Kuidas saada maksimaalselt suur tulumaksu tagastus?

2023 02 20

Priit Raudsepp
vandeadvokaat, nõunik
Advokaadibüroo WALLESS

 

Eelmise aasta tulude deklareerimine on alanud. Deklaratsiooni esitamine on üldjuhul kasulik, sest vaid nii on võimalik saada tulumaksu tagastust.

See paljudele müstiline tulumaksu tagastamine sõltub nn maksuvabastustest. Käesolev artikkel annab ülevaate ja selgitab, missugused on füüsiliste isikute olulisemad tulumaksuvabastused Eestis.

1. Tulude deklareerimisest üldiselt

Füüsilistel isikutel tekib tuludeklaratsiooni esitamise võimalus 15. veebruaril. Tähtaeg deklaratsiooni esitamiseks lõppeb 2. mail. Kasulik deklaratsioon esitada võimalikult varakult, sest maksuamet on lubanud esimesed tulumaksu tagastused teha 10 päevaga.[1]

Tasub teada, et mitte kõik ei ole kohustatud tuludeklaratsiooni esitama. Nimelt, seda ei pea tegema juhul, kui tulult ei ole vaja tasuda täiendavat tulumaksu (v.a erijuhud) ning 2022. aasta jooksul saadud tulu kokku ei ületanud 6000 eurot.

Deklaratsiooni esitamise lihtsustamiseks eeltäidab maksuamet selle osade andmetega. Maksuamet eeltäidab deklaratsiooni tööandjalt saadud tasude, pensionide, tasutud pensionikindlustuse maksete jms osas.[2] NB – eeltäidetud andmete hulgas ei ole nt väärtpaberite soetusmaksumust ega tehingutega seotud kulusid. Seega on vajalik kontrollida eeltäidetud andmete korrektsust ning lisada puuduvad andmed. Just väärtpaberite võõrandamise osas võib pealiskaudne deklaratsiooni täitmine tuua kaasa eksliku ning liigsuure maksukohustuse.

2. Maksuvabastused

Eelmise aasta üldine maksuvaba tulu oli kuni 6000 eurot. See rakendus juhul, kui aastatulu oli kuni 14 400 eurot, s.o keskmiselt 1200 eurot kuus. Kui aastatulu jäi vahemikku 14 400 kuni 25 200 eurot, oli maksuvaba tulu seda väiksem mida suurem oli tulu. Kui aastatulu ületas 25 200 euro piiri (s.o keskmisel 2100 eurot kuus), siis nimetatud maksuvabastus ei rakendunud. Üldise maksuvabastusega seonduvalt võib parimal juhul saada tulumaksu tagastust summas 1200 eurot.

Täiendavat maksuvaba tulu alaealiste laste ülalpidamisel saab kasutada üks lapsevanem. Kahe lapse ülalpidamisel on maksuvabastus 1848 eurot ning kolme ja rohkema lapse korral 3048 eurot aastas.

Täiendav maksuvabastus seoses abikaasa tuluga on kuni 2160 eurot. Seda maksuvabastust on võimalik kasutada juhul, kui abikaasa aastatulu on väiksem kui 2160 eurot ning ühtlasi abikaasade kogu aastatulu jääb alla 50 400 euro. Täiendava maksuvabastuse suuruse leidmiseks tuleb 2160 eurost lahutada abikaasa aastatulu.

Metsa müügiga seonduvalt võib rakenduda täiendav maksuvabastus kuni 5000 eurot aastas. See rakendub metsaomaniku tulule, mis on saadud talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali või seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest. See maksuvabastus võib rakenduda ka Natura 2000 erametsamaa toetustele.

3. Uus – maksuvabastus päikeseparkide omanikele

Kuni 15 kW päiksepargi omanikud ei pea müüdud elektrilt tulumaksu maksma. Maksuvabastuse rakendub juhul, kui elektrienergia on toodetud taastuvast energiaallikast  ning tootmisseade on kuni 15 KW võimsusega. Korteriühistute puhul on valikuvõimalus 15 kW liitumispunkti või 8kW korteri kohta. See kehtib nii päikese- kui tuuleenergia seadmetele.

