WALLESSi advokaadid kaitsesid edukalt Luminori panga huve Euroopa Liidu Kohtus

WALLESSi advokaadid Joana Baublytė-Kulvietė ja Lina Radavičienė esindasid edukalt Luminori panga (endine DNB) huve Euroopa Liidu Kohtus.
Euroopa Liidu Kohtu poole pöördus Vilniuse ringkonnakohus, kes arutab juhtumit, kus pank pakkus neljale eraisikust investorile indekseeritud võlakirju. Kui enamik vaidlusi, mille tingis väidetavalt ebakohane indekseeritud võlakirjade pakkumine, said panga ja tema klientide vahel läbi mitu aastat tagasi, siis see kohtuasi oli viimane püüe veenda Leedu kohtuid, et varasemad pretsedendid tuleks uue lahendiga ümber lükata. Euroopa Kohtu poole pöörduti taotlusega teha mitmeid Euroopa Liidu direktiive ja määrusi (mis käisid muu hulgas finantsinstrumentide turgude, tarbijaõiguste kaitse, turukuritarvituste, prospektides sisalduva teabe jm kohta) puudutav eelotsus. 16. mail 2019 tegi Euroopa Kohus otsuse panga kasuks. Euroopa Kohus toetas oma eelotsuses täielikult panga seisukohta ja selgitas, et mitmed direktiivid, millele Leedu kohus eelotsuse taotluses viitas, ei ole ajalistel põhjustel panga ja klientide vahelisele suhtele kohaldatavad. Peale selle keeldus Euroopa Liidu Kohus isegi mitut õigusakti puudutavat küsimust, mille lahendamist riigisisene kohus taotles, üldse vastu võtmast ja analüüsimast põhjusel, et Leedu kohus ei ole suutnud põhjendada seda, kuidas on küsimused riigisisese kohtuasja lahendamise seisukohalt asjakohased. Euroopa Kohtu tõlgendus annab väärtuslikku teavet selle kohta, kuidas tuleb kohaldada EL-i investorkaitset ja sellega külgnevaid teemasid reguleerivaid õigusakte.