LAT nutarčių apžvalga 2021 m. sausio 11 d. – sausio 15 d.

2021 01 25

Jei projektavimo darbų sutarties rezultatas nebuvo pasiektas dėl iš užsakovo gautų dokumentų trūkumų, taikytina CK 6.659 straipsnio 2 dalis, o ne CK nuostatos, reglamentuojančios rangovo pareigas, kai jam perduodama netinkama žaliava darbams atlikti.

LAT byloje sprendė dėl rangovo atsakomybės už pareigos įspėti užsakovą apie gautos iš užsakovo medžiagos, kito turto ar dokumentų trūkumus taikymo.

CK 6.659 straipsnio 1 dalis numato, kad rangovas privalo nedelsdamas įspėti užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti darbą, kai, be kita ko, gauta iš užsakovo medžiaga, kitas turtas ar dokumentai netinkami ar blogos kokybės. Pagal to paties straipsnio 2 dalį rangovas, neįspėjęs užsakovo apie šias aplinkybes, neturi teisės jomis remtis ir atsako už daikto trūkumus. CK 6.648 straipsnio 6 dalis numato, kad jeigu rangovas nepasiekė sutartyje numatyto rezultato arba rezultatas yra su trūkumais, dėl kurių daiktas negali būti naudojamas pagal sutartyje numatytą ar normalią jo paskirtį dėl užsakovo perduotų medžiagų trūkumų, tai rangovas turi teisę reikalauti, kad jam būtų apmokėta už atliktą darbą, tik su sąlyga, jeigu jis įrodo, kad medžiagų trūkumų nebuvo galima pastebėti jas priimant iš užsakovo.

LAT išaiškino, kad terminas „medžiaga“ CK 6.648 straipsnio kontekste vartojamas apibūdinti žaliavai, naudojamai rangos rezultatui sukurti, todėl neapima užsakovo rangovui perduotų dokumentų. Todėl CK 6.659 straipsnio 2 dalies nuostata yra platesnė nei CK 6.648 straipsnio 6 dalies nuostata. Tuo atveju, jei rangos sutarties rezultatas nebuvo pasiektas dėl kito iš užsakovo gauto turto ar dokumentų trūkumų, taikytina CK 6.659 straipsnio 2 dalis. Kita vertus, teisinės pasekmės, kurios kyla rangovui pagal CK 6.659 straipsnio 2 dalį ir CK 6.648 straipsnio 6 dalį, yra iš esmės tapačios: rangovas tokiu atveju yra atsakingas už darbo rezultato trūkumus, t. y. pripažįstama, kad rangos sutartis nebuvo tinkamai įvykdyta dėl rangovo kaltės.

2021 m. sausio 13 d. Nr. e3K-3-176-823/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.