LAT nutarčių apžvalga 2023 m. liepos 17 d. – liepos 21 d.

2023 07 31

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius išnagrinėjo 5 bylas, kurias trumpai aptariame žemiau:

Byloje dėl sutuoktinių turto padalijimo klausimų sprendimo po santuokos nutraukimo LAT pažymėjo, kad visi turtiniai sutuoktinių klausimai turi būti sprendžiami santuokos nutraukimo byloje. Atvejai, kuomet buvę sutuoktiniai turi teisę pareikšti reikalavimą, susijusį su bendru turtu, atskiroje, ne santuokos nutraukimo byloje, yra bendros taisyklės išimtys, taikytinos tik susiklosčius išskirtinėms aplinkybėms. Todėl paaiškėjus, kad santuokos nutraukimo byloje buvo padalytas ne visas turtas, klausimas dėl tokio turto teisinio režimo galėtų būti sprendžiamas tik atnaujinus procesą šioje byloje.

2023 m. liepos 19 d. Nr. e3K-3-215-381/2023

Skaitykite daugiau

LAT sprendė, ar daikto, kurio naudai yra nustatytas servitutas, nuomininkas teisę kreiptis į teismą, siekdamas apginti servituto teisę, turi. Teismas konstatavo, kad daikto savininkui šį daiktą perdavus naudoti kitam asmeniui (išnuomojus), pastarasis įgyja teisę naudotis ir nustatytu servitutu. Dėl to nuomininkas turi materialinį teisinį suinteresuotumą ginti šią teisę teismine tvarka. Kasacinis teismas taip pat sprendė, kad servituto įregistravimas atlieka ne tik išviešinimo, bet ir daiktinę teisę sukuriančią funkciją, išskyrus atvejus, kai servitutas nustatomas įstatymu. Tai reiškia, kad neįregistruotas servitutas negali būti laikomas galiojančiu ir nesukelia teisių ir pareigų.

2023 m. liepos 19 d. Nr. e3K-3-213-1120/2023

Skaitykite daugiau

Byloje nagrinėtas klausimas, ar draudėjo ranka surašytas rašytinis pareiškimas su gramatinėmis klaidomis, kuriuo draudėjas prašo draudiko nutraukti žalos bylos administravimą ir atsisako draudimo išmokos, turi būti kvalifikuojamas kaip vienašalis sandoris, sudarantis draudikui pagrindą neišmokėti draudimo išmokos. LAT priminė savo praktiką, kad asmens vienašališkas veiksmas gali būti laikomas vienašaliu sandoriu tuo atveju, kai asmens valia yra pakankamai aiškiai, nedviprasmiškai orientuota į tikslą sukurti tam tikras civilines teises ar pareigas, t. y. orientuota į prievolės dalyką – bet kokius veiksmus (veikimą, neveikimą), kurių nedraudžia įstatymai ir kurie neprieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei. Draudėjas rašytiniu pareiškimu aiškiai išreiškė savo valią, kuri buvo nukreipta į konkretų teisinį rezultatą su konkrečiomis pasekmėmis – draudimo išmokos atsisakymą. Todėl yra pagrindas draudėjo rašytinį pareiškimą kvalifikuoti kaip vienašalį sandorį. Kadangi gramatinės klaidos nekliudo nustatyti tikrosios draudėjo valios, šis faktas neturi teisinės reikšmės.

2023 m. liepos 19 d. Nr. e3K-3-209-1075/2023

Skaitykite daugiau

Byloje dėl netinkamos kokybės prekių pardavimo teisinių pasekmių LAT išaiškino, kad kai pareikšti reikalavimai yra skirtingos teisinės prigimties, konkrečiai – vienas iš jų priskirtinas specialiesiems pirkėjo teisių gynimo būdams (pirkėjo teisė reikalauti atlyginti išlaidas daikto trūkumams ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti), kitas – bendraisiais civilinės atsakomybės pagrindais grindžiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, kilusius dėl darbų kainos padidėjimo, šiems reikalavimams taikytini ir skirtingi ieškinio senaties terminai. Svarbia ieškinio senaties termino praleidimo priežastimi gali būti laikoma ir tai, kad asmuo, siekiantis pažeistų subjektinių teisių gynybos, nedelsdamas deda visas pastangas, siekdamas surinkti visą informaciją, reikalingą savo teisėms ir teisėtiems interesams apginti, ir, surinkęs visą informaciją, išsamiai ją įvertina bei sprendžia dėl savo teisių gynimo galimybių ir procedūrinių aspektų, reikalingų ieškiniui pareikšti.

2023 m. liepos 20 d. Nr. e3K-3-217-943/2023

Skaitykite daugiau

Kasacinis teismas išnagrinėjo ginčą tarp įstatymu paskirtos Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės (CTADB) tvarkytojos (asociacijos) ir techninės apžiūros paslaugas teikiančios privačios įmonės sutartinių santykių pobūdžio. Teisės aktuose nenustatyti atlyginimo už prieigą prie Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės (CTADB) (siekiant teikti duomenis) dydžiai ar jų nustatymo kriterijai. Tai yra teisinio reglamentavimo trūkumas. Tačiau CTABD administruojanti asociacija užtikrina CTABD funkcionavimą, patiria atitinkamas veiklos sąnaudas, todėl tarp asociacijos ir techninės apžiūros paslaugas teikiančios įmonės susiklostę santykiai yra atlygintino pobūdžio.

2023 m. liepos 20 d. Nr. e3K-3-216-684/2023

Skaitykite daugiau

WALLESS savaitės apžvalga

Prenumeruokite ir kiekvieną savaitę gaukite apibendrintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis į savo elektroninio pašto dėžutę. Informaciją rengia „WALLESS“ arbitražo ir ginčų sprendimo komanda.

Apžvalga rengiama lietuvių kalba.