Informuojame, jog nuo 2023 m. vasario 8 d. įsigaliojo pasikeitusios WALLESS paslaugų teikimo Bendrosios sąlygos. Susipažinti su jomis galite čia.
Informuojame, jog nuo 2023 m. vasario 8 d. įsigaliojo pasikeitusios WALLESS paslaugų teikimo Bendrosios sąlygos. Susipažinti su jomis čia.

WALLESS, kartu su Šimkus Energy, dalyvavo rengiant Švarios energijos paketo perkėlimo į LR nacionalinę teisę projektus.

2021 12 02

Advokatų kontoros WALLESS komanda (Vaidotas Puklevičius, Gabrielė Gudauskienė, Monika Bučinskaitė), kartu su Šimkus Energy, aktyviai dalyvavo rengiant Švarios energijos paketo (angl. Clean Energy Package) perkėlimo į LR nacionalinę teisę projektus.

2021 m. lapkričio mėnesį Seimas patvirtino teisės aktų pataisų paketą, kuriuo įgyvendinamos Clean Energy Package nuostatos. Perkeliant minėto ES teisės aktų paketo nuostatas siekiama Lietuvoje įtvirtinti visoje Europos Sąjungoje numatytą modernų elektros energijos rinkos modelį, kuris yra geriau pritaikytas rinkos naujovėms ir labiau pagrįstas rinkos veikimu, bei sudaryti sąlygas integruoti didesnę dalį atsinaujinančių išteklių.  Taip pat vienas iš esminių minėto šio paketo tikslų – sudaryti sąlygas vartotojams veikti kaip rinkos dalyviams. Tuo tikslu yra keičiami pagrindiniai nacionaliniai elektros energetiką reguliuojantys teisės aktai – Energetikos įstatymas, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, Energijos išteklių rinkos įstatymas ir, svarbiausia, Elektros energetikos įstatymas. Be to, numatomi ir reikšmingi poįstatyminių teisės aktų pakeitimai.

Priimtais pakeitimais siekiama šių esminių tikslų:

  • Sukurti tokį reguliavimo mechanizmą, kuris leistų pritaikius paskirstytosios energijos gamybos technologijas ir įsisavinant naujas technologijas bei vartojimo modelius, vystyti bendruomeninę energetiką, kuria gali būti patenkinami vartotojų elektros energijos poreikiai ir pateisinami lūkesčiai dėl energijos šaltinių bei paslaugų,
  • Sukurti teisinį mechanizmą pavieniams vartotojams ar vartotojų grupėms savarankiškai ar per nepriklausomus paklausos telkėjus įsitraukti į elektros energijos rinką ir joje veikti. Tuo tikslu šalia atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų įvedama nauja bendruomeninės energetikos koncepcija – piliečių energetikos bendrijos, o šalia gaminančių vartotojų – aktyvieji vartotojai);
  • Nustatyti sąlygas diegti elektros energijos išmaniąsias elektros energijos apskaitos sistemas, įtvirtinti nuostatas dėl jų funkcionalumo ir sąveikumo reikalavimų, įtvirtinti vartotojų teisę naudotis išmaniuoju elektros energijos apskaitos prietaisu;
  • Įtvirtinti nuostatas dėl elektros energijos paklausos telkimo veiklos sąlygų ir vartotojų teisių dalyvaujant paklausos telkime;
  • Sukurti elektromobilių įkrovimo prieigų integravimo į elektros energijos tinklą teisinę bazę;
  • Įtvirtinti nuostatas, sudarančias prielaidas ir paskatas skirstomuosiuose tinkluose naudoti lankstumo (angl. flexibility) paslaugas;
  • Įtvirtinti nuostatas dėl kaupimo įrenginių prijungimo, o taip pat nustatyti aiškų energijos kaupimo įrenginių ir vartotojo elektros įrenginių, kuriems elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymo momentu leidimas statyti naują statinį nėra privalomas, prijungimo prie skirstomųjų tinklų operatorių elektros tinklų teisinį reguliavimą dėl prijungimo sąnaudų paskirstymo tarp šių asmenų ir skirstomųjų tinklų operatoriaus;
  • Įtvirtinti nuostatas, susijusias su tiesioginėmis linijomis, skatinančias jų vystymą atsinaujinančių išteklių energetikos plėtros kontekste;
  • Įtvirtinti naujas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) funkcijas, susijusias su naujų teisinio reguliavimo sričių įgyvendinimu, reguliavimu, priežiūra ar kontrole.

Tikimasi, kad įsigaliojus priimtiems teisės aktams ir užtikrinus jų tinkamą įgyvendinimą, bus suderintas ir integralus ES elektros energijos vidaus rinkos taisyklių nustatymas, taikymas ir įgyvendinimas, o tai sudarys vienodas ir ES lygiu bendrai suprantamas veiklos elektros energetikos sektoriuje sąlygas, kas, savo ruožtu, turėtų užtikrinti LR elektros energetikos sektoriaus teisinės aplinkos geresnį suprantamumą ir investicinį patikimumą. Tai yra itin svarbu pritraukiant stambias užsienio investicijas. Be to, didesnis ir platesnės apimties vartotojų įgalinimas veikti elektros energijos rinkoje ne tik vartojant elektros energiją, bet ir aktyviai prisidedant prie jos gamybos, kaupimo, telkimo ir realizavimo rinkoje, sudarys sąlygas absoliučiai visiems vartotojams įsitraukti į rinkos procesus. Jau dabar veikianti gaminančių vartotojų koncepcija ir vartotojų įsitraukimas leidžia tikėtis, kad vartotojai sieks efektyviai ir sąmoningai valdyti savo energijos vartojimą, sieks maksimalaus efektyvumo ir per elektros energijos sutaupymą ar gaunant pajamų iš rinkoje realizuotos elektros energijos galės turėti tam tikrą ekonominę naudą.

WALLESS savaitės apžvalga

Prenumeruokite ir kiekvieną savaitę gaukite apibendrintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis į savo elektroninio pašto dėžutę. Informaciją rengia „WALLESS“ arbitražo ir ginčų sprendimo komanda.

Apžvalga rengiama lietuvių kalba.