LAT nutarčių apžvalga 2023 m. kovo 20 d. – kovo 24 d.

2023 04 03

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius išnagrinėjo 8 bylas, kurias trumpai aptariame žemiau:

Ieškovė prašė atlyginti neturtinę žalą, kurią patyrė dėl neteisėto kardomosios priemonės – suėmimo taikymo ir priverstinio laikymo psichiatrijos ligoninėje. Kasacinis teismas pritarė žemesnės instancijos teismų išvadai, kad ieškovei griežčiausia kardomoji priemonė buvo taikyta nepagrįstai. Teismas taip pat pripažino, kad įtariamasis gali būti prievarta atiduotas į specialiąją gydymo įstaigą dėl psichinės ligos tik tuo atveju, jeigu ekspertizė nustato, kad jis yra pavojingas visuomenei. Konkrečioje byloje teismas neturėjo pakankamai įrodymų šiam laisvės atėmimui pateisinti. LAT padidino žemesnės instancijos teismų priteistą žalos atlyginimo sumą nuo 1 000 EUR iki 10 000 EUR.

2023 m. kovo 21 d. Nr. e3K-3-101-469/2023

Skaitykite daugiau

Byloje dėl valstybinės žemės nuomos sutarties panaikinimo ir ginčo statinių nugriovimo kasacinis teismas priminė, kad teismas negali spręsti dėl į bylą neįtrauktų asmenų teisių ir pareigų. Kadangi griautini pastatai buvo įkeisti atsakovo kreditoriui, pastarasis turėjo būti įtrauktas į bylą. Nesvarbu, jog byloje nėra reiškiami su hipoteka tiesiogiai susiję reikalavimai. Nepagrįstas argumentas, kad hipotekos kreditorius turėjo pareigą savo iniciatyva įstoti į bylą, nes žinojo apie nagrinėjamą ginčą. Asmuo, kurio teisėms ir pareigoms įtakos gali turėti sprendimas, turi būti įtraukiamas teismo iniciatyva.

2023 m. kovo 21 d. Nr. e3K-3-96-943/2023

Skaitykite daugiau

Kasacinis teismas išsprendė daugiabučio namo savininkų bendrijos ir rūsio patalpų savininko ginčą dėl bendrijos galimybės patekti į rūsio patalpas, kuriose yra bendroji inžinerinė viso pastato sistema, siekiant užtikrinti šios sistemos priežiūrą ir eksploatavimą. Rūsio patalpų savininkas priešieškiniu reikalavo įpareigoti bendriją iškelti inžinerinę įrangą iš jo patalpų.

Vienas iš pagrindinių byloje spręstinų klausimų buvo tai, ar bendrija gali pasirinkti kitą teisių gynimo būdą, nei buvo nuspręsta butų savininkų susirinkimo metu.

LAT teisėjų kolegija, plėtodama jau suformuotą praktiką dėl daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijų teisės reikšti materialiuosius teisinius reikalavimus teisme, jeigu tai būtina daugiabučio gyvenamojo namo ir jame esančių bendrojo naudojimo objektų valdymui ir naudojimui pagal paskirtį užtikrinti, išaiškino, kad įgyvendindama butų savininkų interesus, bendrija turi įstatymo suteiktą teisę kreiptis į teismą ir savarankiškai pasirinkti pažeistų teisių gynimo būdą. Aplinkybė, kad bendrija pareiškė kitą reikalavimą, nei buvo nurodyta daugiabučio namo butų savininkų susirinkime, nesudaro teisinio pagrindo konstatuoti ją viršijus įgaliojimus ar neužtikrinus tinkamo daugiabučio namo butų savininkų teisių įgyvendinimo.

Bendrija, patekdama į savininkui priklausančias patalpas, kuriose yra įrengta namo inžinerinė sistema, vykdo jai įstatymų priskirtas funkcijas – siekia tinkamai įgyvendinti inžinerinių įrenginių priežiūrą ir užtikrinti namo patalpų savininkų teisėtus poreikius. Patalpos savininko nuosavybės teisių ribojimas – pareiga leisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo patalpose esančią bendrojo naudojimo įrangą – yra numatytas įstatyme ir objektyviai pateisinamas.

Reiškiant priešieškinio reikalavimą dėl namo inžinerinių įrenginių iškėlimo iš konkrečiam savininkui priklausančių patalpų, privaloma įrodyti, kad toks reikalavimas yra techniškai, fiziškai ir finansiškai įgyvendinamas.

2023 m. kovo 23 d. Nr. e3K-3-97-378/2023

Skaitykite daugiau

Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams netinkamai vykdant savo pareigą atsiskaityti su namo bendrija už namo renovacijos darbus ir dėl to bendrijai patyrus nuostolių (ginčo atveju tai buvo bendrijos bylinėjimosi išlaidos su rangovu už laiku neapmokėtus darbus), savininkai privalo šiuos nuostolius bendrijai atlyginti.

Įstatymas reikalauja kaupti lėšas būtiniems daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų remonto (atnaujinimo) darbams. Jei bendrija šio reikalavimo nesilaiko, dėl to gali būti mažinama bendraturčių civilinė atsakomybė už tai, kad jie laiku neatsiskaito už namo bendrojo naudojimo objektų remonto (atnaujinimo) darbus. Bendrija, sudarydama sutartį su rangovu ir įsipareigodama sumokėti už namo bendrojo naudojimo objektų remonto darbus, kai pati lėšų atsiskaitymui neturi, prisiima riziką, kad bendraturčiai gali sudarytoje rangos sutartyje nustatytais terminais už darbus neatsiskaityti dėl įvairių priežasčių.

