu ir mūsų paslaugomis susiję Reikalavimai gali būti teikiami tik tai Kontorai, kuri sutiko suteikti atitinkamą paslaugą.

14.5.   Mūsų atsakomybė klientui yra tik už klientui padarytus tiesioginius ir išimtinai piniginius nuostolius ir ne daugiau nei dviguba už mūsų teikiamas teisines paslaugas sumokėto atlyginimo suma. Mes neatsakome už jokius netiesioginius nuostolius (tokius kaip specialūs ar pasekminiai, atsitiktiniai ar panašūs nuostoliai), baudines netesybas ar baudas, negautas pajamas (pelną) ar naudą, prarastą galimybę, ekonominius nuostolius, neturtinę žalą, žalą reputacijai, garbei, orumui. Mūsų atsakomybė mažinama sumomis, kurias klientas gaus draudimo ar kitos sutarties, kurios šalimi ar pagal kurią naudos gavėju klientas yra, pagrindu.

14.6.   Mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl nuostolių, atsiradusių dėl termino (-ų) praleidimo ar dėl kokios nors darbo dalies neatlikimo klientui nustatytu terminu ar nesilaikant grafiko, tai pat jeigu mes neturime galimybės pradėti ar tęsti mūsų darbo dėl aplinkybių, kurių mes negalime kontroliuoti.

14.7.   Mes neatsakome už nuostolius (žalą), jeigu klientas naudoja mūsų konsultacijas, dokumentus ar kitą medžiagą, kuri buvo paruošta vykdant pavedimą, bet kuriuo kitu tikslu nei tuo, dėl kurio jie buvo pateikti klientui. Mes neatsakome už kitų konsultantų klientui suteiktas paslaugas ar konsultacijas, įskaitant ir atvejus, kai tokius konsultantus samdome mes kliento vardu, arba kai jų paslaugos ar konsultacijos klientui pateiktos per mus, tačiau su sąlyga, kad klientas buvo informuotas apie tai, kad tokie konsultantai buvo pasitelkti ar dalyvavo teikiant paslaugą.

14.8.   Mes atsakome tik prieš klientą ir neatsakome už jokią žalą ar nuostolius, kurie gali atsirasti kitiems asmenims. Jei mes sutinkame, kad trečioji šalis remtųsi mūsų konsultacija ar darbo rezultatu (įskaitant, bet neapsiribojant pažymomis ar išvadomis), tai nesukuria advokato-kliento sutartinių santykių tarp mūsų ir minėtos trečiosios šalies ir nepadidina bei nedaro įtakos mūsų atsakomybei pagal šias Bendrąsias sąlygas. Mes atsakome prieš tokią trečiąją šalį tik jei mes su tokia atsakomybe sutikome raštu ir tik tokia apimtimi, kokia būtumėm atsakingi klientui. Bet kuri suma, kurią turime sumokėti trečiajai šaliai, kuri nėra klientas, atitinkamai mažina ir riboja mūsų atsakomybės apimtį klientui ir atvirkščiai.

14.9.   Jeigu pagal taikytinus teisės aktus mūsų teisininkai, darbuotojai ar kiti asmenys, teikiantys paslaugas per mus, atsako prieš klientą, tai visi atsakomybės ribojimai, numatyti šiame 14 skyriuje, taikomi taip pat ir tokių asmenų atžvilgiu.

14.10.   Šiame skyriuje numatytas mūsų atsakomybės ribojimas yra taikomas tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja taikomų įstatymų imperatyvinėms teisės normoms.

15. SUTARTIES SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

15.1.   Klientas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti teisinių paslaugų sutartį, pateikdamas rašytinį pranešimą ne vėliau, kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki nutraukimo. Mes turime teisę vienašališkai nutraukti teisinių paslaugų sutartį pateikdami rašytinį pranešimą ne vėliau, kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki nutraukimo, su sąlyga, kad toks sutarties nutraukimas nepažeidžia taikomų profesinės etikos taisyklių reikalavimų ir tam yra protingas pagrindas. Paprastai nutraukiame sutartis, jei Klientas dėl teisinių paslaugų nesikreipė ilgiau nei 6 mėnesius. Jei kitaip nepranešė Kontora ar nesutarta su Klientu, Teisinių paslaugų sutartis pasibaigia be atskiro pranešimo suėjus 12 (dvylikos) mėnesių nuo (i) paskutinio įrašo apie Klientui atliktą darbą datos, arba (ii) Kliento pavedimo įvykdymo, žiūrint kuri data yra vėlesnė.

15.2.   Atitinkamos advokatūros profesinio elgesio ar kitų taisyklių, ar taikomų įstatymų numatytais atvejais, taip pat, klientui įvykdžius esminį teisinių paslaugų sutarties pažeidimą, arba jeigu klientas ar jo užduotis Kontoros nuomone kelia nepriimtinos atitikties, reputacijos, viešųjų ryšių, finansinę ar kitokią riziką Kontorai, mes turime teisę nedelsdami sustabdyti ar nutraukti paslaugų teikimą.

15.3.   Sutarties dėl teisinių paslaugų nutraukimas ar sustabdymas neatleidžia kliento nuo pareigos sumokėti už mūsų iki nutraukimo ar sustabdymo dienos suteiktas paslaugas ir patirtas išlaidas. Tokie mokėjimai turi būti atlikti nedelsiant po paslaugos nutraukimo ar sustabdymo, jeigu mes to reikalaujame.

16. TAIKOMA TEISĖ IR GINČAI

16.1.   Paslaugų teikimas ir atitinkama teisinių paslaugų sutartis vykdoma ir aiškinama vadovaujantis tos jurisdikcijos, kurioje yra registruota atitinkama Kontora, įstatymais.

16.2.   Visi ginčai, reikalavimai ar nesutarimai tarp kliento ir Advokaadibüroo WALLESS OÜ (Estija), kylantys iš teisinių paslaugų sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, bus galutinai sprendžiami kompetentingame Estijos teisme.

16.3.   Visi ginčai, reikalavimai ar nesutarimai tarp kliento ir WALLESS zvērinātu advokātu birojs SIA (Latvija), kylantys iš teisinių paslaugų sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, bus galutinai sprendžiami kompetentingame Latvijos teisme.

16.4.   Visi ginčai, reikalavimai ar nesutarimai tarp kliento ir Advokatų profesinės bendrijos WALLESS (Lietuva), kylantys iš teisinių paslaugų sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, bus galutinai sprendžiami Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal jo Reglamentą. Arbitrų skaičius – trys. Arbitražo teismo posėdžių vieta – Vilnius, Lietuva. Arbitražo proceso kalba – anglų kalba.

17. PAKEITIMAI

17.1.   Mes turime teisę vienašališkai keisti šias Bendrąsias sąlygas. Naujausią Bendrųjų sąlygų redakciją skelbiame savo tinklapyje www.walless.com. Bendrųjų sąlygų pakeitimai pradedami taikyti mūsų su klientu santykiams nuo to momento, kai klientas duoda pirmąjį pavedimą po to, kai mes informavome klientą apie sąlygų pakeitimą.

WALLESS savaitės apžvalga

Prenumeruokite ir kiekvieną savaitę gaukite apibendrintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis į savo elektroninio pašto dėžutę. Informaciją rengia „WALLESS“ arbitražo ir ginčų sprendimo komanda.

Apžvalga rengiama lietuvių kalba.