BREXIT – kas naujo mokesčių ir muitų srity 2022

2022 02 03

Jungtinė Karalystė (JK) nuo 2020-02-01 išstojo iš Europos Sąjungos (ES). Nuo tos dienos ji nebelaikoma ES muitų sąjungos dalimi, tačiau tam tikros pereinamosios nuostatos, įtvirtinančios išimtis JK dėl Brexit, įtvirtintos 2 metų laikotarpiui (iki 2022-01-31). Taigi, nuo 2022 m. vasario 1 d. jos nustojo galioti ir JK asmenims taikomas mokesčių režimas nesiskirs nuo to, kuris taikomas kitoms ne ES narėms.

Į ką reikėtų atkreipti dėmesį?

Muitai ir PVM

Nuo JK išstojimo iš ES 2020-02-01:

 • Prekių judėjimas tarp JK ir ES šalių, įskaitant Lietuvą, vyksta taip, kaip tarp ES valstybių narių ir bet kurių kitų trečiųjų šalių (t. y. prekėms forminamos muitinės procedūros, skaičiuojami importo muitai, taikomos prekių kilmės nustatymo taisyklės);
 • Iš JK į Lietuvą importuojamoms prekėms taikomas importo PVM;
 • iš Lietuvos į JK eksportuojamoms prekėms taikomas 0% PVM tarifas dėl eksporto;
 • galioja trečiųjų šalių asmenims taikomos PVM taisyklės dėl paslaugų teikimo apmokestinimo.

Pokyčiai JK nuo 2022-01-01:

 • JK taikoma visapusiška eksporto iš JK į ES ir importo iš ES į JK kontrolė ir patikrinimai, o pasienio punktuose vykdomi atitinkami eksporto ir importo prekių kontrolės procesai;
 • Vežėjai, gabenantys krovinius per JK uostus, kuriuose naudojama krovininių transporto priemonių judėjimo sistema (GVMS), privalo joje užsiregistruoti ir susieti gabenamų siuntų registracijos duomenis su saugos ir saugumo deklaracijų duomenimis;
 • Privaloma iš anksto pranešti apie tam tikras į JK iš ES vežamas specifines prekes (pvz., gyvūnus ar gyvūninius produktus, kuriems privalu turėti eksporto veterinarijos sertifikatą (EHC), augalus ir augalinių produktų krovinius, kuriems reikalingas fitosanitarijos sertifikatas (PC) ir pan.).

Pokyčiai JK nuo 2022-07-01:

Į JK iš ES importuojamiems produktams bus reikalaujama pateikti bendrąsias įvežimo (ENS – entry summary) deklaracijas.

Tiesa, Bendrąsias išvežimo deklaracijas (EXS – exit summary) išvežant prekes iš JK į ES privaloma teikti jau nuo 2021-10-01, o ES tiek bendrąsias įvežimo, tiek išvežimo deklaracijas reikalauja pateikti nuo 2021-01-01.

Mokesčiai

Kai kuriuose Lietuvos mokesčių įstatymuose buvo įtvirtintas 2 metų pereinamasis laikotarpis, kurio metu JK buvo taikomos tam tikros kitoms ES narėms taikomos nuostatos. Tačiau nuo pereinamojo laikotarpio pabaigos (2022-02-01) JK asmenys įgyja mokestinį statusą, kuris taikomas kitiems – ne ES ir Europos ekonominės erdvės – asmenims. Svarbiausi pokyčiai žemiau.

Pelno mokestis (PM)

 • Išmokant honorarus JK įmonėms, nebetaikoma ES palūkanų ir autorinių atlyginimų direktyvoje įtvirtinta lengvata pagal PM įstatymo 37-1 straipsnį, todėl net ir susijusioms įmonėms išmokamiems honorarams Lietuvoje taikomas PM prie šaltinio;
 • Nebetaikomos ES direktyvoje įtvirtintos mokesčių neutralumą įmonių susijungimų, skaidymų, dalinimų atvejais užtikrinančios lengvatos pagal PMĮ IX skyrių. Todėl įmonių reorganizavimo atvejais, kuriuose dalyvauja JK įmonės, akcijų mainai ir turto vertės padidėjimo pajamos bus apmokestinamos pagal bendras taisykles;
 • Jeigu netenkinamos dalyvavimo išimties taisyklės sąlygos, Lietuvos įmonių iš JK įmonių gaunami dividendai apmokestinami PM Lietuvoje. Taikant dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį su JK, gali būti taikomas 15 arba 5 proc. PM tarifas. Jeigu dividendai apmokestinami ir JK, Lietuvos įmonė galės sumažinti Lietuvoje mokėtiną PM nuo dividendų JK sumokėta mokesčio suma;
 • Lietuvos įmonių apmokestinamasis pelnas nebegali būti mažinamas JK paramos gavėjams suteikta parama;
 • Lietuvos įmonės nebegalės perimti mokestinių nuostolių iš JK įsisteigusių tos pačios grupės įmonių;
 • Perkėlus turtą iš Lietuvos į JK, nebetaikomas turto perkėlimo mokesčio išdėstymas per 5 metus;
 • Lietuvos įmonės, skyrusios lėšų filmų, kuriuos kuria JK piliečiai ar įmonės, nebegalės pasinaudoti filmų lengvata;
 • Lietuvoje veiklą vykdantys JK laivybos vienetai netenka galimybės mokėti fiksuotą pelno mokestį nuo pajamų iš tarptautinio vežimo jūrų laivais.

Gyventojų pajamų mokestis (GPM)

 • Nustoja galioti tam tikros GPM lengvatos Lietuvos rezidentų gaunamoms pajamoms, pvz.:
  • JK bankų mokamoms palūkanoms už juose laikomus indėlius
  • turto, registruoto JK pardavimui
  • JK loterijų laimėjimams
  • jūrininkų, dirbančių JK registruotuose laivuose, pajamoms
  • JK registruotų kilnojamų ir JK esančių nekilnojamų daiktų pardavimo pajamoms
  • gyvybės draudimo ir pensijų įmokoms į JK fondus

Apžvalgą parengė WALLESS partnerė Dr. Aistė Medelienė ir teisininkas Ignas Urbonas.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.