Please note that we have amended our general terms and conditions. Please click here to read the amended WALLESS general terms and conditions, which became effective as of 8 February 2023.
Please note that we have amended our general terms and conditions. Please click here to read the amended WALLESS general terms and conditions, which became effective as of 8 February 2023.

Nuo liepos 1 d. Europos Sąjungos valstybėse narėse taikomos naujos reglamentų dėl rinkimų įrodymų ir dokumentų įteikimo redakcijos

2022 07 13

Europos Sąjunga (ES), siekdama pagerinti ir supaprastinti valstybių narių* teismų bendradarbiavimą bei pagreitinti įrodymų rinkimą, o taip pat nustatyti greitą, saugią ir tipinę teisminių ir neteisminių dokumentų įteikimo procedūrą, atnaujino reglamentus dėl rinkimų įrodymų ir dokumentų įteikimo.

Šiuo atnaujinimu ES siekia pagerinti tarpvalstybinį institucijų teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose renkant įrodymus ir įteikiant dokumentus. Abu šie reglamentai yra pažangus ES žingsnis link modernizavimo, kuriuo didinamas teismų bendradarbiavimo veiksmingumas ir išnaudojami modernių technologijų teikiami privalumai. Šie ES priimti sprendimai leidžia gerinti galimybes naudotis teise kreiptis į teismą ir teise į teisingą bylos nagrinėjimą.

ES laikosi pozicijos, kad turėtų būti naudojamos visos tinkamos šiuolaikinės ryšių technologijos siekiant užtikrinti spartų prašymų, pranešimų, įrodymų ir dokumentų perdavimą tarp valstybių narių. Visas ryšių palaikymas ir keitimasis dokumentais turėtų būti vykdomas per saugią, patikimą ir decentralizuotą IT sistemą, kurią sudarytų nacionalinės IT sistemos. Tokios nacionalinės IT sistemos turėtų būti tarpusavyje sujungtos ir sąveikauti, o kiekviena valstybė narė turėtų būti individualiai atsakinga už jų veikimą ir valdymą.

Pagrindinis abiejų reglamentų pakeitimas yra susijęs tiek su prašymų ir kitų pranešimų (įrodymų rinkimo atveju), tiek su įteiktinų dokumentų, prašymų, patvirtinimų, kitokių tipų pranešimų (dokumentų įteikimo atveju), perdavimu. Nuo 2022 m. liepos 1 d. valstybių narių institucijos privalo naudotis decentralizuota IT sistema, tinkamai gerbiant pagrindines teises ir laisves. Abu reglamentai nurodo vienodą decentralizuotos IT sistemos pavyzdį – e. CODEX sistemą.

Reglamentai taip pat įtvirtina svarbų aspektą, susijusį su elektroninių dokumentų teisine galia. Reglamentai nustato, kad negalima atsisakyti pripažinti IT sistema perduodamų dokumentų teisinės galios bei dokumentų laikyti nepriimtinais kaip įrodymų teismo procese tik dėl to, kad jie yra elektroniniai.

Nors reglamentai yra visuotinai ir tiesiogiai taikomi teisės aktai, kurių visas tekstas privalomas, aptariamuose reglamentuose valstybėms narėms yra priskirtos tam tikros pareigos, susijusios su jų įgyvendinimu.

Lietuvos Respublika, tinkamai įgyvendindama reglamentus, yra priėmusi Lietuvos Respublikos civilinio procesą reglamentuojančių ES ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo pakeitimus.

Taikant reglamentą dėl įrodymų rinkimo Lietuvos Respublikoje, reikia atkreipti dėmesį į kelis aspektus:

  • teisę rinkti įrodymus turi visi Lietuvos Respublikos teismai (teisėjai);
  • šalys ir jų atstovai (jeigu tokie yra) turi teisę dalyvauti renkant įrodymus;
  • Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija yra laikoma tiek centrine įstaiga reglamente dėl įrodymų rinkimo nustatytoms funkcijoms atlikti, tiek ir įstaiga, atsakinga už sprendimų dėl prašymų tiesiogiai surinktus įrodymus priėmimą.

Taip pat reikia atkreipti dėmesį į svarbius aspektus taikant reglamentą dėl dokumentų įteikimo Lietuvos Respublikoje:

  • Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija yra centrinė įstaiga reglamente dėl dokumentų įteikimo nustatytoms funkcijoms atlikti;
  • Lietuvos antstolių rūmai yra įstaiga, kompetentinga priimti kitų valstybių narių prašymus dėl dokumentų įteikimo. Jie taip pat organizuoja ir koordinuoja dokumentų įteikimą ir jų perdavimą antstoliams vykdyti bei teikia pagalbą nustatant adresą. Lietuvos antstolių rūmai turi teisę neatlygintinai gauti iš valstybės registrų duomenis, reikalingus šiai funkcijai atlikti.

Lietuva nustatė, kad taikant abu reglamentus priimtina kalba yra net tik valstybinė – lietuvių, bet ir anglų.

Be aukščiau nurodytų pakeitimų, įtvirtintų reglamentų naujose redakcijose bei įgyvendinimo pareigų nustatytų valstybėms narėms taikant šiuos reglamentus, reikėtų pabrėžti, kad abiem reglamentams dėl toliau nurodytų aspektų taip pat yra taikomi ir kiti ES reglamentai.

Reglamentas dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje yra taikomas:

  • prašymams ir pranešimams (įrodymų rinkimo atveju) bei įteiktiniems dokumentams, prašymams, patvirtinimams, gavimo patvirtinimams, pažymėjimams ir pranešimams (dokumentų įteikimo atveju) perduodamiems per decentralizuotą IT sistemą, nes jame nustatyta bendroji teisinė kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų naudojimo sistema;
  • „kvalifikuotiems el. spaudams“ ir „kvalifikuotiems el. parašams“, vietoje spaudų ar rašytinių parašų, kai jie yra reikalingi įteiktiniems dokumentams, prašymams, patvirtinimams, gavimo patvirtinimams, pažymėjimams ir kitiems pranešimams.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas yra taikomas dėl bet kokio asmens duomenų tvarkymo pagal nagrinėjamus reglamentus, įskaitant kompetentingų institucijų vykdomą keitimąsi asmens duomenimis ar jų  perdavimą. Pabrėžtina, kad kompetentinga institucija ar institucijos pagal nacionalinę teisę laikomos asmens duomenų, pagal aptariamus reglamentus, valdytojomis. Tuo tarpu reglamentas dėl fizinių asmenų apsaugos ES institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo yra taikomas bet kokiam kompetentingų institucijų vykdomam keitimuisi informacija arba jos perdavimui ES lygmeniu.

___

* Reglamentai dėl įrodymų rinkimo ir dokumentų įteikimo nėra taikomi Danijai, kadangi ši ES valstybė narė nedalyvauja kai kuriose laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės ir pinigų sąjungos dalyse.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.