LAT nutarčių apžvalga 2022 m. rugsėjo 5 d. – rugsėjo 9 d.

2022 09 19

Kreditoriai neturi teisės pradėti juridinio asmens bankroto proceso ne teismo tvarka be mokesčių administratoriaus sutikimo, jeigu yra pradėtas šio juridinio asmens mokestinis tyrimas ar patikrinimas.

Po mokestinio patikrinimo pavedimo išrašymo sprendimas vykdyti bankroto procesą ne teismo tvarka gali būti priimtas tik esant mokesčių administratoriaus sutikimui. Mokestinis patikrinimas gali būti stabdomas, kai mokesčių mokėtojas pateikia motyvuotą prašymą sustabdyti mokestinį patikrinimą dėl svarbių priežasčių. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių mokestinis patikrinimas buvo sustabdytas, mokestinis patikrinimas turi būti nedelsiant atnaujintas ir užbaigtas. Nagrinėjamos bylos atveju, bendrovės mokestinis patikrinimas buvo sustabdytas, vadovui pateikus motyvuotą prašymą atidėti mokestinio patikrinimo pradžią dėl jo ligos. Laikotarpiu, kai mokestinis patikrinimas buvo sustabdytas, bendrovės vadovas išsiuntė kreditoriams pranešimus dėl nemokumo proceso inicijavimo, įvyko bendrovės kreditorių susirinkimas ir jo metu buvo priimtas nutarimas pradėti bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka. Tokia bendrovės vadovo sukurta faktinė situacija, teisėjų kolegijos vertinimu, laikytina piktnaudžiavimu. Todėl bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimas vykdyti bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka prieštarauja JANĮ 11 straipsnio 1 dalyje nustatytoms sąlygoms ir yra naikintinas.

2022 m. rugsėjo 9 d. Nr. e3K-3-316-781/2022

Skaitykite daugiau

 

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius išnagrinėjo dar 5 bylas, kurias trumpai aptariame žemiau:

Ieškovė, kaip nepriklausoma šilumos gamintoja, šilumą ir (ar) karštą vandenį gamina ir parduoda šilumos tiekėjai (atsakovei) pagal sudarytą šilumos pirkimo–pardavimo sutartį. Įrengusi naujus šilumos gamybos įrenginius, ieškovė turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, taikytinus nepriklausomiems šilumos gamintojams, ketinantiems plėtoti šilumos gamybą ir modernizuojantiems šilumos gamybos įrenginius. Ieškovė, pažeisdama teisinį reglamentavimą, prie atsakovės centrinio šildymo sistemos tinklų prijungė naujuosius katilus, gamino šilumos energiją teisės aktų nustatyta tvarka nesutvarkytais šilumos įrenginiais, o atsakovei pareikalavus per nustatytą terminą naujuosius katilus atjungti, ieškovė to nepadarė. Atsakovė nebegali tikėtis, kad ieškovė toliau gamins šilumą teisės aktų reikalavimus atitinkančiais katilais, nedarys pažeidimų ir tinkamai vykdys prievolę. Todėl atsakovė pagrįstai nutraukė šilumos pirkimo–pardavimo sutartį dėl esminių sutarties pažeidimų.

