LAT nutarčių apžvalga 2021 m. kovo 15 d. – kovo 19 d.

2021 03 29

Statybos rangos sutarties nuostata, pagal kurią rangovei, nepateikusiai užsakovei garantinio ar laidavimo rašto, neišmokama sulaikyta kainos dalis, nors ir nėra nustatyta darbų defektų, yra teisėta. Tokiu būdu šalys nustatė sutarties kainos (ne rangos darbų kainos) apskaičiavimo mechanizmą.

Byloje kilo ginčas dėl statybos rangos sutarties nuostatos, pagal kurią užsakovė turėjo teisę sulaikyti dalį darbų kainos. Ši suma turėjo būti išmokėta rangovei, kai ji prieš galutinį darbų apmokėjimą pateikia banko ar draudimo bendrovės garantinį ar laidavimo raštą. Pagal sutartį, jeigu per 40 dienų nuo galutinio akto pasirašymo dienos rangovė šio rašto nepateikia, užsakovės sulaikytos sumos lieka jai ir rangovei jokiais atvejais nėra mokamos. Rangovė ginčijo šią sutarties nuostatą, įrodinėdama, kad statybos rangos defektų neatsirado, todėl sulaikyta suma turi būti sumokėta.

Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė. Apeliacinės instancijos teismas sprendimą paliko nepakeistą.

LAT pritarė žemesnės instancijos teismų išvadoms. Teisėjų kolegija konstatavo, kad CK 6.653 straipsnio 1 dalis reglamentuoja rangos darbų kainos nustatymo principus. Ji neatima iš sutarties šalių teisės susitarti dėl galutinės pagal rangos sutartį mokėtinos sumos (sutarties kainos), kuri priklausytų ne tik nuo rangovo atliktų darbų kainos, bet ir kitų sutartyje šalių aptartų sąlygų, inter alia, šalių teisės susitarti, kad galutinė sutarties kaina esant sutartyje nustatytoms sąlygoms bus apskaičiuojama kaip rangos darbų kainos ir sutartyje nustatytų netesybų skirtumas.

Sutartyje nustatytas sutarties kainos apskaičiavimo mechanizmas gali atlikti ne vieną, o kelias viena kitai neprieštaraujančias funkcijas. Šiuo atveju šalių sutarto sutarties kainos (ne rangos darbų kainos) formavimo būdas vertintinas kaip rangovės sutartinės prievolės pateikti garantinį ar laidavimo raštą įvykdymo užtikrinimas. Netesybos už prievolės pateikti šį raštą nevykdymą šalių susitarimu gali būti iš anksto įtrauktos į galutinės sutarties kainos apskaičiavimą.

2021 m. kovo 17 d. Nr. e3K-3-35-823/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

Šią nutartį komentuoja WALLESS partneris dr. Evaldas Klimas:

Ar užsakovas gali taip ir nemokėti sulaikytų sumų, jei nepateikiamas sutartas užtikrinimas garantiniam laikotarpiui po statybos darbų užbaigimo?

Statybos rangos santykiuose yra nusistovėjusi praktika reikalauti sutarties įvykdymo užtikrinimo. Įprastai užsakovai prašo iš rangovų 5–10 procentų nuo sutarties vertės sutarties įvykdymo laidavimo ar garantijos. Taip pat naudojamas 5–10 procentų sulaikymas nuo mokėtinų sumų. Kartais naudojamas kelių užtikrinimo būdų derinys.

Statybos įstatyme įtvirtinus pareigą pateikti 3 metų 5 procentų sutarties vertės užtikrinimą darbų kokybės garantijai po statybos darbų užbaigimo, statybos rangos sutarties šalys dažnai pasirenka tokį sutarties įvykdymo užtikrinimą – statybos eigoje sulaikomos sumos, kurios po statybos darbų užbaigimo keičiamos garantija ar laidavimu. Po užtikrinimo pateikimo, išmokamos rangovui užsakovo sulaikytos sumos. LAT nagrinėtoje byloje rangovas taip ir nepateikė garantinio laikotarpio užtikrinimo. Todėl užsakovas pasiliko sau sulaikytas rangovui mokėtinas sumas.

LAT sprendė, kad toks užsakovo veiksmas yra teisėtas. Tai tik dar kartą primena rinkos dalyviams, kaip yra svarbu preciziškai apsirašyti sutartas šalių teises ir pareigas bei prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo teisines pasekmes.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.