LAT nutarčių apžvalga 2021 m. sausio 4 d. – sausio 8 d.

2021 01 18

Byloje buvo sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių banko, kaip finansų tarpininko, pareigas ir atsakomybę neprofesionaliam investuotojui, aiškinimo ir taikymo, kai finansų tarpininkas nerekomendavo investuotojui įsigyti investicinių fondų ir įspėjo, kad toks investavimas jam nėra tinkamas.

LAT, plėtodamas ankstesnę praktiką, nurodė, kad pagal Finansinių priemonių rinkų įstatymo (2008 m. redakcija) (FPRĮ) 22 straipsnio 8 dalį finansų tarpininko įspėjimas, kad konkreti finansinė priemonė klientui nėra tinkama, gali būti pateikiamas ir standartizuota forma, tačiau pateikdamas tokį įspėjimą finansų tarpininkas turi laikytis pareigos atskleisti informaciją. Tokiu atveju, jei klientas pageidauja įsigyti nerekomenduojamą produktą, finansų tarpininkas, veikdamas geriausiomis kliento sąlygomis ir interesais (FPRĮ 22 straipsnio 1 dalis), turi itin rūpestingai ir išsamiai atskleisti jam investicijos riziką ir įsitikinti, kad klientas ją suprato.

Todėl atsižvelgdamas į tai, kad FPRĮ 22 straipsnis aiškiai įtvirtina finansų tarpininko pareigą įspėti klientą apie konkrečios finansinės priemonės netinkamumą, LAT pripažino teisiškai pagrįstais neprofesionalaus investuotojo kasacinio skundo argumentus, kad finansų tarpininko pareigos nagrinėjamu atveju neapsiribojo abstrakčios investavimo rekomendacijos pateikimu (nurodymu, kad investiciniai fondai nėra tinkami instrumentai), tačiau apėmė ir pareigą atskleisti investuotojui visą jam suprantamą informaciją apie konkrečių netinkamų finansinių priemonių, kurias nepaisydamas standartinio įspėjimo ketina pirkti investuotojas, individualią esmę ir jų rizikos laipsnį.

LAT taip pat pažymėjo, kad nors nepakankamas konkrečios investicijos rizikos masto atskleidimas gali lemti finansų tarpininko atsakomybę už pareigos atskleisti informaciją ir investicijų tinkamumo (priimtinumo) pareigos nevykdymą, ši aplinkybė, net jei ji būtų byloje nustatyta, negalėtų lemti finansų tarpininko pareigos, sprendžiant dėl būtinumo papildomai informuoti klientą apie atsiradusią riziką, vertinti konkrečius kliento sudarytus sandorius kitaip nei pagal tikrąją šių sandorių prigimtį, t. y. dėl investavimo fondams būdingos rizikos spręsti pagal taupymo produktams būdingą įprastinę riziką. Įstatyme nėra įtvirtintas draudimas finansų tarpininkui teikti investicines paslaugas, kurios klientui nėra tinkamos (prieš tai tinkamai įspėjus klientą apie konkrečios investicinės paslaugos ar finansinės priemonės netinkamumą), todėl vien ta aplinkybė, kad konkreti rizikos tolerancijos riba buvo nurodyta kliento užpildytoje banko anketoje, šalims neaptarus tokio finansų tarpininko įsipareigojimo sutartyje, taip pat nėra pakankama spręsti, jog konkrečiu atveju finansų tarpininkas pažeidė rūpestingumo pareigą papildomai neinformuodamas kliento apie investicinių fondų vertės kritimą daugiau kaip 10 proc.

2021 m. sausio 7 d. Nr. e3K-3-172-823/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.