2023 m. kovo 23 d. Nr. e3K-3-102-421/2023

Skaitykite daugiau

Išsprendęs klausimą dėl patalpų, nuosavybės teise priklausančių savivaldybei, pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo, kasacinis sutiko su žemesnės instancijos teismų išvada, kuria konstatuota, kad patalpų pirkimo–pardavimo sutartis buvo sudaryta nesilaikant teisės aktų, nustatančių disponavimo savivaldybės turtu tvarką, reikalavimų.

2023 m. kovo 23 d. Nr. e3K-3-107-378/2023

Skaitykite daugiau

Vykdydamas teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, antstolis įpareigojo viešbutį pateikti duomenis, ar skolininkas buvo apsistojęs viešbutyje, taip pat pateikti mokėjimų pavedimo kopijas už suteiktas paslaugas. Viešbutis atsisakė antstoliui pateikti duomenis, nurodydamas, kad prašomų duomenų atskleidimas pažeistų teisės aktų reikalavimus, skolininko teisę į privatų gyvenimą. Negavęs reikalautų duomenų, antstolis kreipėsi į teismą prašydamas viešbučio direktorei paskirti baudą už jo patvarkymo nevykdymą. Kasacinis teismas pažymėjo, kad asmuo neturi teisės spręsti, ar antstoliui informacija reikalinga, ar ji bus panaudota pagal įstatymus. Nesant įstatyme nustatyto aiškaus draudimo pateikti reikalaujamus duomenis, atsisakymas pateikti informaciją pagrįstai buvo įvertintas kaip antstolio teisėtų reikalavimų nevykdymas, o tai sudarė pagrindą skirti viešbučio vadovei 200 EUR dydžio vienkartinę baudą.

2023 m. kovo 23 d. Nr. e3K-3-111-421/2023

Skaitykite daugiau

Kasacinis teismas grąžino apeliacinės instancijos teismui iš naujo nagrinėti nuomonės formuotojos ir jos sutuoktinio bylą dėl palmių įsigijimo teisinių santykių kvalifikavimo ir dėl galimai netinkamo sutarties įvykdymo pardavėjui kylančių teisinių pasekmių. Prieš šių palmių įsigijimą nuomonės formuotoja už reklamos paslaugų suteikimą iš pardavėjo buvo gavusi dvi palmes, kurios buvo pasodintos jos ir jos sutuoktinio gyvenamojo namo kieme ir buvo nuomonės formuotojos reklamuojamos. Kai vėliau pirktos palmės nuvyto, tarp nuomonės formuotojos ir jos sutuoktinio bei pardavėjo kilo ginčas. Kasacinis teismas konstatavo, kad žemesnės instancijos teismai, spręsdami, jog susiklostę teisiniai santykiai yra vartojimo, neatsižvelgė į reikšmingas ginčo aplinkybes. Nors už ginčo palmių įsigijimą apmokėjo nuomonės formuotojos sutuoktinis, teismai neįvertino į bylą pateikto pardavėjo ir nuomonės formuotojos susirašinėjimo. Laiškais dėl palmių pirkimo, atvežimo ir pasodinimo tarėsi nuomonės formuotoja, su ja buvo aptarta palmių priežiūra, jai siųsta sąskaita už prekes ir paslaugas, po palmių pasodinimo vyko tolimesnis šalių bendradarbiavimas dėl reklamos paslaugos teikimo.

2023 m. kovo 23 d. Nr. e3K-3-105-781/2023

Skaitykite daugiau

Kasacinis teismas sprendė dėl kyšininkavimu įtariamai pareigūnei ikiteisminio tyrimo metu paskirtos procesinės prievartos priemonės – nušalinimo nuo pareigų – teisėtumo, turtinės ir neturtinės žalos, padarytos valstybės pareigūnų neteisėtais veiksmais, klausimus.

LAT konstatavo, kad ieškovė neįrodė vienos iš valstybės civilinei atsakomybei kilti būtinų sąlygų – pareigūnų neteisėtų veiksmų paskiriant laikiną nušalinimą nuo pareigų. Kasacinis teismas sprendė, kad bylą nagrinėję teismai pagrįstai nepriteisė ieškovei žalos atlyginimo už pareigūnų sprendimą iki vieno mėnesio laikotarpiui taikyti procesinę prievartos priemonę.

Laikino nušalinimo nuo pareigų pratęsimas buvo pripažintas pertekliniu ir neproporcingu. Atsakovė nepateikė kasacinio skundo dėl teismų sprendimo, kad ieškovės nušalinimas nuo pareigų pratęstas nepagrįstai. Atsižvelgiant į tai, LAT nenagrinėjo klausimo dėl teismų sprendimo dalies, kuriuo ieškovei buvo priteistas turtinės žalos atlyginimas už konstatuotus neteisėtus pareigūnų veiksmus.

Spręsdamas dėl neturtinės žalos atlyginimo ieškovei, LAT pažymėjo, jog nepaisant to, kad ieškovės netinkami veiksmai sudarė prielaidas pradėti baudžiamąjį procesą ir prisidėjo prie žalos atsiradimo, ieškovės patirtus neigiamus išgyvenimus lėmė neteisėtai ir neproporcingai taikomų represinių procesinės prievartos priemonių visuma. Atsižvelgdamas į EŽTT ir kasacinio teismo formuojamą praktiką, LAT konstatavo, kad yra pagrindas padidinti teismų ieškovei priteistos neturtinės žalos dydį.

2023 m. kovo 23 d. Nr. e3K-3-100-969/2023

Skaitykite daugiau

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.