LAT nutarčių apžvalga 2021 m. liepos 12 d. – liepos 16 d.

2021 07 26

Vadovaujantis sutarties laisvės principu, galimos sutartinių santykių kombinacijos, kai užsakovas turi tiesioginį reikalavimą subrangovui, o subrangovas – užsakovui.

Byloje kilo ginčas dėl užsakovės (atsakovės 1) atsiskaitymo su ieškove už pastarosios pagamintą fermos įrangą. Dėl lėšų trūkumo atsakovei 1, juridiniam asmeniui, negalėjus įvykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, tarp ieškovės, atsakovės 1 ir atsakovės 2 – ūkininkės, kuriai ir buvo gaminama įranga, buvo sudarytas Trišalis susitarimas, kuriuo atsakovė 2 įsipareigojo atsiskaityti tiesiogiai su ieškove.

Bylą nagrinėję teismai konstatavo, kad tarp šalių sudarytas Trišalis susitarimas nesukūrė atsakovei 2 pareigų. Ieškovė pateikė kasacinį skundą, teigdama, jog Trišaliu susitarimu buvo modifikuota sutartis, o pareiga atsiskaityti už pagamintą įrangą buvo perkelta atsakovei 2. Ieškovės teigimu, tarp šalių susiklostė sutartiniai rangos teisiniai santykiai, kai ieškovė yra subrangovė, atsakovė 2 – užsakovė, o atsakovė 1 – generalinė rangovė.

LAT nurodė, kad pagal sutarties uždarumo principą, generalinis rangovas atsako užsakovui už subrangovo prievolių neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o subrangovui – už užsakovo prievolių nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą. CK 6.650 straipsnio 4 dalyje taip pat nustatyta, kad jeigu ko kito nenustato įstatymai ar sutartis, užsakovas ir subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su generaliniu rangovu, pažeidimu. Nors atsakovė 2 yra galutinė naudos gavėja, teisėjų kolegija nepritarė ieškovės pozicijai, kad ši aplinkybė savaime nulemia atsakovės 2 pareigą atsiskaityti su ieškove. Tačiau sutarčių laisvės principas suteikia galimybę rangos ir subrangos santykius formuoti kitais būdais. Galimos kombinacijos, kai užsakovas turi tiesioginį reikalavimą subrangovui, o subrangovas – užsakovui. Toks teisių ir pareigų paskirstymas turi būti numatytas generalinės rangos ir subrangos sutartyje. Trišaliame susitarime buvo įtvirtinta, kad atsakovė 2 atsiskaito tiesiogiai su ieškove. Tačiau žemesnės instancijos teismai nesiaiškino, kada, kokiomis sąlygomis ir kokiame kontekste šalys susitarė dėl tokios atsiskaitymo tvarkos. Byla grąžinta nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui.

2021 m. liepos 15 d. Nr. 3K-3-224-1075/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

Šią nutartį komentuoja WALLESS partneris ir advokatas dr. Evaldas Klimas:

Dažnai galvojama, kad sutartinių santykių šalys gali susitarti dėl bet ko. Tačiau teisė nustato daug įvairių taisyklių. Be visiems gerai žinomo draudimo susitarti dėl to, kas prieštarautų viešai tvarkai ir gerai moralei, egzistuoja ir kitų ribojimų ar specifinių taisyklių.

Viena iš tokių taisyklių, ypač aktuali statybos rangos santykiuose – sutarties uždarumo doktrina. Kuomet reikalavimus viena kitai gali reikšti tik sutartį sudariusios šalys (užsakovas generaliniam rangovui, ir atvirkščiai). Nesvarbu, kad turi sutartį su vienu subjektu, o pastarasis sudarė sutartį dar su kitu subjektu, tai nesudaro galimybės reikšti reikalavimo trečiajam asmeniui peršokus savo kontrahento.

Viena iš paskutiniųjų LAT nutarčių yra svarbi tuo, kad LAT pripažino seniai (bent jau statybos rangos santykiuose) egzistuojančią praktiką, pagal kurią užsakovų pasirašomose generalinės rangos sutartyse yra įtvirtinama generalinio rangovo pareiga jo su subrangovais sudaromose sutartyse numatyti teisę užsakovui reikšti reikalavimus tiesiogiai subrangovui (dėl defektų šalinimo ir pan.).

Reikia pasidžiaugti, kad LAT mato rinkos realijas, leidžia sutarčių laisvės principui veikti.

 

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.