LAT nutarčių apžvalga 2021 m. spalio 25 d. – spalio 29 d.

2021 11 08

Nenustačius bent vieno iš būtinų komercinio atstovavimo elementų, teisinis santykis negali būti kvalifikuojamas kaip komercinis atstovavimas.

Nagrinėtoje byloje teismas vertino tarp šalių susiklosčiusius santykius, turinčius tiek komercinio atstovavimo tiek atlygintinių paslaugų požymių. Teisėjų kolegija pakartojo jau ankščiau suformuotą praktiką, jog komercinio atstovavimo santykių kvalifikavimui būtini visi elementai: (i) pagrindinis atstovo veiklos pobūdis – tarpininkavimas ar veikimas kito asmens (atstovaujamojo) vardu ir sąskaita; (ii) atstovas veikia savarankiškai; (iii) tarpininkavimas yra pagrindinė ir esminė ūkio atstovo veikla; (iv) tokią veiklą atstovas vykdo nuolat ir (v) už veiklą atstovui yra tinkamai atlyginama. Elementus įrodinėti turi šalis, teigianti komercinio atstovavimo santykių buvimą. Nenustačius bent vieno iš jų, veikla negali būti kvalifikuojama kaip komercinis atstovavimas.

Nagrinėtu atveju ginčas kilo dėl prekybos agento veiksmų ir jo darbo apmokėjimo. Šiuo atveju prekybos agento atlikti veiksmai – pagalba atsakovėms užmegzti naujus ryšius su metaduomenų valdytojais ir pasirašyti atitinkamas sutartis, domenų tekstinio turinio vertimo į skandinavų kalbas, buveinės adreso suteikimo domenui užregistruoti, atsakymų į klientų elektroninius laiškus ruošimas yra nepakankami nustatyti minėtą veiklą kaip pagrindinę prekybos agento veiklą. Nenustačius šio komercinio atstovavimo santykiams būtino požymio, tarp šalių susiklostę santykiai nelaikyti komerciniu atstovavimu ir kvalifikuotini kaip atlygintinių paslaugų teikimas. Atitinkamai, prekybos agento (ieškovo) reikalavimas dėl išankstinio periodinio suteiktų paslaugų apmokėjimo laikytinas nepagrįstu, kadangi paslaugų teikėjas neturi teisinio pagrindo reikalauti mokėti jam atlyginimą remdamasis komercinį atstovavimą reglamentuojančiomis teisės nuostatomis. Tinkamai kvalifikavus santykius kaip paslaugų teikimo, paslaugos teikėjas turi teisę reikalauti atlyginimo iš kliento pagal atlygintinų paslaugų teikimo sutartį tik už faktiškai suteiktas paslaugas.

2021 m. spalio 27 d. Nr. e3K-3-270-381/2021

 

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.