LAT nutarčių apžvalga 2022 m. lapkričio 21 d. – lapkričio 25 d.

2022 12 05

LAT nutartį komentuoja WALLESS partnerė Simona Drukteinienė

Užsakovė, teisėtai pasinaudojusi mokėjimo prievolės vykdymo sustabdymu prieš rangovės finansuotoją pagal faktoringo sutartį, nebeteko teisės naudotis šiuo gynybos būdu, kai vienašališkai nutraukė sutartį dėl rangovės padaryto esminio sutarties pažeidimo

Byloje teismas sprendė dėl užsakovės teisės pasinaudoti prievolės atsiskaityti už rangovės atliktus statybos rangos darbus sustabdymu prieš rangovės finansuotoją pagal faktoringo sutartį.

Kasacinis teismas konstatavo, kad, sudarius faktoringo sutartį, finansuotojas įgyja reikalavimo teisę į užsakovės mokėtinas rangovei lėšas. Ši finansuotojo teisė nėra absoliuti. Faktoringo sutartimi finansuotojui perleista reikalavimo teisė nepakeičia pradinio sandorio šalių – užsakovės ir rangovės – teisių ir pareigų. Todėl užsakovė turi teisę pasinaudoti sutartyje, sudarytoje su rangove, įtvirtintais savo teisių gynimo būdais.

Kasacinis teismas, priminęs formuojamą praktiką dėl priešpriešinės prievolės vykdymo sustabdymo sąlygų pripažino, kad šiuo atveju rangovė pažeidė įvairias prievoles pagal rangos sutartį. Todėl užsakovė teisėtai sustabdė mokėjimą už atliktų rangos darbų dalį. Tačiau prievolės vykdymo sustabdymui peraugus į vienašalį sutarties nutraukimą, užsakovė neteko teisinio pagrindo pasinaudoti mokėjimo sustabdymu, nes šio gynybos būdo tikslas yra paskatinti skolininką tinkamai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus.

2022 m. lapkričio 24 d. Nr. e3K-3-267-313/2022

Skaityti daugiau

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius išnagrinėjo dar 4 bylas, kurias trumpai aptariame žemiau:

Byloje dėl santuokos nutraukimo ir santuokos metu įgyto turto padalijimo pateiktame patikslintame priešieškinyje atsakovė nurodė, kad prašo tarp šalių padalyti kilnojamąjį turtą pagal teismo posėdžio metu jos pateiktą patikslinimą. Kasaciniame skunde atsakovė teigė, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į jos pateiktus priešieškinio patikslinimus. Kasacinis teismas išaiškino, kad cituota priešieškinio formuluotė nėra tinkama, nes nėra aišku, apie kokius konkrečius patikslinimus yra kalbama. Tinkamas ieškinio dalyko suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą. Teismas privalo imtis priemonių, kad bylos nagrinėjimo ribos būtų aiškios, ieškinio dalykas apibrėžtas suprantamai ir nedviprasmiškai. Todėl pirmosios instancijos teismas turėjo taikyti ieškinio trūkumų šalinimo institutą ir nurodyti atsakovei patikslinti savo priešieškinio reikalavimus.

2022 m. lapkričio 23 d. Nr. e3K-3-263-916/2022

Skaityti daugiau

Teisė netoleruoja situacijų, kai ginami nesąžiningų asmenų interesai. Viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujančių tikslų siekusių asmenų teisės gali būti neginamos ar ginamos iš dalies. Restitucija gali būti netaikoma, jeigu sandoris negalioja dėl jo prieštaravimo viešajai tvarkai ar gerai moralei. Nagrinėjamu atveju žemesnės instancijos teismai, pripažinę ieškovo veiksmus nesąžiningais, prieštaraujančiais gerai moralei, konstatavę piktnaudžiavimą subjektine teise, turėjo diskreciją nuspręsti neginti ieškovo teisių – netaikyti restitucijos pagal negaliojančia pripažintą sutartį.

2022 m. lapkričio 23 d. Nr. e3K-3-266-1075/2022

Skaityti daugiau

Kasacinis teismas paliko galioti Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, kuria buvo pripažintas ir leistas vykdyti Lietuvos Respublikoje Italijos Respublikos teismo sprendimas. Kasatorės prašymas panaikinti nutartį buvo grindžiamas argumentu, kad ji nebuvo tinkamai informuota apie užsienio valstybės teisme vykstantį teismo procesą. Kasatorės teigimu, šaukimas į teismą buvo įteiktas jai nesuprantama kalba. Šis argumentas buvo atmestas nurodžius, kad tarp kasatorės ir kitos proceso šalies vykęs susirašinėjimas anglų kalba sudaro pakankamą pagrindą išvadai, jog ši galėjo suprasti anglų kalba pateikiamus procesinius dokumentus. Todėl teismai teisingai taikė byloje aktualias Reglamento „Briuselis I“ nuostatas.

2022 m. lapkričio 24 d. Nr. e3K-3-262-969/2022

Skaityti daugiau

Byloje dėl galimybės atgręžti sprendimo dėl darbo užmokesčio ar jam prilygintų išmokų išieškojimo įvykdymą iškilo teisėjos šališkumo problema. Sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą išsprendė teisėja, kuri vertino su darbuotojo sąžiningumu susijusias aplinkybes spręsdama bylą iš esmės. Kadangi sprendžiant įvykdymo atgręžimo klausimą šios kategorijos bylose turi būti įvertintos su darbuotojo sąžiningumu susijusios aplinkybės, teisėja turėjo pareigą nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo.

2022 m. lapkričio 24 d. Nr. e3K-3-261-381/2022

Skaityti daugiau

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.