LAT nutarčių apžvalga 2023 m. rugpjūčio 28 d. – rugsėjo 1 d.

2023 09 11

LAT nutartį komentuoja WALLESS partneris Dr. Evaldas Klimas.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo dar vieną bylą dėl savavališkos statybos padarinių. Šia nutartimi LAT dar kartą primena, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos surašytas privalomasis nurodymas, jei jis nėra apskųstas teisme, tampa vykdomuoju dokumentu.

WALLESS partneris Dr. Evaldas Klimas primena pagrindines taisykles:

  • Jei pradėjote galvoti, apie kokio nors pobūdžio statybas, įsitikinkite, ar ji galima pagal teritorijų planavimo dokumentus. Jei jūsų statyba prieštaraus teritorijų planavimo dokumentui, tikėtina, kad jos įteisinti nebus galima;
  • Prieš pradėdami statybos darbus įsitikinkite, ar planuojamiems statybos darbams nėra būtina gauti statybą leidžiančio dokumento;
  • Atlikdami statybos darbus, laikykitės parengto projekto ir nenukrypkite nuo esminių statinio projekto sprendinių;
  • Jei nukrypote nuo neesminių statinio projekto sprendinių, pasirūpinkite naujos laidos projektu;
  • Jei nukrypote nuo esminių statinio projekto sprendinių, teks per naują atlikti projekto viešinimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūrą;
  • Savavališką ar neteisėtą statybą daugeliu atveju galima įteisinti, bet tai susiję su administracinės atsakomybės taikymu, baudų sumokėjimu, todėl prieš atlikdami veiksmus, nepamirškite to įsivertinti.

VTPSI ir Aplinkos ministerija atlieka daug viešinimo, siekiant užkirsti kelią savavališkų ir neteisėtų statybos darbų atsiradimui, o savavališkų statybų prevencija yra prioritetinė VTPSI veiklos sritis – statistika yra negailestinga. Nors savavališkų statybų ir mažiau, nei buvo prieš dešimtmetį, tačiau paskutiniaisiais metais jų skaičius išaugo. Priežasčių gali būti daug, bet ne paslaptis, kad dažnai asmenys ryžtasi savavališkai statybai dėl to, kad jie nuleidžia rankas susidūrę su biurokratinių statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procesu.

Priimtoje nutartyje LAT akcentuoja, kad iš tiesų statybos teisinis reguliavimo sritis yra viena iš dažniausiai besikeičiančių. Painių taisyklių gausa yra pasipiktinę daugelio savivaldybių specialistai, projektuotojai. O viso biurokratinio teisėkūros mechanizmo įkaitais tampa gyventojai.

Aplinkos ministerija bando taisyti situaciją planuojamais esminiais pokyčiais statybos leidimų išdavimo procese. Šių pokyčių jau turėtume sulaukti šio rudens Seimo sesijoje. O iki tol visiems reikia apsišarvuoti kantrybe ir statybos darbus pradėti vykdyti tik gavus statybą leidžiančius dokumentus, bei darbus atlikti nenukrypstant nuo suderintų projektų.

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius išnagrinėjo 4 bylas, kurias trumpai aptariame žemiau:

Spręsdamas klausimą dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius vykdymo tvarkos jo vykdymo metu pasikeitus teisiniam reglamentavimui, kasacinis teismas pakartojo jau anksčiau suformuotą praktiką: kai privalomasis nurodymas yra ginčijamas teisme, jo, kaip vykdomojo dokumento, teisinė galia atsiranda teismui patvirtinus šio akto teisėtumą. Todėl tolimesnis procesas vykdomas pagal teisės aktus, galiojančius tuo metu, kai privalomasis nurodymas įgijo vykdomojo dokumento galią.

