LAT nutarčių apžvalga 2021 m. liepos 5 d. – liepos 9 d.

2021 07 19

Patalpų savininko pareiga apmokėti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, priežiūros ir kitas išlaidas tenka ne savininkui, o nuomininkui tik tada, kai nuomos sutartis yra išviešinta įstatymų nustatyta tvarka, taip pat informavus apie tai administratorių, kurio teisėms ši sutartis daro įtaką.

Byloje ginčas kilo dėl to, ar gyvenamųjų patalpų savininkas turi pareigą atsiskaityti su daugiabučio namo administratoriumi už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, jeigu šios patalpos yra išnuomotos ir savininkas jomis nesinaudoja ar jose negyvena.

LAT dar kartą patvirtino, kad galiojantis teisinis reguliavimas nedraudžia patalpų savininkui susitarti su nuomininku dėl to, kad jis apmokės daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir administravimo išlaidas.

Kartu LAT pažymėjo, kad nuomos sutartis, laikantis sutarties uždarumo principo, visų pirma yra skirta nuomos sutarties šalių tarpusavio teisiniams santykiams sureguliuoti, todėl pagal teisės aktų reikalavimus neišviešinta nuomos sutartis negali turėti įtakos trečiųjų asmenų teisėms ar pareigoms, šiuo atveju, daugiabučio namo administratoriaus teisei reikalauti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir administravimo išlaidų apmokėjimo iš patalpų savininko.

Tam, kad būtų konstatuotas teisinis pagrindas daugiabučio namo administratoriui kreiptis dėl bendro naudojimo objektų išlaikymo ir administravimo bei kitų jo teikiamų paslaugų apmokėjimo į patalpų nuomininką, o ne į savininką, turi būti nustatytos trys būtinosios sąlygos:

1) nuomos sutartyje turi būti nustatyta, jog minėtas išlaidas administratoriui apmoka ne pats patalpų savininkas, o nuomininkas;

2) turi būti įrodyta, kad tokia nuomos sutartimi yra nustatyta minėtų išlaidų apmokėjimo tvarka, pagal kurią nuomininkas įsipareigoja apmokėti išlaidas, kurias pagal įstatymą tenka apmokėti patalpų savininkui;

3) su tokios sutarties turiniu turi būti supažindinti tretieji asmenys, ypač teikiantys bendrosios nuosavybės teise valdomo turto administravimo paslaugas, t. y. tokia sutartis turi būti išviešinta įstatymų nustatyta tvarka.

2021 m. liepos 8 d. Nr. e3K-3-214-916/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

Šią nutartį komentuoja WALLESS asocijuotoji partnerė ir advokatė Renata Jatužytė-Mulevičienė:

Žinutė daugiabučiuose namuose patalpas turintiems ir jas nuomojantiems savininkams!

Galiojantis teisinis reguliavimas nedraudžia nuomos sutartimi su nuomininku susitarti, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo, išlaikymo ir kitas išlaidas administratoriui mokės ne savininkas, o nuomininkas. Tačiau  tokiu atveju tam, kad tai turėtų įtaką ir tretiesiems asmenims, o ypač daugiabučio namo administratoriui, būtina:

1) nuomos sutartyje tiksliai nustatyti, jog minėtas išlaidas administratoriui apmoka ne pats patalpų savininkas, o nuomininkas, taip pat nustatyti pačią šių išlaidų apmokėjimo administratoriui tvarką;

2) su tokios sutarties turiniu supažindinti trečiuosius asmenis, ypač teikiančius bendrosios nuosavybės teise valdomo turto administravimo paslaugas. Nuomos sutartis turi būti tinkamai išviešinta, taip pat apie ją būtina informuoti asmenį, kurio teisėms ir pareigoms ji daro įtaką.

Daugiabučio namo administratoriaus žinojimo apie patalpų nuomos faktą nepakanka tam, kad jis netektų teisės reikalauti išlaidų už savo suteiktas paslaugas iš patalpų savininko.

Plačiau apie tai čia.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.