2022 m. rugsėjo 5 d. Nr. e3K-3-178-611/2022

Skaitykite daugiau

Byloje, iškeltoje prieš bilietų į renginį platintoją ir renginio organizatorę, vartotojas reikalavo pinigų už neįvykusį renginį grąžinimo, kelionės į kitą miestą, kuriame turėjo vykti renginys, išlaidų kompensavimo ir 270 Eur neturtinės žalos atlyginimo. Žemesnės instancijos teismai priteisė iš bilietų platintojos sumokėtą bilietų kainą, kelionės išlaidas ir 120 Eur neturtinės žalos atlyginimo. Bilietų platintojai apskundus teismų sprendimus, kasacinis teismas išaiškino jos ir renginio organizatorės atsakomybės už neįvykusį renginį apimtį bei ribas. Kadangi taikytinos CK nuostatos yra perkeltos iš 2011-10-25 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių ir byloje kilo klausimų dėl šių nuostatų aiškinimo, LAT kreipėsi į ESTT prejudicinio sprendimo. Gavęs išaiškinimus, kasacinis teismas nurodė, kad, siekiant paslaugos sutarties rezultato vartotojo atžvilgiu, tiek prekiautojo atstovas, tiek ir pats prekiautojas turi veikti bendrai: laiku ir tinkamai pateikti bilietą, suorganizuoti ir įvykdyti renginį, jam neįvykus – grąžinti už bilietą sumokėtus pinigus ir (ar) atlyginti nuostolius. Tuo atveju, kai organizuotas renginys, į kurį bilietą įsigijo asmuo, neįvyksta dėl to, kad organizatorius neužtikrino paslaugos rezultato – nesuorganizavo renginio, būtent jis yra atsakingas už pinigų grąžinimą ir galimų nuostolių atlyginimą. Visais aukščiau minėtų atliekamų veiksmų atvejais vartotojui turi būti suteikta įstatymo reikalaujama informacija. Vartotojui nagrinėjamu atveju informacija nebuvo suteikta aiškiai ir suprantamai, kad jis galėtų atskirti abiejų atsakovių atsakomybių ribas ir aiškiai suprasti, į ką turėtų kreiptis sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo atveju. Todėl abi atsakovės yra solidariai atsakingos už bilietų kainos grąžinimą ir neturtinės žalos atlyginimą.

2022 m. rugsėjo 8 d. Nr. e3K-3-247-684/2022

Skaitykite daugiau

Lietuvos apeliacinis teismas nutartimi pareiškėjos prašymo pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Baltarusijos Respublikos teismo sprendimo dėl išlaikymo priteisimo netenkino. Pareiškėja, laikydamasi 2007 m. Hagos konvencijos procedūrų, dėl Lietuvos apeliacinio nutarties peržiūrėjimo turėjo kreiptis į Lietuvos apeliacinį teismą. Kasacine tvarka gali būti skundžiama tik po aptariamos peržiūros priimta Lietuvos apeliacinio teismo trijų teisėjų kolegijos nutartis. Pareiškėjos pradėtas kasacinis procesas buvo nutrauktas.

2022 m. rugsėjo 8 d. Nr. e3K-3-289-421/2022

Skaitykite daugiau

Vadovaujantis įrodinėjimo priemonių leistinumo taisykle, asmens psichinei būklei nustatyti būtina teismo psichiatrijos ekspertizės išvada. Tačiau neveiksnumo (riboto veiksnumo) nustatymo klausimas negali būti sprendžiamas pernelyg formaliai, vadovaujantis tik eksperto išvadoje nustatytu medicininiu kriterijumi, vertinant jį kaip pakankamą pagrindą asmens neveiksnumui (ribotam veiksnumui) konstatuoti. Teismo procesinis sprendimas, priimtas nenustačius ir neįvertinus visų turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti aplinkybių, stokoja pagrįstumo išsamiais, protingais ir svariais vertinimais. Tokiame sprendime išsamiai neišanalizuotos asmens psichikos sutrikimo pasekmės jo socialiniam gyvenimui, sveikatai, turtiniams interesams, jo paties ir aplinkinių saugumui, išsamiai neįvertinti gebėjimai įvairiose socialinio gyvenimo srityse, ypač tose, kuriose, konstatavus asmens neveiksnumą, kyla sunkių įstatyme nustatytų padarinių – suvaržomos pagrindinės asmens teisės ir laisvės. Byla pagal asmens, kurio atžvilgiu buvo inicijuotas procesas dėl pripažinimo neveiksniu tam tikrose srityse, paduotą kasacinį skundą grąžinta iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui.

2022 m. rugsėjo 9 d. Nr.e3K-3-324-701/2022

Skaitykite daugiau

Visą apžvalgų archyvą galite rasti čia: https://walless.com/apzvalgos

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.