2023 m. rugpjūčio 31 d. Nr. e3K-3-198-1075/2023

Skaitykite daugiau

Kasacinis teismas pasisakė dėl bendrovės akcininko ir valdybos nario teisės kreiptis į teismą su ieškiniu dėl juridinio asmens valdymo organo sprendimo pripažinimo negaliojančiu. Šioje byloje teismas išaiškino, kad net ir neteisėtai sudaryto juridinio asmens organo sprendimai gali būti pripažinti negaliojančiais Civilinio kodekso K 2.82 straipsnio 4 dalies ir Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 10 dalies pagrindais. Teismas taip pat nurodė, kad bendrovės organo sprendimų pripažinimo negaliojančiais institutas yra labiau išimtinio pobūdžio civilinių teisių gynimo būdas. Bendrovės akcininkas, reikšdamas ieškinį, turi pagrįsti teisinį suinteresuotumą ir nurodyti ne tik akcininko interesams prieštaraujantį elgesį, bet ir tokiu elgesiu akcininkui sukeliamus neigiamus padarinius ir tai, kad šiuos padarinius galima pašalinti tik pripažinus organo sprendimą negaliojančiu. Analogiška teisinio suinteresuotumo nustatymo taisyklė turi būti taikoma ir juridinio asmens organų sprendimus ginčijant valdybos nariui, tik valdybos narys gali būti laikomas turinčiu suinteresuotumą ir tuo atveju, kai jis siekia apginti pačios bendrovės interesus. Vien tai, kad ginčijamus sprendimus priėmė neteisėtos sudėties valdyba, yra nepakankamas pagrindas ieškovo suinteresuotumui nustatyti ir konstatuoti, jog bendrovės ar akcininko teisės buvo pažeistos.

2023 m. rugpjūčio 28 d. Nr. e3K-3-187-1075/2023

Skaitykite daugiau

Kasacinis teismas konstatavo, kad pagal galiojantį reguliavimą elektros tinklų operatorius gali tiesti elektros energijos tinklus ir įrenginius kito savininko sklype tik tuo atveju, jeigu yra nustatytas žemės servitutas, arba yra operatoriaus ir žemės sklypo savininko susitarimas dėl sklypo naudojimo elektros energijos tinklams ir (ar) įrenginiams tiesti (vienašalis įsipareigojimas, panauda, nuoma). Tais atvejais, kai žemės sklype jau yra servitutas tiesti, naudoti, aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas, nustatytas kito asmens interesams užtikrinti, egzistuoja viena iš aukščiau nurodytų alternatyvių sąlygų, todėl elektros tinklų operatorius tiek įrengti elektros tinklus, tiek nustatyti elektros tinklų apsaugos zonas gali be atskiro žemės sklypo savininko sutikimo.

2023 m. rugpjūčio 31 d. Nr. e3K-3-229-684/2023

Skaitykite daugiau

Išnagrinėjęs bylą dėl advokato laikino išbraukimo iš praktikuojančių advokatų sąrašo, kai advokatas kaltinamas nusikalstamos veikos padarymu, kasacinis teismas pažymėjo, kad reikšmingos aplinkybės sprendžiant dėl teisės verstis advokato praktika ribojimo yra pasikeitusi baudžiamojo proceso stadija ir išsamios informacijos apie advokatui pareikštus kaltinimus gavimas. Tai, kad pareiškus įtarimą dėl nusikalstamos veikos padarymo asmuo nebuvo išbrauktas iš praktikuojančių advokatų sąrašo, nereiškia, kad byloje surašius kaltinamąjį aktą ir Advokatų tarybai su juo susipažinus, Advokatų taryba negalėjo priimti priešingo sprendimo. Išbraukimas iš praktikuojančių advokatų sąrašo, kol išnyks šio išbraukimo pagrindai, yra laikino pobūdžio poveikio priemonė, kuri savaime nepažeidžia nekaltumo prezumpcijos. Sprendžiant dėl advokato išbraukimo iš praktikuojančių advokatų sąrašo, advokato kaltumo klausimas nesprendžiamas, tą daro baudžiamąją bylą nagrinėjantis teismas.

2023 m. rugpjūčio 31 d. Nr. e3K-3-234-781/2023

Skaitykite daugiau

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.