Seadus ootab veel Presidendi poolt välja kuulutamist ja jõustumist. Muudatus on kavandatud jõustuma tagasiulatuvalt nii, et seda oleks võimalik rakendada eelmise aasta tulude deklareerimisel.

4. Kulud, mis võib maksustatavast tulust maha arvata

Vabatahtliku kogumispensioni maksed ehk sissemaksed nn kolmandasse sambasse võimaldavad samuti saada tulumaksu tagastust. Vastavale mahaarvamisele rakendatakse 15%-list piirangut ja samas rakendub mahaarvamisele absoluutne piirmäär 6000 eurot aastas.

Näide. Kui aastatulu on 36 000 eurot (s.o keskmiselt 3000 eurot kuus), annab suurima maksuefekti sissemakse suurusega 5400 eurot (s.o 15% aastatulust). Selline sissemakse võimaldab saada 1080 euro suuruse tulumaksuvabastuse.

Maksustatavast tulust arvatakse maha kohustusliku kogumispensioni (s.o nn sissemaksed teise sambasse), töötuskindlustusekindlustuse- ja välisriigis tasutud sotsiaalkindlustuse maksed.

Maksustatavast tulust on võimalik maha arvata ka endale eluaseme soetamiseks võetud eluasemelaenu intressid. Maksimaalseks mahaarvatavaks intressikuluks on 300 eurot aastas. See teeb võimalikuks tulumaksutagastuseks kuni 60 eurot.

Mahaarvatavateks kuludeks on ka teatud koolituskulud, kingitused ja annetused. Eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi võib kokku tulust maha arvata kuni 1200 eurot. Täiendavaks tingimuseks on see, et maha arvatavad ei ole kulud, mis ületavad Eestis maksustatavate tulude 50% piiri. Eluasemelaenu intresside ning koolituskuludega seonduv maksuvabastus on üleantav abikaasale.

5. Muud maksuvabad tulud

Lisaks eeltoodutele on ette nähtud ka järgnevad maksuvabastused, aga need üldjuhul ei too endaga kaasa tulumaksu tagastust. Nii näiteks ei maksustata isiklikus tarbimises olnud vallasasja võõrandamisest. Maksuvaba on ka enda elukoha müügist saadud tulu. Vastavat vabastust saab kasutada üks korda kahe aasta jooksul. Sellega seondub ka üks enimlevinud väärarusaam justkui elukohas peaks elama vähemalt kaks aastat. Samuti ei maksustata omandireformi käigus tagastatud maa võõrandamisest saadud tulu jne.

6. Võimalused tulumaksukohustus edasi lükata

Väärtpaberite võõrandamisest saadava tulu maksukohustust on võimalik edasi lükata kasutades selleks ’investeerimiskonto’ regulatsiooni.

Üldine põhimõtte seisneb selles, et maksukohustus tekib alles siis, kui raha kantakse vastavalt pangakontolt välja. Lisaks arvatakse, et investeerimiskontona deklareerimine muudab deklareerimise lihtsamaks. Jah, see võib nii olla. Samas, kui on soov investeerimiskonto regulatsioonist maksimumi võtta, tasub detailidele tähelepanu pöörata ka siis, kui endale teadaolevalt pole kontol ühtki tehingut teinud. Nii näiteks tasub aktsiate omamise korral laekunud maksustatud dividendid deklareerida investeerimiskonto sissemaksetena. See võimaldab teha suuremaid väljamakseid maksuvabalt ning aitab ära hoida topeltmaksustamist.

7. Lõpetuseks

Eestis on tulude deklareerimine tehtud küllaltki lihtsaks. Sellegi poolest ei tasu eeltäidetud tuludeklaratsiooni pimesi ning rutakalt kinnitada, sest see võib kaasa tuua väärandmete esitamise ning liigsuure tulumaksukohustuse. Tulumaksu tagastuse maksimeerimine nõuab tähelepanu.

[1] https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/tulu-deklareerimine/2022-tulu-deklareerimine

[2] https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/tulu-deklareerimine/2022-tulu-deklareerimine#eeltaidetud-tuludeklaratsioon