LAT nutarčių apžvalga 2021 m. kovo 29 d. – balandžio 2 d.

2021 04 12

Byloje dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo aiškintasi, ar daiktai (garažai) gali būti privačios nuosavybės teisės objektais ir nepriklauso valstybei nuosavybės teise (arba valstybė neturi daugiausia teisių į daiktus).

Pareiškėjai įrodinėjo, kad 1978–1993 m. laikotarpiu pagal karinio dalinio vado leidimus statyti garažą arba pirkimo–pardavimo sutartis, patvirtintas karinio dalinio vado, pastatė ar įsigijo garažus, buvusius garažų kooperatyve, kariniame miestelyje. Pastatę ar įgiję garažus, pareiškėjai jais naudojosi, juos remontavo, prižiūrėjo iki šių dienų. Karinio dalinio teritorija 1993-08-31 perduota Lietuvos Respublikai. Dalis pareiškėjų ar jų šeimų nariai, kaip armijos tarnautojai, toje ar netoliese esančiose teritorijose buvo gavę žinybinius butus, juos vėliau (1992–1993 m.) privatizavo, tačiau į privatizavimo sutartis nebuvo įtraukti naudojami garažai. Pareiškėjai prašė pripažinti jų nuosavybės teisę įgyjamosios senaties būdu į garažus.

Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismas pareiškimus atmetė.

LAT nurodė, kad bylose dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo pareiškėjai neturi įrodyti, kad jie yra daiktų savininkai. Jie turi įrodyti, kad yra tokių daiktų valdytojai, valdymas atitinka CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, o daiktai gali būti privačios nuosavybės teisės objektais ir nepriklauso nei valstybei, nei savivaldybei bei nėra registruoti kitų asmenų (ne valdytojų) vardu. Nagrinėjamoje byloje sprendžiant, ar garažai priklauso valstybei ir todėl negali būti įgyjami nuosavybės teise įgyjamosios senaties pagrindu, būtina išnagrinėti specialųjį reglamentavimą. Pagal įstatymo „Dėl SSRS karinių dalinių bei kitų karinių struktūrų neteisėtai valdomo turto ir sandorių Lietuvos Respublikos teritorijoje“ nustatytą teisinį reguliavimą Lietuvos Respublikos nuosavybė yra ne visas SSRS karinių dalinių teritorijose, kurios buvo Lietuvos Respublikos teritorijoje, buvęs turtas, bet tik tas, kuris buvo sukurtas ar įgytas karinių dalinių, karinių įmonių ar su jų buvimu ir aptarnavimu susijusių SSRS organizacijų bei kitų struktūrų. Fiziniai asmenys nepriskirtini nė vienam iš minėtame straipsnyje nurodytų subjektų. Todėl jų lėšomis naujai sukurtas turtas negali būti laikomas valstybės nuosavybe.

Sprendžiant, ar garažai gali būti privačios nuosavybės teisės objektai, reikia nustatyti, ar jie atitinka su konstrukcijomis, inžinerinėmis sistemomis ir pan. susijusius teisės aktų nustatytus reikalavimus, kuriuos turėjo atitikti garažai, pastatyti tokiu pat laikotarpiu.

LAT grąžino bylą iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui.

2021 m. kovo 31 d. Nr. e3K-3-73-403/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.