Verslo teisė: LAT nutarčių apžvalga 2022 m. sausio 10 d. – sausio 14 d.

2022 01 24

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjų kolegija 2022-01-13, atsižvelgiant į tai, jog formuluotė, kad „visi kilę ginčai tarp šio susitarimo šalių“ bus sprendžiami arbitražu, yra itin plati, nutartyje nurodė, kad arbitražo teismas, spręsdamas dėl žalos atlyginimo dėl neteisėto akcijų apskaitos tvarkymo, gali ir turi kompetenciją pasisakyti dėl visų su tokios tariamos žalos padarymu susijusių klausimų.

Nutartį komentuoja WALLESS vyresnysis teisininkas advokatas Tomas Balčiūnas:

Neretai šalys susitardamos būsimus ar jau kilusius ginčus spręsti arbitražu nevertina arbitražinio susitarimo taikymo apimties, t. y. neįvertina, kokius (ir dėl ko) kilusius ginčus susitarimu šalys susitaria spręsti arbitražu. Dažniausiai yra pasirenkama standartinė, arbitražo institucijų rekomenduojama formuluotė, jog arbitražu bus sprendžiami visi iš konkrečios sutarties ar veiksmo kilę ar su jais susiję ginčai. Beveik visais atvejais toks susitarimas yra tinkamas ir atitinka tikruosius šaliu norus ir ketinimus. Tačiau jei abi šalys turi tikslą arbitražu spręsti labai konkretų ginčą, arba konkretaus klausimo arbitražu nespręsti, standartinį arbitražinį susitarimą reikėtų koreguoti ir arbitražo teismo kompetenciją tikslingai apriboti. Vis dėlto, tą daryti reikėtų itin apdairiai, nes siekiant apriboti arbitražo teismo kompetenciją, iš šios kompetencijos nenoromis gali būti pašalinti ginčai, kurių šalys, ar kuri nors iš šalių, visai nesiekė pašalinti. Dar daugiau, neatsargiai koreguojant standartinius arbitražo institucijų siūlomus arbitražinius susitarimus galima susidurti su situacija, kuomet keli susiję ginčai bus paraleliai sprendžiami atskirai: vienas teisme, o kitas – arbitraže.

Taip pat, kasacinis teismas nurodė, kad arbitro ir administruojančios arbitražo institucijos pirmininko pavaldumo ryšys universitete nėra pakankamas suabejoti arbitro nešališkumu. Potencialaus interesų konflikto situacijas ir galimas abejones dėl nešališkumo galima iš anksto įsivertinti pagal Tarptautinės advokatų asociacijos (IBA) parengtas gaires dėl interesų konfliktų, kurios yra nemokamai prieinamos viešai: http://ow.ly/WYkl50HB9a3. Nors šios gairės ir neapsprendžia, ar tarp arbitro, šalies, šalies atstovų, ekspertų ir (ar) arbitražo institucijos egzistuoja interesų konfliktas, tačiau tai yra geras atskaitos taškas preliminariam įsivertinimui. Šį įrankį savo praktikoje naudoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

2022 m. sausio 13 d. Nr. e3K-3-185-916/2022

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.