LAT nutarčių apžvalga 2022 m. sausio 3 d. – sausio 7 d.

2022 01 17

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjų kolegija 2022-01-06 nutartyje nurodė, kad rangovas visu rangos sutarties vykdymo metu privalo imtis reikalingų priemonių išsaugoti jam perduotą turtą, kurį jis turėjo pagerinti vykdydamas sutartį.

Nutartį komentuoja WALLESS vyresnysis teisininkas advokatas Tomas Balčiūnas:

Šioje byloje iki pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties priėmimo šalys nesutarė, kokios formos – sutartinės ar deliktinės – civilinė atsakomybė galėtų kilti rangovui, kurio žinioje buvęs daiktas, perduotas pagerinimams atlikti, buvo sugadintas. Kasacinis teismas nuosekliai laikėsi suformuotos praktikos, kad tarp šalių esant sutartiniams santykiams, gali būti sprendžiama tik dėl sutartinės, bet ne deliktinės atsakomybės taikymo. Nors ir buvo konstatuota, kad gali būti sprendžiama tik dėl sutartinės atsakomybės taikymo, kasacinis teismas išaiškino, jog ir sutartiniuose santykiuose sutarties šalys turi bendro pobūdžio pareigą elgtis rūpestingai tam, kad nebūtų sukelti nuostoliai kitai šaliai. Įprastai ši taisyklė taikoma sprendžiant dėl deliktinės atsakomybės taikymo, tačiau teismas išaiškino, kad jos pažeidimas gali būti pagrindas ir sutartinei atsakomybei taikyti.

Teismų praktika, atribojant sutartinę ir deliktinę atsakomybės formas, yra nuosekli, todėl prašant atlyginti žalą iš asmens, su kuriuo buvo sudaryta sutartis, net jei žala atsirado ne dėl įprastinių tai sutarčiai prievolių vykdymo, reikėtų remtis ir įrodinėti sutartinės atsakomybės sąlygas. Sutartinės ir deliktinės atsakomybės atskyrimas tokiose situacijose nėra tik teorinis, nes sutartinė atsakomybė verslininkui reiškia, kad jis visais atvejais atsako už sutarties neįvykdymą, nebent įrodo, jog sutartis buvo neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

Siekiant valdyti rizikas iš rangovo pusės, patartina rangos sutartyje atskirai aptarti terminą darbų rezultato priėmimui. Rangovas yra atsakingas už atsitiktinį daikto praradimą ar sugadinimą iki tol, kol darbų rezultatą priima užsakovas, nebent užsakovas laiku rezultato nepriima. Sutartyje turint nustatytą terminą, iki kada užsakovas turi priimti darbų rezultatą, praleidus šį terminą, rangovui tenkanti rizika perkeliama užsakovui. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad vartojimo rangos sutarties atveju, įstatymų leidėjas užsakovo vartotojo atžvilgiu yra numatęs papildomą apsaugą – vartotojas net ir laiku nepriėmęs darbų rezultato, neprisiima atsitiktinio žuvimo ir sugadinimo rizikos. Rangovas privalo įspėti vartotoją apie tai, kad darbų priėmimo terminas buvo praleistas, ir nustatyti papildomą terminą tam atlikti. Tik pasibaigusi šiam terminui, rangovas yra laikomas perleidusiu atsitiktinio žuvimo ir sugadinimo riziką užsakovui.

2022 m. sausio 6 d. Nr. e3K-3-126-1075/2022

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.