WALLESS pārstāvēja Igaunijas Ornitologu biedrību jautājumā par kūdras ieguvi Elbu purvā

Pārstāvējām vienu no vecākajām un cienījamākajām Igaunijas vides NVO strīdā par plānoto kūdras ieguvi Elbu purvā. Purvs, kas ietilpst Lavassaare purva kompleksā, daļēji ir aizsargājama dabas teritorija. Aizsargājamās teritorijas tuvumā plānotā kūdras ieguve cita starpā iznīcinātu ES prioritāro biotopu (7110* – aktīvie augstie purvi). Strīds ir juridiski sarežģīts un tam veido būtisku precedentu, jo tas attiecas gan uz ES tiesību aktu (Putnu un Biotopu direktīvu) interpretāciju, gan arī uz ietekmi, ko valstu bioloģiskā daudzveidība un klimata stratēģijas atstāj uz vides atļaujām. Apstrīdētā atļauja ir tiešā pretrunā ar valsts stratēģijas par dabisko kūdrāju turpmākas iznīcināšanas novēršanu noteikumiem.