LAT nutarčių apžvalga 2020 m. lapkričio 16 d. – lapkričio 20 d.

2020 11 30

Antraeiliai daiktai, nebetarnaujantys pagrindiniam daiktui, gali tapti savarankiškais daiktais. Jų savininkas įgyja teisę ne aukciono tvarka sudaryti nuomos sutartį dėl valstybinės žemės, reikalingos šiems daiktams eksploatuoti.

Byloje kilo klausimas dėl statinių – aikštelės ir šaligatvio – savininko teisės į valstybinės žemės, reikalingos šiems statiniams eksploatuoti, nuomą. NŽT laikėsi pozicijos, kad šie ginčo statiniai yra antraeiliai daiktai, nėra savarankiškai funkcionuojantys, todėl jiems eksploatuoti negali būti išnuomojama valstybinė žemė.

LAT nurodė, kad nėra draudžiama susitarti, jog, pavyzdžiui, parduodant gyvenamąjį namą, prie jo esantis negyvenamasis pastatas, kuris ūkine paskirtimi jam tarnauja kaip priklausinys, nebus parduotas. Tokiu būdu susitariama dėl išimties iš bendrosios taisyklės, pagal kurią antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas. Buvęs antraeilis daiktas, netekęs tarnavimo pagrindiniam daiktui požymio, tampa pagrindiniu daiktu.

Šioje byloje savininko valia aikštelė ir šaligatvis buvo išskirti iš statinių komplekso ir parduoti ieškovui. Ieškovas juos naudojo automobiliams statyti. Taigi, daiktai dėl savo savybių gali tarnauti pagal savarankišką paskirtį. Dėl šių savybių ir naudojimo daiktai negali būti vertinami kaip neturintys apibrėžtos paskirties. Todėl aikštelė su šaligatviu nustojo būti daikto priklausiniais ir tapo pagrindiniais daiktais.

Šios aplinkybės pagal Žemės įstatymą sudaro pagrindą teisei į aikštelei ir šaligatviui eksploatuoti reikalingos valstybinės žemės nuomą.

2020 m. lapkričio 18 d. Nr. e3K-3-294-695/2020

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.